Икономически ефект и ефективност


Категория на документа: Други


Доставка на товари
Цена на товарите
Финансово състояние
Купувачи
Покупка на изделията
Цена на изделието
Финансово състояние
Данъчни органи
Инфраструктура на
предприятието
Данъци
Финансови резултати


С прехода на България към пазарна икономика, по-рано действащите методики за оценка на икономическата ефективност са се изменили по много параметри, разработките по методическите въпроси за ефективността по време на преходния период от планово към пазарно-ориентирана икономика до скоро практически липсваха. Образувалият се методически "вакуум" постепенно се запълва от консултации и пособия, подготвени от експерти.

Проблемите за оценка ефективността от дейността на предприятието са аналогични на проблемите от ефективността на обществото като цяло. Основен въпрос е: как да се измери ефективността на производството и какво представляват критериите за ефективност.

Оценката дейността на предприятието трябва да отчита резултатите и разходите за производството. Но практиката показва, че оценката на производствените звена само с помощта на резултатно-разходният подход не винаги е насочена към достигане високи крайни резултати от дейността, търсене на вътрешни резерви и в крайна сметка не способства повишаването на общата стопанска ефективност (отчасти, за това е виновен и съществуващият по-рано твърд механизъм на ценообразуване).
2. Характеристика на основните показатели на икономическата дейност на организацията
2.1. Система от показатели за ефективност

Анализирайки системата от показатели за ефективност в родната наука и практика, разграничаваме следните групи (по-подробно са изложени в табл. 2):
- обобщаващи показатели за ефективност;
- показатели за ефективност на живия труд (трудови ресурси);
- показатели за ефективността на използването на основни фондове, оборотни средства и капитални вложения;
- показатели за ефективността на използването на материални ресурси;
- показатели за икономическа ефективност от нова техника (отражение на икономическата ефективност от новата техника в плановите и отчетните показатели).

Табл. 2. Система от показатели за ефективността
Основни групи показатели за ефективност
Характеристика на основните показатели
1. Обобщаващи показатели за ефективност
1. Ръст на производство на продукция в стойностни изрази, в т.ч. за сметка на действащите предприятия.
2. Производство на продукция за 1 лв. разход
3. Относителна икономия на:
- основни производствени фондове;
- нормируеми оборотни средства;
- материални разходи (без амортизации);
- фонд работна заплата
4. Рентабилността като приход към средногодишната стойност на основните производствени фондове и нормируемите оборотни средства
5. Разходи за 1 лв. стокова продукция (работа по пълна себестойност)
2. Показатели за ефективността на живия труд (трудови ресурси)
1. Производителност на труда. Изразява съотношението между произведената продукция (стоки, услуги) към производствения (функционалния) персонал.
2. Част на прираста на продукция, получен за сметка на производителността на труда.
3. Икономия на жив труд (съкращение на работници за година)
4. Отношение на темпа на прираста на средната работна заплата към темповете на прираст на производителността на труда.
3. Показатели за ефективността при използването на основните фондове, оборотните средства и капиталните вложения
1. Производство на продукция за 1 лв. средногодишна стойност на основните производствени фондове (фондоотдаване).
2. Производство на продукция за 1 лв. средногодишна стойност на нормируемите оборотни средства:
- чиста продукция;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически ефект и ефективност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.