Икономическо развитие на община Ямбол


Категория на документа: Други


Свине
в това число:
12625

- майки
950

- нерези
65

- бозайници
2250

- за угояване
7360
5
Зайци
В това число
3800

- майки
1000
6
Пчелни семейства
861
Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на:
* Създаване на условия за повишаване на нивото на научно обслужване в селското стопанство и на тази база, стимулиране на въвеждането на съвременни технологии на производство;
* Максимално използване възможностите за привличане на европейски средства, насочени към отрасъла;
* Изграждане на тържища за зеленчуци, плодове, цветя и за живи животни; развитие на тържищна търговия в конкуренция с веригите супермаркети, което ще повиши нивото и качеството на търговията с плодове и зеленчуци, както и съответствието на качеството на продуктите на международните стандарти;
* Развитие на пчеларството и форми на алтернативно селско стопанство чрез създаване на предприятия за обработка и разфасовка на продуктите.
Горско стопанство: гори и земи от горския фонд на община Ямбол:
* Кофелски Орман - 8835 дка;
* Парк "Боровец" - 836 дка;
* до "Хановска кория" - 306 дка;
* Ниви от горския фонд: 237 дка ниви и 130 дка разсадник
В сектора "Селско, горско и рибно стопанство" през 2008 година дейност развиват 89 фирми. Произведената от тях прозукция е за 27 953 хил.лв., а нетните приходи от продажби са в размер на 24 934 хил.лв. Спрямо предходната 2007 година се отчита ръст на произведената продукция с 32,1 % и на нетните приходи от продажби с 14,5 %. През 2008 в сектора са заети 689 души, което е 3,1 % от заетите лица в община Ямбол.
Сред водещите ямболски фирми в сектора са "Аготех импекс -98 " АД , "Геогруп"АД, "Георгиев инженеринг" ЕООД, "Зърнени храни-99" ЕАД, ЗК "Нова идея", "Агромейт" ООД.
Структурата на индстриалното развитие в община Ямбол се определя от отраслите: добивна промишленост и преработваща промишленост: хранително - вкусова промишленост, лека промишленост, машиностроене и строителство. Основните продуктови сектори по отрасли са следните:
* хранително - вкусова промишленост: производство на млечни произведения; сладолед; олио и майонеза; зеленчукови и плодови консерви; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от месо; брашно; хляб, хлебни и и сладкарски изделия; обработка на тютюн, фуражи; опаковки за храни;
* лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; мебели и обувки;
* машиностроене: производство на хидравлични елементи и системи; прикачен инвентар за селскостопански машини; металокерамични изделия; възли и агрегати за машин; каучукови и пластмасови изделия;
* строителство: строителство на жилищни и производствени сгради и съоръжения, проектиране, гражданско и промишлено строителство.
Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с масови съкращения и пренасочване на активната работна сила затихват. Паралелно с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на работна сила. Нивото на безработица в Ямбол е около средното за страната.
Пет фирми от община Ямбол имат предмет на дейност, свързан с добивната промишленост. Фирмите в сектора извършват основно добив на инертни материали, мрамор и гранит.. В сектора през 2008 година са реализирани нетнри приподи от продажби в размер на 7506 хил.лв. Произведената продукция възлиза на 7343 хил.лв. Заетите в добивната промишеленост лица перз 2008 година са били 130 души.
В сектор "Преработваща промишленост" по данни за 2008 година дейност развиват 405 фирми. Нетните приходи от продажби са на обща стойност 364 6410 хил.лв., което представлява 28,9 % от общо реализираните в общината нетни приходи от продажби. В производствата са били заети 8732 души - 37 % от общия брой на заетите лица в община Ямбол. Всичко това нарежда сектора сред водещите в общинската икономика.
Развитието на подсектор "Производство на хранителни продукти и напитки" има важно значение за икономическото развитие на Ямбол. Тези производства оказват и балансиращо въздействие върху половата структура на заетостта в града с предимственото си ангажиране на женска работна сила. Хранително-вкусовата промишленост /ХВП/ има една съществена специфика, която я отличава от останалите. В голямата си част производствените фирми предлагат завършен продукт на крайните потребители, т.е. за да формират достатъчна конкурентно способност за дълго време те трябва да притежават силни мениджърски, организаторски, технически и маркетингови умения, които да подържат продукта им дълго време печеливш и устойчив на пазара.
В подсектор "Производство на хранителни продукти и напитки" през 2008 година дейност са развивали 85 фирми. Нетните приходи от продажжби възлизат на 197 054 хил.лв. Наетите лица са 1868 души. Сред водещите фирми се очертават : "Винпром Ямбол" ЕАД, "Ефеб" ООД, "Карил и Таня" ООД, "Месокомбинат- Бай Течо" ООД, "Папак олио" АД, "Унибел" АД, "Петтас България" АД, "Сатко" ООД, "Слънчо 99" ЕООД, "Ямбол храб" ООД.
Принципно подсекторът страда от силна нелоялна конкуренция на местния пазар. ХВП е секторът, претърпя най-съществени сътресения при присъединяването на България към Европейския съюз. Въвеждането на НААСР стандартите /Hazard Analys's and Critical Control Points system - Система за анализ на риска и контрол на ключови показатели/, както и серия други ангажименти, свързани с повишаване безопасността на храните, затрудниха финансово сектора. Съществуващите програм в подкрепа на ХВП и възможностите за финансране по тях не елиминират финансовите тежести, които предприятията поемат зада отговорят на високите изисквания, свързани с качеството и безопасността на храните на българския пазар като част от единния вътрешен пазар на ЕС. Пред производителите стои и предизвикателството да отговорят на засилената конкуренция на стоки от ЕС в България ще се увеличи, при много по-слаб конкурентен натиск на българските стоки на пазара на ЕС.
Основните проблеми пред развитието на фирмите не са на общинско ниво. Поради това, че секторът е с много високо ниво на регулация от държавата, бизнесът на много предприятия зависи от нивото на компетентност на администрацията, при въвеждането и прилагането на нормативните регулации, както на нашето законодателство, така и на ЕС. Това поставя конкурентноспособността на сектора под силната зависимост на серия политически решения в рамките на ЕС. Държавите членки на ЕС прилагат всякакви методи за увеличаване на конкурентноспособността на техните национални стоки на общия пазар на ЕС и едновременно с това се стремят да предпазят своите пазари от конкурентния натиск на стоки от ЕС.
Общинската и бизнес инфраструктура не оказват съществено влияние върху конкурентноспособността на отрасъла /ХВП/ като цяло.
Състоянието на отрасли като селското стопанство определя в най-голяма степен и състоянието на хранително-вкусовата промишленост, тъй като тя черпи суровини от него. Силно стимулиращо въздействие на регионалните предприятия от този отрасъл може да окаже динамичното и успешно развитие на отрасли като туризъм, хотелиерство и търговия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо развитие на община Ямбол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.