Икономически ефект и ефективност


Категория на документа: Други


- цели, свързани с потребителите (част от пазара, процент на повторните обращения, броя на жалби и рекламации и т.н.)

- операционни (процесни) цели (време за изпълнение на поръчката, продължителността на цикъла за разработка на продукта, вложения за единица продукция и т.н.)

- цели за бъдещите възможности на организацията (процент на работните места, които се заемат за сметка на вътрешните резерви, броя обучени работници, период на ротация на работните места и т.н.)
Заключение

Понятието "икономически ефект" и "икономическа ефективност" се отнасят към най-важните категории на пазарната икономика. Тези понятия са тясно свързани помежду си.

Обикновено, анализирайки двата показателя, характеризиращи просперитета на икономическата дейност на предприятието, по отношение самостоятелността на показателите за ефекти ефективност, не може да се получи пълна оценка за дейността на самото предприятие. Непример, в предприятието може да има такава ситуация, когато е постигнат значителен икономически ефект, изразяващ се в получаване на печалба при относителна ниска икономическа ефективност. И обратно, производството може да се характеризира с високо ниво на ефективност при малка величина на икономическия ефект.

Системният и всестранен анализ на ефективността от дейността на предприятието позволява:

- бързо, качествено и професионално да се оцени резултативността от стопанската дейност на предприятието в цялост, както и на неговите структурни подразделения;

- точно и своевременно да се намират и отчитат факторите, които влияят върху получаваните печалби по конкретни видове произвеждани стоки и предоставяни услуги;

- да се определят разходите за производството (разходите за разпределение) и тенденциите за изменянето им, което е нужно за разработване на ценовата политика на предприятието;

- да се намират оптимални пътища за решаване на проблемите на предприятието и получаването на печалба в близка или отдалечена перспектива.

При разглеждането на показателите е важно да се отбележи, че пазарните отношения предполагат, че във всяка бизнес-сфера трябва да има свои показатели (които най-често не се използват никъде другаде).

Важно е да се разбере, че няма и не може да има такъв показател за стопанска дейност, който би бил приложим за всички случаи в живота. За да се развива в ситуацията на остра конкуренция, ръководителят (предприемачът) трябва да вижда, да чувства резултатите от всички видове дейности, а това означава, че е необходимо да се формира система от взаимно свързани показатели, отразяващи степента на достигане на целите, периода и типа на организацията.
Список литературы

Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2005.

Тихомирова А.В. Оценка эффективности управления производством. М.: Экономика, 1984.

Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебное пособие - 3-е издание, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003.

Н.Ф. Мормуль Экономика предприятия: Под редакцией профессора Ю.П. Анискина. МИЭТ, 2006

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически ефект и ефективност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.