Имуществени данъци


Категория на документа: Други


ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
С имуществен данък облагаме недвижими имоти и движими вещи, права и промяната в тяхната собственост, и права по придобиването им по наследство и по възмезден или безвъзмезден начин.
I. В общинският бюджет постъпват следните местни данъци:
- върху недвижими имот
- върху наследствата
- върху даренията
- при възмездно придобиване на имущество
- върху МПС
- патентен данък (разновидност на подоходните данъци)
- туристически данък (не е на база имущество)
II. Местни такси
Общините събират следните местни такси:
а) за битови отпадъци
б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна
в) ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и др. общински социални услуги.
г) за добив на кариерни материали
д) за технически услуги
е) за административни услуги
ж) за откупуване на гробни места
з) туристическа такса
и) такса за притежание на кучета
й) други местни такси, определени със закон
III. Данък върху недвижимите имоти
- с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията
- не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и жп мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от подни обекти, държавна и общинска собственост
- не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроена площ и прилежащия й терен
Данъчно задължени лица са:
- собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти
- собственикът на сграда построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот
- при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят
- при предоставяне на особено право на ползване - концесия върху имоти - публична държавна или публична общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът
- когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си
Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
- за новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно правоотношение уведомява за това писмено в 2-месечен срок Общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти
- подадената декларация от един съсобственик. Съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели
- за новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им
- при прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя
Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи:
- данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от данъчен орган по норми съгласно приложение №2 към ЗМДТ в конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица
- данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение №2
- данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение №2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение №2
- данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на 0,1 до 4,5 на хиляда
- за имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление
- за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със намаление (т.е. заплаща само 25% от начисления данък)
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:
- от 1 март до 30 юни
- до 30 октомври на годината, за която е дължим
- на предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто
- при прехвърляне на недвижим имот, дължимият до прехвърлянето данък се заплаща от прехвърлителя преди прехвърлянето
- данъкът постъпва в приход на общината, на територията на която се намира имотътСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Имуществени данъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.