Икономическо развитие на община Ямбол


Категория на документа: Други


Микро - до 9 заети
2821
2745
2907
103,05
Малки - от 10 до 49 заети
288
278
293
101,74
Средни - от 50 до 249 заети
59
63
64
108,47
Големи - над 250 заети
4
4
4
100,00
Източник: НСИ-ТСБ-Ямбол

Малките фирми са концентрирани в търговията и преработващагта промишленост, а средните предприятия - в преработващата промишленост и строителството.
Основна движеща сила в икономиката на община Ямбол по данни на ТСБ-Ямбол за 2008 година са микро и малките предприятия, генериращи най-високи нетни приходи от продажби - 752 млн. лева и са с най-висока стойност на дълготрайните материални активи - над 260 млн. лева. Данните за това са представени в Таблица 4.
Таблица 4 Нетни приходи от продажби и ДМА на предприятията от нефинансовия сектор в община Ямбол според броя на заетите лица за 2008 година, хил.лева
Вид предпритие
Нетни приходи от продажби
Дълготрайни материални активи
Микро (до 9 заети)
314 099
90 580
Малки (от 9 до 49 заети)
437 656
170 905
Средни (от 50 до 249 заети)
417 898
139 048
Големи (над 250 заети)
92 960
62 568
Източник: НСИ-ТСБ-Ямбол

Таблица 5 Разпределение на стопанските субекти от нефинансовия сектор в община Ямбол според броя на заетите лица за 2008 година
Икономически дейности
Брой фирми
Микро (до 9 заети)
Малки (от 9 до 49 заети)
Средни (от 50 до 249 заети)
Големи (над 250 заети)
Общо
3268Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо развитие на община Ямбол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.