Икономическо развитие на община Ямбол


Категория на документа: Други


23
1
-
-
Други дейности
112
110
1
1
-
С положителен финансов резултат през 2008 година са приключили 72,5 % от всички фирми в община Ямбол, 15,9 % са приключили с отрицателен финансов резултат и 11,7 % са с нулев финансов резултат.
Водещите десет фирми по отношенине на печалбата работят в сферата на растениевъдството, производството на пранителни продукти, на машини и оборудване, строителството на сгради и съоръжения и търговията на едро.
С държавна и общинска собственост ( обществен сектор) през 2008 година са общо 13 предприятия, развиващи дейност на територията на община Ямбол. Произведената от тях проукция е за 25 547 хил.лв или 3.4 % от общия обем на произведенета продукция за същата година. За 2008 гозина 3255 фирми ог частния сектор са произвели продукция за 731 235 хил.лв. Тове е с 352 454 хил.лв. ( 32,5%) по-малко от предходната 2007 година.
Качествени характеристики на общинската икономика.
Община Ямбол, като център на голям и обширен селскостопански регион, разполага с добре оформен промишлен комплекс - разнообразна отраслова и подотраслова структура и специализация; балансирано развитие на производствените мощности; подготвени кадри; сравнително добра инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони.
Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като основно внимание е отделено на канализационната и пречиствателна система, водата, пътната мрежа, електрозахранването, екологията и т.н.
Като слабост от втора степен на значимост е липсата на програма за възстановяване на индустрията.
Възможностите за развитие на общината са свързани с изграждането на по-мощна хранително - вкусова промишленост, привличане на нови инвестиции, развитие на съществуващите промишлени мощности и основни фондове.
Опасности има в засилените демографски проблеми, както и закриването стопански субекти, като следствие проявите на икономическата и финансова криза от 2009 година насам.
Независимо, че селското стопанство има скромен дял в произвежданата в община Ямбол продукция, този отрасъл е важен източник на доходи на населението и за поддържане на част от промишлената функция на общината /особено за хранително-вкусовата промишленост/.
В структурата на поземлените ресурси на община Ямбол от общо 90 724 дка ( територия на землището на община) 55 164 дка са земеделска земя ( 60 % от цялата територия). Това е около 2,13 % от земеделските земи в област Ямбол. Обработваемата земеделска земя е 50 992 дка, представляваща 56,19 % от общата територия на общинагта, 92,43 % от земеделската земя и 2,44 % от обработваема земеделска земя в област Ямбол.
В таблица 6 са представени данни за наличните животни в сектор "Животновъдство" към 31.12.2008 година.
Таблица 6: Наличните животни в сектор "Животновъдство" към 31.12.2008 година

Видове животни
Брой
1
Говеда
в това число:
1909

- крави
997

-биволици
111
2
Овце
в това число:
3261

- майки
1963
3
Кози
в това число:
2100

- майки
1055
4Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо развитие на община Ямбол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.