Икономически анализ на акционерно дружество


Категория на документа: Други


Увод

Обект на изследване в настоящата курсова работа е проучване на ораганизацията, управлението и икономиката на търговаска фирма "ДОВЕРИЕ БРИКО" АД, основен представител в областа на продажбите на стоки и услуги за строителството, градината, ремонта и дребните поправки в дома.

Търговското дружество развива своята дейност в десет магазина на територията на България, поради което е с продължителна история, потенциял и утвърдена кампания. "ДОВЕРИЕ БРИКО" АД притежава значителен пазарен дял за да диктува стандартите на обслужване и за да бъде водеща фигура в ценообразуването в този сектор.

В хода на анализа се разглеждат похватите на развитие, към които се придържа фирмата, защото тева е от изключителна важност за определяне тенденциите в бъдещото развитие и изготвяне на стратегии за оптимална конкурентоспособност.

Аналитична част
1. Характеристика на фирматa

Дружеството "Доверие" АД е учредено през 1999 г. с цел изграждане и управление на верига магазини на територията на България. Подписан е анекс към споразумението за съдружие между двете компании "Доверие" АД България и Mr. Bricolage SA Франция, според който изключителното право Доверие АД е да ползва търговската марка "Mr. Bricolage", както и подкрепата на Mr. Bricolage SA Франция при изграждането на магазини от типа "Направи си сам" на територията на България, Сърбия и Македония, с опция за разширяване на дейността и на територията на Албания. Благодарение на централизираната политика и налагането на общи стандарти във всички магазини с марката "Мr.Bricolage" днес групата е на престижното трето място в сектора "Направи си сам" във Франция и единствената корпорация, която обединява местни независими търговци.

Собственоста на компанията в България е поделена между Холдинг "Доверие Капитал" АД с 55% и френското акционерно дружество Mr. Bricolage SA, което притежава 45% от акциите. Основният предмет на дейността му е продажбата на стоки и услуги за строителството, градината, ремонта и дребните поправки в дома.

Инвеститор в магазините "Mr. Bricolage" в България е "Доверие" АД. Марката навлиза на българския пазар през 2000 година, когато е построен първият търговски център в София. В момента у нас работят 10 магазина от веригата в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич, които са осигурили 880 работни места, а до края на 2015 г. са планирани да бъдат открити още 19. Общата им търговска площ е 75 000 квадратни метра, а оборотът за миналата година възлиза на 130 млн. лева.

Ежедневно магазините с марка "Mr.Bricolage" в цяла България привличат над 7000 души, а от 2000 г. досега са били посетени от над 10 млн. клиенти.

На международните пазари групата "Mr. Bricolage" има 30- годишна история. Тя е на трето място във Франция с 15% от пазара за продажба на стоки за ремонт и обзавеждане на дома и градината. Французите наричат "Mr. Bricolage"- "Любимата верига" заради приятната атмосфера, доброто обслужване и удобството при пазаруване в магазините. Съществуват 535 магазина с обща търговска площ от около 1,3 милиона кв. метра. В "Mr. Bricolage" работят 9 900 души в 8 страни, сред които Андора, Белгия, България, Испания, Мароко, Мадагаскар, Уругвай и Франция. Годишният оборот на магазините от веригата е в размер на 1.8 милиарда евро.

"Доверие- Брико" АД има издадена облигационна емисия, която е приета за търговия на БФБ - София с код D1OA. Емисията е със срок от 7 години, номинал от 18 млн. евро, фиксиран купон от 7,5% на годишна база за първите три години и 8% на годишна база за годините от четвърта до седма включително. Облигациите бяха издадени на 15 декември 2006 г., а падежът им е на 15 декември 2013 г.

2. Организационно- структурни промени

През последните години са настъпили главно промени в управленската структура на предприятието. Компанията - майка разполага със Съветът на директорите, който се състои от 3-ма членове: Председател на Съвета на Директорите- г-ца Пенка Тишкова; Изпълнителен Директор на Дружеството- г-н Андрей Евтимов и френското акционерно дружество Mr.Bricolage SA Франция, което притежава 45% от акциите, като юридическо лице е с представител г-н Бруно Кантони.

Съставът на управленския комитет до 2007г. е от пет члена: Изпълнителен Директор, Финансов Директор, Директор Маркетинг, Директор Покупки и Директор Човешки ресурси. След 2007г. настъпват следните структурни и персонални промени в дружеството:
* преструктуриране на Дирекция Покупки и създаване на позиция Продуктов мениджър;
* създаване на Дирекция Вътрешен одит;
* нови ръководни кадри в централата и по магазини: Директор Човешки ресурси, Директор Покупки, Директор Вътрешен одит и т.н.;
* стартирана е подготовка за сертификат по ISO 9001;
* въвеждат се и нови членове като: Директор Експлоатация, Директор Развитие, Директор Мърчандаизинг и Директор Информационни Технологии.

Политиката на Съвета на Директорите /СД/ е:
* Да поддържа силна капиталова база, така че да се поддържа доверието на инвеститори, кредитори, акционери и на пазара, като цяло;
* Да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Целта на СД е да поддържа баланс между по- високата възвращаемост, която може да е възможна с по- високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция.

Членовете на Съвета на Директорите на ,,Доверие - Брико" АД гарантират, че действията им във връзка с управлението на фирмата ще бъдат напълно обосновани и добросъвестни, ще се извършват с грижата на добър търговец/стопанин и в интерес, както на акционерите, така и при спазване на ангажиментите, поети към притежателите на облигации, издадени от дружеството.

Съветът на директорите осигурява съблюдаване на разпоредбите на действащото българско законодателство, на Устава на ,,Доверие - Брико" АД и вътрешните актове на дружеството в рамките на предоставената му от закона и Устава на дружеството компетентност.

С оглед ефективното изпълнение на функциите си членовете на Съвета на директорите следва да отделят достатъчно време за изпълнението на задълженията си и да положат дължимата грижа, за да се снабдят с точна, актуална и своевременна информация за състоянието на представляваното от тях дружество.

Съветът на директорите взема всички ключови решения във връзка с управлението на дружеството като:
1) Предлага и ръководи осъществяването на корпоративната стратегия, основните планове за действие, приема и ръководи изпълнението на политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете, поставя цели свързани с дейността на дружеството и следи за тяхното осъществяване, контролира основните разходи за подобрения на дълготрайните материални активи, взема решения за закриване, прехвърляне на предприятия или значителна част от тяхната дейност;
2) Прави подбор, контролира, определя възнаграждението, одобрява съществени промени на договорите и при необходимост заменя или уволнява лицата, заемащи длъжността изпълнителен директор;
3) Осигурява прецизни системи за финансово - счетоводна отчетност на дружеството, включително и пълно съдействие на назначения от Общото събрание на Дружеството независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол на риска, за финансов контрол и за следене спазването на закона;
4) Следи ефективността на режима за корпоративно управление и при необходимост извършва нужните промени в рамките на предоставената му от закона и Устава на дружеството компетентност;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на акционерно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.