Индустриалната политика в България след 1990 г. – възможности и проблеми


Категория на документа: Други


ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"
Стопански факултет

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплина Индустриална организация

тема: Индустриалната политика в България след 1990 г. - възможности и проблеми

подготвил: задал:
Иванка Кирилова Иванова - D103300 Проф. д-р Митко Димитров
Специалност Бизнес администрация
IV семестър (дистанционно обучение)

Велико Търново
2014
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Въведение

1. Индустриалната политика в условията на пазарна икономика.
1.1 Кратка характеристика на някои страни с пазарни икономика.

2. Специфика на индустриалната политика в страните в преход.
2.1 . Приватизацията - важна част от икономическата реформа на страните в преход.

3. Обща оценка на индустриалната политика в България след 1990г.
3.1 Практики на бизнеса за приспособяване към европейските пазари.
3.2. Сивата икономика като дял от българската икономика

Заключение - Успехи и недостатъци на индустриалната политика в България /лична оценка/

* Използвана литература
* Приложение: Стопанка конюнктура - бизнес анкети на НСИ, март 2014 година

***

Стопанското и социалното развитие на всяко общество е свързано с ресурсите и начина на тяхното оползотворяване. С развитието на цивилизацията се прави преоценка на придобитите ресурси с оглед използваните средства за производство. Наред с промените в използваните природни ресурси настъпват промени и в използването на човешките ресурси в зависимост от достигнатото равнище на разпределението на труда и взаимодействието му със смяната на труда. В търсенето на възможности за по-добър живот се открива и многостранна роля на парите като финансов ресурс.
За правилното използване на ресурсите в икономиката, с цел нейното развитие и усъвършенстване, всяка страна осъществява своя индустриална политика. Това са действията на управляващите, които са насочени към индустрията. Тяхната цел е да подобрят и подкрепят нейното развитие, да насърчат производителността, да дадат насоки за правилното потребление на ресурсите, така че цялостната икономика на страната да просперира.

Индустриалният сектор заема ключова позиция за растежа на националните икономики. В много държави продължава реализирането на индустриална политика, която е насочена към интегриране на отраслите, към специализацията, концентрацията и адаптирането на фирмената структура.
Решението на проблемите, свързани с индустриалната организация и предприемачеството, е от съществено значение за успешния преход от централно планирана към пазарна икономика.
В настоящия труд ще бъдат отбелязани основните акценти, които са свързани с осъществяването на индустриалната политика в условията на пазарна икономика на страните в преход, в т.ч. и България.

1. Индустриална политика в условията на пазарна икономика.

В края на XX век голяма част от бившите социалистически страни насочват усилия към преминаване от планова към пазарна икономика.
Планова икономика, която се е осъществявала до този момент, представлява икономическа система, при която държавата контролира производството, търговията и разпределението и цените на благата. Тя решава, какво трябва да се произвежда и в какви количества, като производствените предприятия са най-често нейна собственост Плановата икономика е неизменна част от комунистическия строй на управление и в миналото всички държави със социалистическо управление са следвали такъв път на икономическо развитие.
При пазарната икономика разпределянето на ресурсите става чрез взаимодействието между продавачи и купувачи на стоки и услуги, но не се изключва влияние на държавата, позволява се правителствена намеса, именно която е в основата на индустриалната политика.
Може да се каже, че свободният пазар е мотото на пазарната икономика. Размените на стоки и услуги се извършват според доброволно споразумение относно цената между продавача и купувача . Цените се определят според търсенето и предлагането на пазара.
Политиката, която следва държавата в условията на пазарна икономика е свързана с осигуряването на сигурност и защита, както и подпомагане на бизнеса. Разбира се не е възможно функционирането на пазар, лишен от регулиране. Държавата се намесва чрез налагане на данъци и такси, контрол на цените на определени стоки, антимонополно законодателство, определени мерки в защита на потребителите, както и действия в подкрепа на индустрията, целящи нейното заздравяване и просперитет.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индустриалната политика в България след 1990 г. – възможности и проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.