Икономическо развитие на община Ямбол


Категория на документа: Други


Основното предизвикателство пред леката промишленост в средно-срочен план е нарастването на производителността. Конкурентният натиск на европейския пазар /където е основната част от износа на сектора/ от година на година става все по-силен. Освен това общото нарастване на средната работна заплата в страната може да предизвика процеси на отлив от работна сила от сектора. Единственото противодействие е ускоряване на увеличаването на производителността с темпове, които изпреварват конкурентния натиск и темпа на нарастване на средните заплати.
Мнозинството от фирмите работят като изпълнители на поръчки /ишлеме/ и са силно зависими от цената на труда и производителността, която могат да постигнат. Иначе казано те могат да останат на пазара само до толкова, колкото им позволява постигнатата производителност. Освен това основният пазар на продукцията им /ЕС/ към момента стагнира и възложителите на поръчки засилено търсят все по-ниска цена за единица продукт. Китай, Турция, а вече Сърбия, Румъния и Украйна са държавите, където възложителите местят поръчките и които също имат потенциал за конкуриране в тази ниша.
По-неконкурентноспособните фирми, засега само като индикации, започват да обмислят изтегляне на вложенията си в отрасъла и инвестирането им в други активи и други отрасли. Вероятно този процес ще се засили и до 5-10 години работещите в отрасъла /лека промишленост/ ще намалеят между 30-50 %. Дори възстановяването на растежа в ЕС трудно би преустановил тази тенденция.
Стратегиите за оцеляване и растеж на фирмите в Ямбол, които имат капацитет и способност да останат по-дълго са следните:
* Повишаване на производителността на труда чрез организация и нови технологични машини;
* Универсализиране на способностите за производство на малки и разнообразни серии облекла;
* Изграждане на собствена продукция и марка.
Състоянието на човешкия капитал, казано най-общо, е един от най-сериозните проблеми на отрасъла. През годините по-неконкурентноспособните фирми на база на силно сивеещите отношения с персонала си последователно изграждиха негативен имидж на отрасъла като място за адекватна трудова реализация. В тези фирми имаше голямо текучество и серия от неуредени трудови взаимоотношения. Те бяха и първите, които в следствие на конкурентния натиск на Китай и други страни напуснаха сектора. Проблемът е в това, че по-голямата част освободените от тях човешки ресурси не се се насочат към оставащите по-производителни фирми в отрасъла, които можеше да разкрие още работни места. Това е и основният проблем при набирането на персонал. Квалификацията на персонала не е особена пречка пред развитието на бизнеса. Основна пречка е мотивацията, взискателността към собствената работа и трудовата дисциплина.
В подсекторите "Производство на текстил и изделия от текстил" и "Производство на облекло" през 2008 година в община Ямбол дейност са осъществявали 66 фирми. Нетните им приходи от продажби са в размер на 16 230 хил. лв. , а броят на заетите лица е 1108 души. Сред водещите фирми са: "Миролио" АД, "Дебитекс" ООД , "Дейзи Трейдинг" ЕООД, "Йоватекс" АД, "Кабиле" ЕООД, "Котонс индустри България" АД, "Медичи -Тодорови сие" СД , "Приматекс" ООД, "Тонзос95" АД, "Яша-П" ЕООД, ТПКИ "Недялко Царев".
Бизнес средата, общинската физическа и бизнес инфраструктура не влияят пряко и непосредствено на конкурентноспособността на отрасъла /лека промишленост/, но имат важно значение за привличането на нови инвеститори в този сектор. През 2007 година в текстилна фабрика на италианската фирма "Миролио" са инвестирани 73,7 млн. лева. Фабриката е една от най-големите в Европа по своето естество и производство
Тъй като основният компонент на себестойността на продукцията е трудът, единственият шок, който може да причини сериозни промени в отрасъла за в бъдеще е евентуално силно повишаване на средните работни заплати в България. По отношение на единния европейски пазар , фирмите са съобразили своята технологична и качествена политика с нормативната база и покриването на евростандартите.
През последните години машиностроенето беше силно засегнато от промените.Пазарът наложи обновяване на производството и продукцията. В Ямбол се привлякоха нови инвеститори в този сектор, като най-значим дял има инвестицията на японския концерн "Язаки",държащ 35 % от международния пазар за автомобилно кабелно оборудване. Към края на 2009 година на 50 декара в индустриалната зона на Ямбол в цехове, складове и оборудване "Язаки" са инвестирали над 30 млн. евро.
