Икономическите теории на Алфред Маршал


Категория на документа: Други


Реферат
на
тема

Кеймбриджката школа.

Икономическите идеи на Алфред Маршал.

В историята на икономическата мисъл формирането на Кеймбриджката школа се счита за едно от най-важните събития, бележещи прехода от класическата към модерната икономическа теория. Школата е забележителна най-вече с това, че успява да постави мост между основните положения на класическата доктрина и новите маргинални принципи. На базата на синтеза на тези две начала, тя изгражда една нова система превърнала се в доминираща форма на неокласицизма и движеща сила за професионализирането на икономикса. Теорията на кеймбриджките неокласици получава широка популярност и подкрепа, особено в англосаксонския свят. Тя завоюва господстващо положение в теоретичната икономическа наука и играе водеща роля до 30-те години на 20-и век. Но и след това подходите на инструментариума на Кеймбриджката школа упражняват силно влияние и са своеобразен обединителен център в развитието на неокласическото направление. Теоретичната доктрина на Кеймбриджката школа е свързана със социалната, политическа и икономическа структура на късната Викторианса епоха.Те не отричат наличието на социални проблеми в пазарното стопанство и търсят компромис между социалната справедливост и икономическата ефективност. Главните постижения и авторитетът на школата са свързани преди всичко с името на нейния създател Алфред Маршал.

Алфред Маршал е роден на 26 юли 1842г. в Лондон, Англия. Произхожда от заможно семейство на банков служител, учи в колежа "Сейнт Джон" в Оксфорд, където се занимава с изучаване на математика.През 1885г. той става професор по политическа икономия в Кеймбриджкия университет.Там той постепенно оформя своите икономически възгледи и теории.Идеите на Маршал са силно повлияни от Адам Смит, Томас Малтус и Джон Стюарт Мил.Едни от най - важните негови публикации са: "Чиста теория на външната търговия", "Принципи на икономическата наука", " Индустрия и търговия" и др. В "Принципи на икономическата наука" той развива редица концепции и анализи, които днес са в основата на модерния икономикс. Той установява в икономическата теория Традицията на маргиналния анализ.
Заменя термина политическа икономия с икономикс, понятие, което определя като наука за дейността на хората.Смята се, че създадените и предложените от него идеи и теории са залегнали в основите на микроикономиката.

Една от икономическите теории на Алфред Маршал е теорията за времевите периоди.Според него икономическото време не е в синхрон с астрономическото време.То повече прилича на биологичното време, при което десетки години не променят нищо, а понякога за кратко време настъпват промени в отделния вид.По същия начин за предприятията и фирмите не всякога за определен брой от години се извършва дейност, равна на броя или пропорционална на тези години.Случва се така, че понякога за една година се извършват повече определени дейности, а за някои начинания една година е само подготвителен период.В своя анализ за времевите периоди Маршал създава една своеобразна аналитична система, с което решава проблема за времето при "равни други условия".Като пример той взима производството на определени стоки.Подобрявайки качеството на някои от тези стоки, даже за един ден търсенето им се увеличава и не винаги производителите отговарят адекватно на това увеличено търсене.Следователно в рамките на един ден е увеличено само търсенето.Това е само първият времеви период.Същността на втория времеви период, наречен "кратката вълна", се състои от това, че производителите на стоки, чието търсене не се е увеличило, бързат да увеличат предлагането чрез използването на повече суровини и наемането на повече работници.Този период е малък и през него няма възможност да се построят нови мощности.Третият времеви период е времето на "дългата вълна".През него производителите имат възможност да разширят съществуващите предприятия, да построят нови мощности, с което създават реална възможност за увеличаване на производството.През този период се увеличава предлагането.А.Маршал прави оценка и за размерите на предприятията и фирмите, използвайки два показателя: възвращаемост и ефективност или още т.нар. вътрешни показатели.

Друга теория, въведена от А.Маршал, е теорията на пазарната цена.За да я разработи, той прави анализ на стойността.Според него тя се проявява при размяна на стоките.Тук той свързва трите теории за стойността- за разходите на производството, за търсенето и предлагането и за пределната полезност.Маршал установява един прост механизъм на съотношение между търсенето и предлагането в зависимост от конкуренцията.Търсенето и предлагането имат връзка с цените.Търсенето като правило при понижаване на цените расте, а при растеж се понижава.Цената на равновесие се установява, тогава, когато търсенето се уравновесява с предлагането.Изменението на търсенето икономистът свързва с пределната полезност.За него тя е съизмерима с паричните единици, отиващи на пазара като максимални цени.Затова той въвежда понятието "цена на търсенето" - цена, която икономическия субект е съгласен да плати за единица благо, а крайната цена на търсенето е тази, която той плаща за последната частица на купуваното от него благо, която е равна на пазарната цена.

Следващата теория е теорията за разпределението, която всъщност е следствие от теория за стойността на А.Маршал.Тя е икономическа система, в която се разглеждат доходите от реализацията на стоките на пазара на всеки един от факторите на производството.Към тези фактори той причислява организацията, работната заплата, предприемаческия труд и доходите на съответните фактори, които са печалбата.Маршал обръща най-голямо внимание на капитала и труда.При тази теория доходите са, както следват: от капитала- печалба, от земята- рента, от организацията- предприемачески доход.

- Печалбата представлява съставен елемент от всяка нормална цена на предлагането.Печалбата според него зависи и от колебанието в цените.

- При работната заплата, ако производителността на труда на определена група работници се повишава, повишават се и работните им заплати, докато ако расте числеността на работниците, работната заплата се понижава.

- Третия доход рентата се повишава, когато се повишава реалната стойност на продуктите на земята.При усъвършенстване на агротехниката, използвана при обработката на земята, е налице основание за повишаване на рентата.

- Предприемаческият доход Маршал го определя като заплата за висококвалифициран труд.Това е заплата и за риска, възнаграждение за управлението, но също така би трябвало да бъде и възнаграждение за новаторството.

А.Маршал разработва също проблема за еластичността на икономиката.Това всъщност е реакция на потребителите и не само на тях, а на всички икономически субекти при промяна на цените.Промяната на цените е зависима от редица фактори, а най-вече от пределната полезност на купувания продукт.Когато цената на една стока расте, потребителите реагират адекватно, като намаляват до минимални размери нейното потребление, а оттам и купуването й.В това се състои еластичността на търсенето.Съществува и възможност независимо от нарасналата цена потребителите да продължат да купуват същото количество от конкретната стока.Тук търсенето не е еластично.Маршал доказва, че еластичността е процентната промяна в търсенето, разделена на процентната промяна на цената.

Алфред Маршал е един от най-видните икономисти, оказвайки значително влияние върху развитието на икономическата наука.Неговата икономическа система е нов етап в развитието на икономическата мисъл, мост между класическия икономикс, субективната школа и съвременните икономически теории.

Източници:

1.Интернет

2.Учебник по Икономически теории,

автори Катя Бекярова, Боян Велев

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическите теории на Алфред Маршал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.