Икономически ефект и ефективност


Категория на документа: Други


Икономически ефект и ефективност
Увод

Понятията "икономически ефект" и "икономическа ефективност" се отнасят към най-важните категории на пазарната икономика. Те са тясно свързани помежду си.

Икономическият ефект предполага някакъв полезен резултат, изразен в ценова форма.

Икономическата ефективност - това е съотношението между резултатите от стопанската дейност и разходването на жив и овеществен труд, на ресурси.

По отношение на приходите (обемът на продажбите), приходите, печалбата се изразява в полезен резултат на дружеството в стойностно изражение. Те се наричат ​​показатели за икономическа ефективност, което е абсолютна стойност (лв / ед. време).

За разлика от икономическия ефект, на икономическата ефективност е относителна величина. Тя може да се определи само чрез сравняване на икономическия ефект като резултат на дейности с разходи, които са предизвикали този ефект. Най-често икономическата ефективност се определя с коефициента на икономическа ефективност E, в зависимост това, в какво е изразен икономическият ефект и какви разходи се отчитат при пресмятането; коефициентът на икономическа ефективност може да бъде изчислен по различни начини, но същността си остава една и съща.

Най-разпространеният коефициент за икономическа ефективност е показателят рентабилност ρ (всички негови разновидности).

Оценката на икономическата ефективност е в основата на управление инвестиционната дейност на предприятието, защото изборът на инвестиционни проекти се осъществява според критерия икономическа ефективност и показателите, които я характеризират.

При пресмятане показателите за икономическа ефективност трябва да се диференцира икономическа ефективност при краткосрочни решения (еднократна сделка) и икономическа ефективност при дългосрочен проект, реализация на който се осъществяла за няколко години.
1. Ефект и ефективност. Специфични изисквания към анализа и оценката на дейността на организацията
Ефект и ефективност

Всяка дейност се характеризира с определен резултат, който човек винаги се е стремял да оцени. С развитието на производството, особено на неговия промишлен мащаб, тази оценка, стремежа "да се получи повече срещу по-малко, или, в крайна сметка, толкова колкото е вложено" е провокирало появата на концепцията за ефективност на производството - като отделен сериозен компонент при изучаване икономиката на организациите.

Трябва да се различават понятията "ефект" и "ефективност".

Ефект - това е абсолютен показател на резултата от някакво действие или дейност. Той може да бъде както положителен, така и отрицателен.

Ефективност - относителен показател за резултативността и може да бъде само положителна величина.

Пресмятането на икономическата ефективност се препоръчва да се прави чрез сравнението на разходите с икономическият ефект като паричен израз на резултата по формулата:

Ефективност (Е) = (Резултат (Р)/ Разходи (З)) * 100%

Разходите (З) (вложените средства) и резултатите (Р) могат да се съпоставят помежду си по различни начини и при това получаваните показатели имат различен смисъл. Акцентира се на една или друга страна на категорията "ефективност":

Показател от вида Р/З характеризира резултат, получаван с единици разходи.

Отношението З/Р означава отделна величина на разходите, падащи се на единица от достигнатия резултат.

Разликата Р - З характеризира абсолютната величина на надмощието на резултатите над разходите.

Показателят Р-З/З дава оптималната величина на ефекта.

Показателя Р-З/Р отразява отделната величина на ефекта, съотнесен за единица получаван резултат.

Днес се използват различни термини, по различен начин характеризиращи съотношението на резултата с определени целеви нагласи - резултативност, целесъобразност, икономичност, производителност, действеност.

Ефективност - характеристика на процесите и въздействието от тясно управленчески характер, отразяваща преди всичко степента на достигане на поставените цели и затова ефективността притежава само целенасочено взаимодействие.

Под ефективност също се разбира:
- определен конкретен резултат (ефективност на действието на нещо)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически ефект и ефективност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.