Икономико-финансови аспекти на операциите за поддържане на мира


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ФАКУЛТЕТ "ОБЩОВОЙСКОВИ"

К А Т Е Д Р А "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ"

учебна дисциплина
"ОПЕРАЦИИ РАЗЛИЧНИ ОТ ВОЙНА И ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА"

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

"ИКОНОМИКО - ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА"

Изготвил: Ива Великова Проверил:........................
Кл. отд. - 053б /подп. д-р инж. Илиев/
Фак.№ 1105308

Велико Търново
2013 г.
Съдържание

УВОД

Общественото мнение за резултатите от операциите за поддържане на мира, би могло да бъде повлияно от редица фактори. Като основен фактор, бихме могли да посочим влиянието на медиите и пресата върху политическите проблеми и методиката на действие на умиротворителните организации.

Необходимостта от точна и детайлна информация по темата за опазването на световния мир ни подтиква към по - обстойно разглеждане на тези организации и техните методи за реализирането на тази задача.

Наред с всичко това, поради факта че информацията, която се разпространява и коментира в публичното пространство не изчерпва истинските измерения и обхват на обсъжданията, които се водят по въпросите за опазване на мира, този кратък обзор на аспектите на операциите за поддържане на мира биха ни позволили те да бъдат обективно оценени.

Развитието на човечеството се характеризира с един непрекъснат възход към подобряване живота на хората, демократизиране на обществено - политическите отношения и глобализиране на икономиката в световен мащаб. Обществата, сблъсквайки се с негативната страна на своето развитие, която им е донасяла беди и страдания, са се обединявали и са създавали фактори за защита на своята ценностна система каквито днес са Организацията на обединените нации /ООН/, Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/, Европейския съюз /ЕС/ и др. - [1- znanie ]

Всички организации, заемащи се с опазването на световния мир имат за цел поддържане на международния мир и сигурност, развиване на приятелски отношения между всички нации на принципа на равноправието и самоопределянето на народите, осъществяване на международно сътрудничество, както и съгласуване действията на държавите за постигане на тези цели.

Актуалността на разгледаните въпроси и проблеми в курсовия проект се налагат поради наличието в редица региони на планетата нарушения на човешките права, хуманитарни кризи и катастрофи, както и реда за намеса на разумния човешки фактор в регулирането и управлението им.

Целта на настоящата разработка е на основата на задълбочен анализ на миналия и настоящ наш и чуждестранен опит и съществуващите литературни източници да се обобщят и обосноват аспектите на операциите по поддържане на мира, и по - конкретно: икономико - финансовите им аспекти, както и да се предложат възможни начини за тяхното подобряване.

Във връзка с това се поставят за разрешаване следните задачи:
- да се анализират операциите по поддържане на мира;
- да се анализират организациите, чиято цел е опазване на световния мир;
- да се анализират икономико- финансовите възможности на организациите и тяхното използване;
- да се анализира членството на страните в организациите и тяхното осигуряване на помощи;
- да се съпостави действието и постигнатото на държавите по различните операции за поддържане на мира;
- да се направят изводи за анализираното;
- да се дадат насоки за постигане на по - ефективни и по - бързи резултати;

ГЛАВА I
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономико-финансови аспекти на операциите за поддържане на мира 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.