Икономическо развитие на община Ямбол


Категория на документа: ДругиИкономическо развитие
Анализ на тенденциите, процесите и проблемите в икономиката на общината.
Най-важната задача на общината се състои в създаването на рамкови условия и инвестиционен климат, които да окажат влияние върху развитието на неговите потенциали като един от областните центровете в ЮИПР. Икономиката е в отговорностите на предприемачите и предприятията. Те осигуряват работни места и носят данъчни приходи.
Икономическото развитие на общината през последните години се характеризира с различна динамика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за страната и останалите общини в ЮИПР. След труден период на развитие, породен от кризата и процеса на преструктуриране през 90-те години на миналия век, икономиката на община Ямбол започва да се възстановява през периода 2005-2008 г., но след това бележи спад в резултат на световната финансова и икономическа криза, отрицателните демографски тенденции, намаляване на покупателната способност на населението и влошаване на бизнес климата като цяло.
С оглед на изясняване на ролята на отделните сектори в икономиката на общината е необходимо първоначално да се даде комплексна характеристика за икономическото развитие на общината. В таблица 2 са представени основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за периода 2003-2008 година.
Таблица Основни показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за периода 2003-2008 година
Показател
2003 година хил.лв.
2007 година хил.лв.
2008 година хил.лв.
Изменение 2008/2003, %
Произведена продукция
309 809
592 632
756 782
244,27
Нетни приходи от продажби
595 548
1 101 410
1 262 643
212,01
Материални дълготрайни активи
236 234
320 305
463 101
196,03
Източник: НСИ-ТСБ-Ямбол

Фиг. 1 Динамика на основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за периода 2003-2008 година
Произведената продукция от фирмите, извършвали дейност през 2008 година на територията на община Ямбол е за 756 782 хил.лв., което е с 27,7 % повече от педходната 2007 година ( 592 632 хил.лв.)
Реализираните нетни приходи от продажби през 2008 година в община Ямбол са в размер на 1 262 643 хил.лв. и представляват 81 % от тези в област Ямбол, а отчетения ръст спрямо 2007 година е 14,3 %.
Дейностите, които формират около 90 % от общия обем на реализираните нетни приходи от продажби в община Ямбол са : "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети"; "Преработваща промишленост" и "Строителство".
* За периода 2003-2008 г. произведената продукция, реализираните нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги от стопанските субекти на територията на Община Ямбол и притежаваните от тях материални дълготрайни активи са с трайна тенденция на нарастване.
* Икономиката на Община Ямбол е с най-голям принос в общия обем произведена продукция и нетни приходи от продажби в областта.
* Специфичната роля на града определя и високата концентрация на функции и дейности на единица площ.На територията на община Ямбол през 2008 година активна стопанска дейност са осъществявали 3268 фирми или 68,6 % от всички нефинансови предприятия в област Ямбол, които са както дружества с регистрация в община Ямбол, така и фирми, регистрирани в други райони на България, но извършващи дейност на територията на община Ямбол.
Фирмена структура на икономиката на община Ямбол
В община Ямбол по данни на ТСБ за 2008 годинанай-голям е броят на фирмите, които се занимават с търговия - 1 479, като повечето от тях ( близо 75 %) са търговци на дребно. Следват дейностите "Преработваща промишленост" - 405 предприятия и "Хотелиерство и ресторантьорство" - 209 фирми.
Секторът на малките и средни предприятие е основен сектор за община Ямбол. Стопанската дейност се извършва предимно от микрофирми, с неповече от 9 заети лица, които са 2907 и съставляват 88,95 % от всички предприятия. Следват малките фирми (от 10 до 49 заети), които са 293 или 8,97%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 64 (1,96%), а големите (с над 250 заети лица) са само 4 или 0,12 % от общия брой. Това като цяло до голяма стеснява изискванията на производствения сектор по отошение на необходимостта от значителни производствени площи.
В таблица 3 е представен броят на стопанските субекти по категории.
Таблица 3 Брой на стопанските субекти по категории
Вид предприятие
2006 г. брой
2007 г. брой
2008 г. брой
Изменение 2008/2006, %
Общо
3172
3090
3268
103,02Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо развитие на община Ямбол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.