Идентификация и оценяване – основни понятия и определения.


Категория на документа: Други


Тема 1: Идентификация и оценяване - основни понятия и определения. Идентификация в процеса на познанието и във връзка с управлението. Задача на идентификацията. Формализация на задачата

1. Идентификация и оценяване - основни понятия и определения

Идентификация - съвкупност от действия в резултат на които обекта за управление се отнася към даден клас в една предварително изградена класификация като се отчита и близостта му до този клас (т.е. като се отчита и неговата адекватност).

Идентификацията е процес, при който се получава математичен модел на обекта за управление по краен брой данни от наблюдението на входно-изходните му сигнали.

Обект на управление - обмена в който се извършва технологичния процес.

Технологичен процес - съвкупност от комплексни целенасочени действия върху предметите на труда с цел постигане на определено качество.

Моделиране - включва синтез на модел и провеждане на изследвания с този модел (симулация); анализ на получените резултати; изводи за динамичното поведение на модела, а от там и на обекта.

Оценяване - при него се цели определяне на стойностите на оценките на параметрите на реалния обект оценяване на неговото състояние.

Докато реалния физически обект е един единствен, то моделите за този обект обикновенно са повече от един. При избора на подходящ модел се спазват основно две изисквания. Първото е моделът да е адекватен на обекта, т.е. да бъде достатъчно точен (точността на модела трябва да бъде съобразена с изискванията за точност които се предявяват към системата за автоматично управление). И второто изискване е по възмоцност модела трябва да бъде несложен.

Модел - това е отражение на реалния обект или представяне на реалния обект в някаква друга форма различна от неговото физическо съществуване. Моделите биват два вида:
- Физически (физични);
- Математически (математични).

Физически модел - умалено или уголемено копие на реалния обект, но функциониращо копие.
Математичен модел - абстрактно изображение на реалния обект на езика на математиката.

Обикновено при математичния модел се отразават само някои от интересуващите страни на ралния обект.

Предпочита се да се използват математични модели, т.к. те имат следните предимства:
- Не са необходими разходи за закупуване на материали и изработка на модел;
- Получаването на модела става сравнително бързо;
- Полученият модел може да бъде използван за провеждане на симулации и изследване както на неговото поведение така и на поведението на евентуалната система която би се изградила;
- Математичния модел може да бъде изграден и за обект идея (фикция);
- При избора и оптималната настройка на параметрите на регулатора е необходимо да разполагаме точно с математичен модел на обекта.

2. Идентификация в процеса на познанието и във връзка с управлението

Специалистите по автоматика се интересуват от идентификацията на обекта от гледна точка на тяхното управление, но идентификацията може да се извършва и само от гледна точка на познанието, т.е. когато целта не е управлението на обекта, а неговото цялостно изучаване.

Задачата на идентификацията е дуална на задачата на управление.

От една страна за да се управляв обекта е необходимо да се познава достатъчно добре и да се разполага с неговия математичен модел, т.е. това означава, че трябва да се е извърщило идентификация.

От друга страна в процеса на идентификация на обекта трябва да се подава определен входен сигнал и към него и да се регистрирва реакцията на изхода му, т.е. един вид да се управлява. Задачата на идентификация е определянето на моделен оператор A(u), така че той да е тъждествено равен на A0(u) което преобразува входния сигнал на обекта u в изходен сигнал y.

При решаване на задачата за идентификация се имат предвит следните свойства на модела:
- Изоморфизъм;
- Хомоморфизъм;
- Изофункционализъм.

При изоморфизмът има пълно съвпадение между всички страни на реалния обект и на модела. При математичния модел не може да се постигне това свойство.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Идентификация и оценяване – основни понятия и определения. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.