Икономика на предприятието


Категория на документа: Други


Икономика на предприятието
Лекция
Стопанска дейност- постоянно осъществявана дейност от търговеца , която е негова професия, за производство на определени стоки или услуги които задоволяват потребностите на купувачите.
Фирма- Наименованието под което търговецът опражнява занятието си и се подписва.
Предприятия- основни стоапнски единици които произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване потребностите на други лица или оганизации. Главната им цел е получаването на определена печалба.
Цел- декларация за желан резултат или целано състояние на предприятието или негово подразделение което се отнася за определен бъдещ период или момент.

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР И ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
-Трябва да бъде ясна
-Трябва да бъде количествено измерима
-Трябва да бъде реалистична
-Трябва да бъде мобилизираща.
Класификация на целите
-По същност(насоченост,ориентация), говорим за цели ориентири т.е. определат предназначението или насочват усилията които трябва да се положат.
цели резултати-дефинират количествено измерими резултати ,задават се за определен период от време и се изразяват в абсолютни измерители
Цели състояния- дефинират трайни промени във показателитеи се задават в 2 разновидности
-трайни промени в най-важните показателиза дейността на предприятието като мощност на машините, себестойност на продукцията и като промени в трайните входове на организацията-персонал,парични средства,ДА,КА.
3-те вида цели са свързани с 3те фази на жизнения цикъл на предприятието.Целите ориентири са актуални при формирането на предприятието когато се определя предмета на дейност целите резултати пък са актуални във фазата на функционирането кото може да даде положителни резултати или отрицателни . А целите състояния във фазата развитие.
-Според равнището,за което се отнасят- общи(за цялото предприятие),локални,цели за определено звено, обектови,цели за определено работно място.
-По времеви хоризонт- биват условно-постоянни(променят се във времето не са обвързани със срок и тяхната промяна не е строго периодична),Временни(задават се за фиксиран период и биват Дългосрочни(перспективни), Средносрочни(оперативни), краткосрочни(тактически цели))
-по възможни за количествно измерване
-количествно измерими
-степенно оценявани-условния на труд ,степените на уцеляване са комфортни,лоши.
-качествено оценявани-за сферите за които се отнасят(целите на една индустриялна фирма)-пазарни,производствени,технически,икономически,социални,екологични по опазването и възпроизводството на околната среда.
МИСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА МИСИЯТА;
-цел-ориентир
-Социална насоченост-изразява полезността и възможността на дейността и продуктите на предприятието
-идентичност- изразява съществените предимства на предприятието по отношение на нейните конкуренти
-ценностна ориентация-изразяват се ценностите на предприятието
В МИСИЯТА БИХА МОГЛИ ДА СЕ ДЕФИНИРАТ СЪЩО отнопението към клиенти, към персонала и към собствениците

ВИЗИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
-Визията предствалва едно обосновано виждане за бъдещето на организацията,което включва мисията основанаата стратегия за развитие на организацията и желата фирмена култура
-Визията се очерава на база на ползваната от мениджмънта управленска философия.
-Основната стратегия за развитие на комнапнията се определя като база за характерните бъдещи действия по изпълнение на мисията, без да се излагат подробности.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
СНИМКА
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
СНИМКА
СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Предприятието се разглежда като икономическа система с вход, трансформационен процес и изход
Системната характеристика предполага изследваме Околната среда, външната и вътрешната бизнес среда .
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
1. -Концентрация на производството и управлението
2. -Сливане
3. -Вливане-
4. Разделяне
5. -Отделяне
-КоопериранеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.