Икономически ефект и ефективност


Категория на документа: Други


- съответствие на резултата или процеса с максимално възможният, идеалният или планираният
- функционално разнообразие на системите
- числова характеристика задоволителност от функционирането
- вероятността да бъдат достигнати целевите нагласи и функции
- отношението на реалният ефект към изисквания (нормативния) ефект
Понятието ефективност на организацията в период преди реформи

В науката, посветена на икономиката и управлението, развитието на понятието "ефективност" исторически започва с ефективността на производството на дадено предприятие.

Въпросите за ефективността в нашата страна широко са се дискутирали в научната литература и са били разглеждани детайлно в нормативно-методически и инструктажни материали от съответните управленски органи. Но, в условията на общодържавна собственост и отсъствие на пазар на суровините, продукцията, капитала, практически всички решения по отношение използването на ресурсите са се вземали централизирано. Съответно, всички усилия са били съсредоточени върху анализа, контрола и планирането и по правило, на текущата резултативност (ефективност) от производството на предприятието.

В родната наука и практика, материала посветен на ефективността на производството е от три вида: апробиран, съдържащ се в нормативните актове (методики, инструкции и т.н.); осветяващ дискусионни въпроси, отразени в специалната литература, а и касаещ не до край разрешени въпроси (въпросите за единен или диференциран коефициент на икономическа ефективност; за отчитане на фактора време при определяне на едниновременни и текущи разходи, особено за някои видове техника; за методическия подход към определяне на предвидената и фактическата икономическа ефективност на автоматизация на информационните процеси при управлението на производството).

Ефективността в производството в периода преди реформата (демокрацията) се е разглеждала в два аспекта: като макроикономическа категория (в политикономията), имаща политизиран характер, и като счетоводна единица (състояща се от множество показатели) при различните предприятия и отрасли.

Политикономическото съдържание на стопанската ефективност се определя като система от отношения свързани с крайните стопански резултати, които изразяват ефективността по време на всички стадии в процеса на възпроизводство. Затова и ефективността в народното стопанство включва не само ефективността на управлението на самият процес на производство, но и всички фази на възпроизводство и изразява (в съпоставим показател или група показатели) степента на реализация на икономическият интерес.

В тази връзка понятието ефективност на производството се разглежда като една от формите на проява на икономическите закони. Според това определение, изучавайки ефективността, отрасловите и специалните икономически науки едновременно с това изучават действието на общите закони в специфичните условия на отрасловата структура на производството, отделните предприятия или други звена от народното стопанство, тяхното конкретно проявление, обусловени от местото и времето.
Измерване на ефективността

За измерване на ефективността при действието на всяка организация е полезно да се разглеждат съставляващите я оценки:
1. ключов принцип на оценка на ефективността;
2. показател (система от показатели) за ефективност;
3. методика за пресмятане на ефективността при управлението;
4. организационно-екологически дейности по въвеждане на нова система на оценка в практиката.

Ще посочим два резултата от теоретични разработки по проблемите на ефективността на производството, направени преди реформирането на икономиката:
1) определяне същността и съдържанието на основните видове ефективност:
i. икономическа, социална и социално-икономическа;
ii. народно-стопанска и стопанско-разчетна;
iii. обобщаваща (възпроизводство, на стопанството като цяло), локална (отделни региони и стопански звена), частна (отделни фактори на производството) и отделни фази (сфери) на възпроизводство;
2) обосноваване критериите и показателите за ефективност.

Критериите отразяват същността на ефективността, показателите служат като средство за измерване и съпоставяне на ефективността в съответствие с тези критерии.

Ефективността характеризира в широк смисъл качествената страна на развитието на обществото. Спецификата й се състои в това, че тя показва, с помощта на комбинация от какви ресурси е бил получен крайният резултат. В общ вид ефективността се изразява чрез съотношението между резултатите, получени в процеса на производство и разходите (вложеният) обществен труд, свързани с достигането на тези резултати. Същността на повишаването на ефективността на производството се състои в по-бързият ръст на резултата (ефекта) в сравнение със разходите, следствие на което на единица ефект се пада по-малко обществен труд.

Критериите за ефективността от общественото производство се формулират като достигане на максимум ефект от всяка единица загуба (влагане) на обществен труд или минимума на тези разходи за всяка единица ефект.

Обобщаващ показател за ефективността, конструиран на основата на даденият критерий, еднозначно оценява ефективността на производството в определен времеви момент. В него трябва да бъдат отчетени всички фактори, оказващи влияние върху ефективността на производството, което от своя страна осигурява комплексна оценка. Такъв обобщаващ показател може да е съотношението на продукцията към пълните разходи (влагания) (текущи и капитални), необходими за нейното произвеждане. Той се използва при определянето на ефективността както за народното стопанство, така и за "отделни" отрасли, а също при определяне на ефективността на капиталните вложения и новата техника.

Показателите за ефективността на народното стопанство е съотношението национален доход и производствени фондове на народното стопанство; за измерване на ефективността на капиталните вложения - съотношението на печалбата и обема на капиталните разходи (вложения).

Положителен икономически ефект - това е икономията, отрицателен - загуба.

Един от видовете икономически ефект (при повишаване качеството и сигурността на изделията) е предотвратяване на разходите, т.е. да не възникне отрицателен икономически ефект (този ефект понякога грешно го наричат икономия).

Под загуба се разбира, първо, намаляване на наличното имущество, или т.нар. положителна повреда (например, разходи заради брак). Второ, загуба се нарича и пропуснатата полза, т.е. неполучаване на тези имуществени блага, които биха могли да бъдат получени, ако нямаше вредоносно действие.

По такъв начин, чрез предотвратяване на повредите, в какъвто и вид те да се изявяват, е в съответствие с приетата терминология за икономически ефект, а не за икономия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически ефект и ефективност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.