Икономически анализ на Тойота и Хонда


Категория на документа: Други
Курсова работа

Икономически анализ на външно-търговското предприятие

ТЕМА: Финансово състояние на глобалните компании "Тойота" и "Хонда"

Анализ на финансовото състояние на Toyota Motor Corporation за 2011 година

Резюмирайки 2011 година световната икономика се подобри основно заради увеличаването на вътрешните нужди, износа към развиващите се страни (особено тези в Азия) и икономическите мерки за стимулиране, предприети от различните страни. Въпреки че японската икономика набира скорост от корпоративните приходи и обединяването на износа и продукцията, тя все още е изправена пред големи предизвикателства, свързани с постоянно ниските данни за заетостта и за отслабената икономическа дейност в резултат на въздействието на голямото земетресение в Източна Япония.

За автомобилната индустрия пазарът се е разширил-особено за развиващите се страни като Китай, а технологичното развитие и лансирането на нови продукти са ускорени заради нарастващите нужди на клиентите от компакти коли на ниски цени и нарастналото световно екологично самосъзнание.

Под въздействие на тези обстоятелства консолидираните продажби на превозни средства в Япония и в чужбина са се увеличили със 71 хиляди броя (1%) на 7,308 хиляди броя през 2011г. спрямо предходната 2010г..
Продажбата на превозни средства в Япония се е намалила с 250 хиляди броя или 11,5% на 1,913 хиляди броя заради пазарния спад в Япония. Въпреки това благодарение на усилията на търговците в цялата страна пазарният дял на Тойота и Лексус ( като изключим мини-превозните средства) е 47,3%, запазвайки високи нива спрямо предходната година. Междувременно продажбите на превозни средства в чужбина са се увеличили с 321 хил. броя (6,3%) на 5,395хил. броя заради увеличените продажби в Азия и другите региони.

Що се отнася до резултатите от дейността за Тойота нетният размер на приходите от продажби се е увеличил с 42,7 млрд. йени ( 0,2%) на 18,993.6 млрд. йени, а оперативните приходи да се увеличили с 320,7 млрд. йени (217,4%) на 468,2 млрд. йени. Сред факторите, допринасящи за увеличаване на приходите от дейността, са ефектите от маркетинговите усилия, възлизащи на 490 млрд. йени и усилията за намаляването на разходите, възлизащи на 180 млрд. йени. От друга страна факторите, допринасящи за намаляването на оперативните приходи, основно включват ефектите от обменните курсове, възлизащи на 290 млрд. йени, увеличаването на разходите с 30 млрд. йени и други фактори, възлизащи на 29,3 млрд. йени. Приходите преди облагане с данъци и собственият капитал на филиалите се увеличават с 271,8 млрд. йени ( 93.3%) на 563,2 млрд. йени. Нетната печалба се е увеличила с 198,7 млрд. йени (94.9%) на 408,1 млрд. йени за 2011година спрямо предходния отчетен период.

Обшите активи на Тойота през 2011г. намаляват с 531.1 млрд. йени на 29, 818.2 млрд. йени, а общите пасиви също намаляват с 412.8 млрд. йени, достигайки 19,458.7 млрд. йени.

Паричните потоци от оперативната дейност водят до увеличаването на паричните средства на 2,024 млрд. йени за 2011г. Нетните парични средства от оперативната дейност намаляват с 534.5 млрд. йени от 2,558.5 млрд. йени през 2010г. Паричните потоци от инвестиционна дейност водят до намаляването на паричните средства на 2,116.3 млрд. йени. Нетните парични средства от инвестиционна дейност намаляват с 733.8 млрд. йени от 2,850.1 млрд. йени през 2010 година. Паричните потоци от финансова дейност водят до увеличаване на паричните средства на 434.3 млрд. йени за 2011г. Нетните парични средста от финансовата дейност се увеличават на 434.3 млрд. йени сравнено с 277.9 млрд. йени за предходната година. След като се вземе предвид ефекта от промените на валутните курсове паричните средства и паричните еквиваленти се увеличават с 215.0 млрд. йени (11.5%), достигайки 2,080.7 млрд. йени .

