Икономическо сближаване на страните


Категория на документа: Други


Тема2
Икономическо сближаване на страните - членки нa Европейския съюз: постижения и позиция на България

Рамка, прилагана за оценка*
• дали е постигната висока степен на устойчиво икономическо сближаване,
• съответства ли националното законодателство на Договора и
• изпълнени ли са законовите изисквания по отношение на националните централни банки (НЦБ) за превръщането им в неделима част от Евросистемата.

При изготвянето на доклада в изпълнение на изискването по чл. 122, параграф 2 във връзка чл. 121, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (Договора) Европейската централна банка (ЕЦБ) най-малко веднъж на всеки две години или по искане на държава-членка с дерогация докладва пред Съвета на Европейския съюз (Съвета на ЕС) "за напредъка на държавите-членки при изпълнение на техните задължения, свързани с постигането на икономически и паричен съюз". Подобно изискване се прилага и към Европейската комисия, която също изготвя доклад, като двата доклада се представят едновременно на Съвета на ЕС.

1. Водещи принципи при прилагането на критериите за сближаване:

• отделните критерии се интерпретират и прилагат по строго определен начин. Смисълът на този принцип се състои в това, че главната цел на критериите е да осигурят възможност за участие в еврозоната само на държави-членки, в които икономическите условия позволяват поддържането на ценова стабилност и единство в еврозоната.
• критериите за сближаване представляват единна и взаимосвързана цялост и трябва всички те да бъдат изпълнени. Договорът определя критериите като равнопоставени, без да ги степенува по важност.
• за изпълнението на критериите се съди текущо на база наличните данни.
• критериите за сближаване следва да се прилагат последователно, прозрачно и еднозначно. Сближаването трябва да е трайно, а не само в определен момент, т.е. устойчиво.
1.1. Поддържане на ценова стабилност
Държавата-членка се отличава с ценова стабилност и със средно равнище на инфлация, което не надвишава с повече от 1.5 пр.п. равнището в трите държави-членки с най-добри показатели по отношение на ценовата стабилност. Инфлацията се измерва чрез индекса на потребителските цени на съпоставима основа, като се вземат предвид различията в националните дефиниции".
А. Средната стойност на ХИПЦ;
Б. Трите държави-членки с най-ниска инфлация: Малта (1.5%), Холандия(1.7%) и Дания (2.0%); средно равнище - 1.7%, а след като се прибавят 1.5 пр.п., референтната стойност става 3.2%.

1.2. Устойчивост на държавната финансова позиция: без прекомерен дефицит.
Процедура при прекомерен дефицит:.
ЕК изготвя доклад, при положение че държавата - членка не спази изискванията за бюджетна дисциплина, и по-специално:
а) дали съотношението между планирания/действителния държавен дефицит и
брутния вътрешен продукт е по-голямо от референтната стойност (определена
на 3% от БВП в Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит),
освен ако:
- съотношението съществено и постепенно е намаляло и е достигнало ниво,
близко до референтната стойност; или, алтернативно,
- излишъкът над референтната стойност е налице само по изключение и
временно, а съотношението остава близко до референтната стойност;
б) дали съотношението между държавния дълг и брутния вътрешен продукт
надвишава референтната стойност (определена на 60% от БВП в Протокола
относно процедурата при прекомерен дефицит), освен ако спада достатъчно и
достига референтната стойност със задоволителни темпове.
Освен това докладът, подготвен от Комисията, трябва да съдържа становище, дали
държавният дефицит превишава инвестиционните разходи на правителството, както
и други свързани с тях фактори, включително средносрочната икономическа и
бюджетна позиция на държавата-членка.

1.3. Динамика на валутния курс
спазване в нормални граници на отклонение, в съответствие с предвиденото от Валутния механизъм на Европейската парична система, в продължение на най-малко две години, без да е осъществено девалвиране спрямо националната валута на която и да е от останалите държави-членки.
В рамките на споменатия период държавата не трябва да е девалвирала по собствена инициатива" двустранния си централен обменен курс спрямо валутата на друга държава-членка.

1.4. Динамика на дългосрочните лихвени проценти: в продължение на една година преди проучването средният номинален дългосрочен лихвен процент в държавата-членка не е надвишавал с повече от 2 пр.п. този в трите държави-членки с най-добри показатели по отношение на ценовата стабилност.
През референтния период, разглеждан в доклада, дългосрочните лихвени проценти в тези три държави бяха: 4.8% (Малта), 4.3% (Холандия) и
4.3% (Дания); в резултат средната стойност възлиза на 4.5%, а след като се добавят 2 пр.п., референтната стойност става 6.5%.

2. Съответствие на националното законодателство с Договора
• Най-малко веднъж на две години или по искане на държава-членка с дерогация се докладва на Съвета на ЕС за съответствието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо сближаване на страните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.