Икономически ефект и ефективност


Категория на документа: Други


Икономията, под която се разбира положителен икономически ефект, - това съхраняването на общественият труд (жив или минал), ресурси, време за изготвяне и употреба на продукцията.

Икономическата ефективност е най-сложната и съдържателна категория на икономическата наука. Тя е основа за създаване на количествени критерии за ценността, използвани при решаването и формирането на материално-ресурсната, функционалната и системната характеристика на стопанската дейност.

Днес най-пълно и последователно изследване на икономическата ефективност от стопанската дейност се дава от теорията за комплексния икономически анализ, където на ефективността са посветени разделите за перспективен, текущ и оперативен анализ, на базата на който се оценява постигнатата ефективност от стопанската дейност, разкриват се факторите за изменението й, неизползваните възможности и резерви за повишаването й.

Анализа на общата ефективност на стопанската дейност на предприятието е преоргатив на висшето управленско звено и е свързан с определяне цените на продуктите, размера на партидите покупки на суровини или доставка на продукция, замяна на оборудване или технологии. Другите решения също трябва да преминат през оценка от гледна точка на общия успех на фирмата, характера на икономическият ръст и ефективността.

Основните задачи при анализа на ефективността са: оценка на стопанската ситуация; разкриване факторите и причините за достигнатото състояние; подготовка и обосноваване на приетите управленски решения; разкриване и мобилизация на резервите за повишаване ефективността от стопанската дейност.

Едно от направленията на анализа е разкриване на екстензивните и интензивните фактори на изменението й. екстензивните са свързани с увеличаване обема на производството за сметка на количествените факто на икономическият ръст: допълнителна работна сила, разширяване на търговските площи, строителство на нов обект и т.н. Интензивните фактори са свързани с използването на качествените фактори на икономическият растеж, характеризират се със степента на възвръщаемост на всеки от използваните ресурси.

Количественото съотношение на тези фактори се изразява в показателите при използване на производствените и финансовите ресурси.

Обемът на производството в стойностно изражение се явява функция или резултат от въздействието при използването на всички видове ресурси. Доколкото процеса на производство се осъществява само при наличието на всички елементи на процеса на труда в тяхната взаимна връзка, не е възможно да се диференцира отделното влияние върху резултатите от производството на всеки от тази група фактори.

Особеност на екстензивното и интензивното използване на ресурсите е тяхната взаимозаменяемост. Например, при недостигът на работна сила може да се компенсира с повишаване производителността на труда. И обратно, количеството на произведената продукция може да се увеличи за сметка на допълнително привлечена работна сила.

От своя страна, всеки показател за използването на ресурсите се състои от действието на фактори от втори и следващ порядък. Например, производителността на труда зависи от екстензивна величина, т.е. от продължителността на работното време, а също и от интензивна величина - натоварването в работното време и производителната сила на труда, определяна от организационно-технически и други (природни и социални) условия на производството.

Следователно, всеки качествен показател за използването на ресурсите само в най-общи линии отразява интензивността на неговото използване.
Оценка на ефективността

Ефективността може да се изследва от различни страни: от гледна точка на формиране на разходите (вложените материали), планиране на обема на производство, печалби, реализация на инвестиционни проекти и др.

Но анализа на поведението на разходите (вложените материали), методите за тяхното разпределение, методите на изграждане и контрол на разпространение, калкулиране себестойността на изделията и продукта, определяне прага на рентабилността на производството и реализацията на продукцията са само необходим начален етап на анализ на общата ефективност от дейността на предприятието, функциониращо като единно цяло. Резултатите от анализа позволяват на администрацията на предприятието и на други ползватели - субекти на анализа да получат необходимата информация за състоянието на анализираните обекти.

Целите на субектите на анализ могат да са различни, те се доближават в основното - изява на ключови параметри, позволяващи даване на точна оценка както на текущото състояние на обекта, така и перспективите за развитието му. Ако интереса на предприятието по-рано се е определял от въпросите на производството, то при новите условия е необходимо отчитането на целите и интересите на различни субекти на анализ, които са заинтересувани от работата на организацията (табл. 1).

Табл. 1. Насоки и цели на анализ на различните заинтересувани групи
Група
Принос в организацията
Видове интерес
Параметри на анализ
Собственици
Собствен капитал
Дивиденти
Финансови резултати, устойчивост на положението
Кредитори
Заемен капитал
Проценти
Ликвидност
Администрация
Знания, компетентност
Заплащане на труда; Кариерен ръст
Всички аспекти от дейността на фирмата
Персонал
Труд (работа)
Работна заплата, социални отчисления
Ефективност от стопанската дейност
ДоставчициСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически ефект и ефективност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.