В подсекторите "Производство на метални изделия" и "Производство на машини и оборудване" през 2008 година дейност развиват 70 фирми. Нетните приходи от прадажби вълзизат на 69 601 хил.лв, а броят на заетите лица е 1699 души. Сред водещите фирми са "Язаки", "АС-инженеринг" ЕООД, "Калибровани стомани" АД, "Промишлена енергетика " АД, ХЕС АД, "Хидросистем" ЕООД, "Калеопа" ЕООД, "Синтер -М" АД.
През 2008 година 28 фирми в община Ямбол са спецализирани в производство на мебели. Подсекторът формира нетни приходи от продажби в размер на 15 186 хил.лв. Заетите в мебелното производство са 529 души. Водещи фирма са : "Виденов груп" ООД, "Доряна" ООД, Ретроуют Аксага" ЕООД, "Хегра Д" ЕООД, "Кан -Учтехспорт -България" ООД.
В секторите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" и "Доставяне на води;канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" през 2008 година работят 10 предприятия. Реализираните нетнти приходи от продажби са в размер на 19 827 хил.лв., а произведената продукция е на стойност 15 593 хил.лв. Обо в секторите през 2008 година са заети 535 души.
Развитието на сектора "Строителство" е верен индикатор за състоянието на икономиката на страната и в частност на град Ямбол. Световната практика е доказала, че подемът на стопанството след криза започва от строителството, както и че строителствот е сред първите отрасли, които поемат ударите на кризата, както и с случи през последните 2 години в резултата на появилата през 2009 и продължаваща и до днес финансово-икономическа криза, обхванали и европейското икономическо пространство. След няколко години на възход, свързани с динамиката на пазара на недвижими имоти, растящите цени, ипотечното кредитиране на граждани и повишаването на търсене на жилищни площи, строителния отрасъл в Ямбол претърпя рязък спад. Шанс пред отрасъла в следващите години са големите инфраструктурни проекти в региона, финансирани от държавата и общината по линия на европейските фондове. Положителен момент е, че през последните години няколко големи, конкурентносособни ямболски фирми успяха да наложат имената си и по този начин да дадат известна гаранция на инвеститорите за качеството на извършваното от тях строителство. Водещи фирми са : "Диана Комерс -1" ЕООД, "Инджов -19" ЕООД, "Инком ПВ" ООД, "Минна компания -Петров" АД, "Суперстрой инженеринг" ЕООД, "Технострой инженеринг-99 АД, " Полисстрой" ЕООД , "ПСФ Мостинженеринг" АД.
През 2008 година в община Ямбол 207 фирми от сектор "Строителство" генерират нетни приходи от продажби 181 887 хил.лв, при 137 636 хил. лв. през 2007 година. Налице е ръст от 32 %. В отрасъла са били заети 3132 души, което е 14 % от всички заети в община Ямбол. За съжаление през последните две години ( 2009 и 2010) тези показатели блежат сериозен спад.
По отношение на физическата и бизнес инфраструктура на общината съществуват сериозни резерви за развитие. Общината притежава преки лостове за влияние върху физическата инфраструктура, както административно така и финансово. След присъединяването на България към ЕС в резултат на възможностите за финасиране по оперативните програми са реализирани на общинско ниво голям брой инфраструктурни обекти. Общинският бюджет също е със сериозен принос в това отношение през последните няколко години.
Като цяло отрасъл "Строителство" и за напред ще има важни функции в градската икономика.
Икономическите приоритети за развитие индустрията и строителството в икономиката на общината са свързани с:
* Насърчаване развитието на интелектуални и високотехнологични производства;
* Стимулиране на частния бизнес и ориентирането му към развитие на жизненоспособни и високо-адаптивни малки и средни предприятия чрез съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни производства;
* Развитие на перспективни регионални клъстери;
* Подпомагане преструктурирането на бизнес инфраструктурата;
* Създаванe на необходимите пространствени предпоставки чрез осигуряване на нови устроени производствени терени.
Секторът "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" е добре развит на територията на община Ямбол.
През 2008 година в общината търговия са извършвали 1479 фирми, или 45,3% от всички предприятия в община Ямбол. От търговска дейност са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 562 060 хил.лв., което представлява 44,5 % от общите неттни приходи от продажби на всички нефинасови предприятия в община Ямбол. Общият брой на заетите лица е 5282 души, което е 23,5 от всички заети в община Ямбол.
