Имуществени данъци


Категория на документа: Други


3. Въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България за гражданските въздухоплавателни средства
Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

- Собствениците на превозните средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянни им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им
- За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение
Освобождават се от данък превозните средства на:
1. Държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица
2. Дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност
3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията
4. Лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117, 64 kW.
Освобождават се от данък превозните средства на:
- при прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година
- за превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба МПС, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване
- за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление
- за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл.55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление
- за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто по-малко, при условие че не се използват за други цели
- данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим
- на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто
- за превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Имуществени данъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.