Коментирайки резултатите, президентът на ТМС Акио Тойода каза: "Завършихме 2011година с увеличени приходи от дейността, възлизащи на 468.2 млрд. йени, като резултат от маркетинговите ни усилия и намаляването на разходите въпреки негативното влияние на земетресението, водещо до разходи на стойност 100 млрд. йени. Нашата бизнес среда продължава да бъде конкурентоспособна въпреки поскъпването на йената спрямо другите валути. Също така успяхме да увеличим нашата печалба още повече благодарение на подкрепата от всички наши заинтересовани страни и по-специално на нашите клиенти".

Анализ на финансовото състояние на Honda Motor Corporation за 2011 година

Чистата печалба на Хонда за 2011г. възлиза на 534 млрд. йени, което представлява увеличение от 99% спрямо предходната година.

Основните нетни приходи от една обикновена акция възлизат на 295.67 млрд. йени, което представлява увеличение с 147,76 млрд. йени спрямо предходния отчетен период.

Нетният размер на приходите от продажби за периода възлиза на 8936.8 млрд. йени, което представлява увеличение от 4,2 % спрямо предходната фискална година, главно поради увеличение на приходите в автомобилния бизнес и бизнеса с мотоциклети въпреки неблагоприятния валутен ефект. Хонда смята, че ако изчисленията се правят по същия обменен курс като този на предходната година, приходите за периода биха се увеличили близо с 8,7%.

Оперативните приходи за периода възлизат на 569,7 млрд. йени, което представлява увеличение от 56,6% спрямо предходната фискална година. Това се дължи основно на увеличението на обема на продажбите и продукцията, голямото разнообразие на моделите, намаляването на фиксираните разходи (въпреки увеличаването на общите, административните и научноизледователските разходи, неблагоприятните ефекти на чуждестранни валути, както и въздействието на земетресението).

Приходите преди облагане с данъци възлизат на 630,5 млрд. йени, което представлява увеличение с 87,6% спрямо предходния отчетен период. Това се дължи основно на увеличените приходи от дейността. Собственият капитал на филиалите възлиза на 139,7 млрд. йени което представлява увеличение от 49,8% спрямо предходната фискална година.

Общите активи намаляват с 58.2 млрд. йени на 11,570.8 млрд. йени главно поради неблагоприятните валутни ефекти, въпреки нарастналите парични средства и парични еквиваленти, повишената собственост върху оперативния лизниг, както и увеличаване финансирането на дъщерните дружества. Общите пасиви намаляват със 179,6 млрд. йени и достигат 7,120 млрд. йени главно благодарение на ефектите от валутния превод въпреки увеличенията на текущите задължения.

Консолидираните парични средства и парични еквиваленти нарастват със 159.1 млрд. йени, достигайки 1,279.0 млрд. йени за 2011 г. Паричните потоци от основната дейност възлизат на 1,070.8 млрд. йени за 2011 година. Нетните парични средства от оперативната дейност намаляват с 4,733.0 млрд. йени от 1,544.2 млрд. йени през 2010г. Паричните потоци от инвестиционна дейност са в размер на 7,313.0 млрд. йени. Нетните парични средства от инвестиционна дейност са се увеличили със 1,356.0 млрд. от 5,957.0 млрд. йени за 2010г. Паричните потоци от финансовата дейност са в размер на 100.4 млрд. йени от общите парични потоци. Нетните парични средства от финансова дейност са намалели с 458.8 млрд. йени от 559.2 млрд. йени за 2010 г., което се дължи основно на увеличените задължения на компанията, въпреки че тя изкупува част от собствените си акции и увеличава изплатените дивиденти.

Top of Form
Bottom of Form

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (млн. йени)

Bottom of Form

HONDA
TOYOTA
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на Тойота и Хонда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.