През 2008 в община Ямбол има общо 172 търговски обекта, което представлява 72,5 % от всички търговски обекти в област Ямбол. От общия брой търговски обекти 1385 са магазини и павилиови, о ткоито за хранителни стоки са 439 или 25% от всички търговски обекти в общината. За продажби на нехранителни стоки са 946 обекта, което е 54 % от общия брой на търговските обекти. Останалите обекти за продажби на дребно включват : 105 будки и сергии, 160 складове-магазини, 21 бензиностатции, 7 газстанции и 74 подвижни обекти за разносна и развозна търговия ( вкл. автомати за продажба на кафе и др). Спрямо 2007 година броят на търговските обекти за продажби на дребно в община Ямбол нараства с близо 400 броя ( 30%), като най-голямо увеличение бележат тези за нехранителни стоки и складовете -магазини.
Продажбите на едро и дребно, реализирани от стопанските субекти в отрасъл "Търговия" на община Ямбол възлизат на 708 127 хил.лв. От тях продажбите на дребно са на стойност 198 492 хил.лв. ( 31,7%), а на едро - на стойност 428 601 хил.лв (68,3%).
Друга форма на развитие на търговията е организирането на ежегодни панаири и изложения от регионален мащаб, като "Произведено и предлагано в Ямбол", "Произведено в България".
В сектор "Транспорт и складиране" в община Ямбол през 2008 година работят 189 фирми. Общите им нетни приходи от продажби са в размер на 44 977 хил.лв., като първите десет фирми в сектора реализират 26 055 хил.лв). Фирмите са специализирани основно в два вида транспорт :Товарен автомобилен транспорт и Сухопътен пътнически транспорт по разписание. Общо в сектора са заети 649 души. След водещите фирми в сектора са "Акцент" ООД, "Боби-транс 2001" ЕООД, "Валекс компания" ООД, "Валерос" ЕООД, "Димитрис транс% ЕООД, "Дичони" ЕООД.
През периода 2007 -2010 година настъпиха съществени промени в сектора "Хотериество и ресторантьорство". Появиха се нови хотели и заведения за хранене и развлечения. През 2008 годна в сектора работят 209 фирми. Общите им нетни приходи от продажби са в размер на 16 295 хил.лв, а броят на заетите лица е 953 души. Водещи фирми са "Трафик Комерс"ООД, "ЕТ "Емил Иванов", "Профит АД", "Синдбад" ЕООД, "Тунджа турист- 2004" АД, ЕГ "Дана-Даниеа Тончева" , "Лабиринт -5" ЕООД.
Община Ямбол има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки. Водещите сред тях са богатото културно-историческо наследство, туристически обекти като Безистена, Ески джамия, Църква "Свети Георги" с уникалния иконостас, Исторически музей, Художествена галерия, Етнографския комплекс, международни фестивали, изложение, близостта до местни исторически забележителности и до морските курорти. Реализацията на трансгранични инфраструктурни проекти и на проектите за трансгранично сътрудничество ще разкрият нови възможности за интензивно развитие на меж-дународния туризъм в общината. Разработeната Стратегия и маркетинговата програма за културен туризъм предвижда Ямбол да се превърне в предпочитана от български и чуждестранни туристи привлекателна и модерна целогодишна туристическа дестинация за културен туризъм със специфичен облик и характерна идентичност. Набелязаните стратегически цели формулират развитието на туризма в няколко насоки: културно - познавателен, фестивален, зелен туризъм. Възраждането с помощта на средства от европейските фондове на емблематични сгради за града като "Безистена", Етнографския комплекс и др. и оформянето им в средище на духовността, придаването на значимост на културните събития в Ямбол и превръщането на Ямбол в дестинация за културно- исторически туризъм. Ямбол разполага с добре развита спортна база, която създава условия за активното организиране на национални и международни състезания, за привличането на тренировъчни лагери на чуждестранни отбори. Обобщено, проблемите в сектора на туризма все още се се свеждат до липса на практика, умения и интерес за активно използване на богатия потенциал на общината за развитие на туризма като важен елемент на общото развитие. Вътрешният и международният туризъм и съпътстващата го туристическа индустрия в редица от своите направления имат зна-чителен потенциал за развитие в Община Ямбол.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо развитие на община Ямбол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.