Икономическа социология - социалогическо изследване


Категория на документа: Други
На 23 март 2012 година се проведе социологическо изследване за "СОЦИАЛНИТЕ ФАКТИ И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ". Предмет на изследване бяха най-важните събития станали във Варна през 2011 година. Те се приемаха като социални факти и се търсеха качествата на общественото мнение за тях, и значението им за живота на града.

Изследваните лица отговаряха на въпроси, свързани с най-важните събития в града и техните мнения послужиха да се оформи заключението нужно за защитата на хипотезата "Индивидуалното или социалното в живота влияе по-силно върху мнението на индивида?"

Описанието на въпросите 8 и 22 от анкетата, определят какво гражданите ценят във важните събития във Варна. За 8-ми въпрос "Кое обезателно трябва да бъде налице, за да определите едно събитие като важно за Варна?", по-голямата част от тях отговориха "Да бъде сензационно, да разтърси хората". За 22-ри въпрос "Кой критерий е валиден в най-голяма степен при избора на всяко едно от четирите събития?", най-много са отговорите "Да решава важни проблеми на хората", на второ място са "Да решава проблеми на много хора" и "Да създава условия за развитието на града".

Следват въпросите 15.2 и 15.6 от изследователската анкета, в които се търси логиката между отговорите. За въпрос 15.2-"При участието си в такова изследване, аз ще кажа това, което мисля", по-голяма част отговориха положително с "Напълно вярно", а на въпрос 15.6-"При участието си в такова изследване аз ще подкрепя това, което знам, че мислят повечето хора", доминира отговор "По-скоро не е вярно".

Въпросите 16 и 17 от въпросника подсказват на каква информация разчитат варненските граждани. За 16-ти въпрос "Коя информация оказва лично на вас по-силно влияние, когато се налага да оценявате събитията в града?", повечето дадени отговори бяха "Тази, която съответства на собственото мнение и го потвърждава" и на 17-ти въпрос "Как формирате своето мнение за събитията във Варна, които познавате слабо?", по-голяма част дадоха отговор "Има предвид мнение на други хора за това събитие, които счита за компетентни".

В сборника с анализи и доклади "Варна 2009: Най-важното", са посочени определящите критериите, които участниците от изследването биха ползвали при оценяването на едно събитие като важно. Обезателното, което трябва да е на лице за определяне значението на едно събитие 30% от участниците са отговорили "Да решава важни проблеми на хората", на следващо място с 27.4% е "Да решава проблеми на много хора" и 26.9% "Да създава условие за развитие на града".

Изводът от отговорите на участниците в социологическото изследване се свежда до това, че индивидуалното в живота на хората влияе по-силно върху индивида и така се потвърждава хипотезата"Ние твърдим, че колкото и социалното да влияе на живота на индивида преобладаващо е индивидуалното. Ние уважаваме мнението на околните, но се придържаме към своята истина".

Връзките с обществеността са един от аспектите на публичната комуникация, а общественото мнение е един от основните фактори, от които тя чувствително се влияе.

Общественото мнение е сложен социално-психологически феномен, насочен към решаването на актуални проблеми, вълнуващи хората. Общественото мнение включва оценката на хората по въпросите, които се пораждат от възникването на проблема, а също така отношението им към начина за неговото разрешаване.

Интересите са, които насочват хората към едни или други социални факти и стимулират тяхното осмисляне. На тази основа се пораждат и индивидуалните им оценки за действителността, както и потребността им те да бъдат споделени и обсъдени. Интересите възникват независимо от желанията на членовете на общността, социалната група. Това показва, че всъщност интересите имат обективен характер.

Общественото мнение възниква от индивидуалното мнение на отделните личности. Носител на общественото мнение са големи социални групи от хора.

Човешкото поведение е социално по форма и индивидуално по изпълнение и съдържание. Персонификацията е не само процес на формиране на отговорността, но и доказателство за "функционирането" на личността като социално активен субект. Тя е наличие (присъствие, действие) на личност.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическа социология - социалогическо изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.