Икономическа социология


Категория на документа: Други


Икономическа социология

I.Методологични основи на общата социология.

методология-основа-теоритична-на дадената наука-органична съвкупност:от принципите господстващи в дадена наука от нейните цели и задачи, от нейния предмет за изучаване от предметната и област, от основните категории и раб. понятия,които тя използва, от нейните осн. парадигми, твърдения и хипотези, от методите,които тя използва в изследванията си.

Възникване на общата социология

1.Същност,особености и статус на общата социология.
Общата социология е наука за обществото.Като всяка наука социологията отговаря на 3 основни изисквания:
1.Има ясно определен предмет за изследване,за изучаване и обслужване.
2.Има ясно формулирани цели и задачи,които преследва и решава.
3.Има и използва свои собствени спец. методи за изследване на собствената проблематика.
Когато дадена наука отговаря на тези условия-то тя е САМОСТОЯТЕЛНА.Ако не отг. на някое от тях то става дума за научна област/направление.
ОСОБЕНОСТИ:
1.Достатъчно развита за да обслужва съвременното общество, но е отворена за предизвикателствата на живота и се развива.
2.Общата социология е широко известна, но малко позната.Известна е и приложима в обществото.Особено недопустимо малко се познава от висшите ръководители.
3.Социологията е сериозна наука, с която много често се злоупотребява.
АКАДЕМИЧЕН СТАТУС НА ОБЩАТА СОЦИОЛОГИЯ:
заема много сериозно място в академичното пространство.Отдавана и безапелационно се е наложила и утвърдила като сериозна наука.Тя активно си взаим.с други науки-двупосочно.
Такива са взаим. на социологията с философията,психологията, икономикса, правни науки и др. икономически науки.
Така се утвърждава академичния статус на обществената социология и нейният престиж в академичното пространство.
Общата социология има и реален прегматичен статус, тя особено е полезна/необходима за функц. и развитието на икономиката, управлението на труда.
Упр. на спорта, осъвършенстване на политиката.Тази нейна значимост предопределя приложните направления,на които се диференцира общата социология.
2.Възникване на общата социология.
-стара наука с век история.Възниква в дълбоката древност, първите наченки за нейното развитие се открити в Индия през 11в.пр.н.е.Паралелно с това възниква в Китай.По късно тя се появява в др.Елада(философски).Трябва да се знае, че социологията възниква в недрата на философията като фрагментарни(откъснати) от обществото,дефинирани от различни философи.
Социологията възниква с появата на човешкото общество, с появата на човешките структури, организации и още по-конкретно с възникване обществени отношения м/у групите от хора проявяващи се по време на работата,в сем.,в соц. групи м/у бедни и богати,образовани и необразовани,работещи и безработни, селяни и граждани.Стабилно се остановява социологията като наука с появата и развитието на държавата, с укрепване и стимулиране на нейните институции като:висшите- парламент, правителства.С възникване на правораздавателни ,репресивните и училищата.
3.Причини за възникване на общата социология.
I.от практикоприложен характер
II.от теоритико-методологически характер
Тези причини за възниването на общата социология се свеждат до това, че в определено време ,момент,от човешката историяя, силно се изострят потребностите на обществото
от соц обслужване. Така са нещата с избухването на инд. революция от края на 16в. до началото на 17 в. в Скандинавските страни.Тя се характеризира със селскотопанската дейност и поминък, с текстилната индустрия,това предизвиква масово преселване от селото към града, с всички добри и лоши последици.
-урбанизация на селищата
-коренно разл. професионални трудови дейности
-решителни промени в бита на хората,изчезват патриархалните семейства, нови проблеми и трудности в семейството
-проблеми в обслужването на големите маси от хора
Всички проблеми изискват изследвания и анализи,нови специфични решения.Всичко това налага използване на знания,предоставени от социологията за управление ефикасното функциониране на обществото.

II група причини:
Коренят се в създалия се средата на 19в. вакуум в академичното пространство.Известни като обществени науки.Пример бурното развитие на правните науки+ иконом.и управленските науки, започват да се затрудняват,поради неизползването на социолог. знания за обществото, тази причина започва да се преодолява в ср. на 19в. в Германия, Франция, Англия в 50те год. на 19 век.
4.Особености на общата социология.
-притежава академична автономия(независима, самостоятелна наука,понеже отг. на известните 3 изисквания)
-взаимодейства с редица др. науки и научни направления,тези взаимодействия са двупосочни
-общата социология, от една страна е с ясна теоритична насоченост, а от др. страна има практикоприложна стойност
-общата социология се развива интензивно в такава степен, че стига до момент, когато се декомпозира на редица частни приложни науки и теоритични направления

Този процес се илюстрира по следния начин:
В резултат на всичко това границите на общата социология стават тесни за нарастващите и съдържания.Границите и се пропукват и на "пропуканите" и места се появяват психологията, социалната психология, полит. социология, индустр. социология, иконом. и др. социология.
5.Статус на общата социология.
-всяка обшествена наука притежава 2 статуса-академичен и обществен(приложен)
* академ. статус е установен вув вековете и постоянно се затвърждаваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическа социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.