Информационни системи


Категория на документа: Други


Информационни системи

12. Информационни системи. Видове ИС. Структура на ИС. Жизнен цикъл при структуриран

подход за разработване на ИС. Структура на web-базирана ИС.

ИС представлява специализирана програмна система, която извлича от базата данни заявените от потребителите справки и ги предлага в одобрен за ползване вид.
ВИДОВЕ ИС - ИС с голяма интензивност на данните - най-разпространените ис в различни области както н индустр.предприятия, така и в обществени организации.Данните се получават в реално време.; ИС в организациите ; ИС подпомагащи-вземането на решение наримаме Management IS; ИС -Експертна система- ЕС съдържа знания и извършва логически извод относно специализирана предметна област с цел решаване на определени задачи или даване на подходящи съвети. Евристиките са правила, които са извлечени от опита в определена предметна област.; Географски ИС - Те работят с пространствено временни данни. Предствавляват технология за създаване, събиране, съхранение, актуализация, обработка и визуализиране на всички видове информации.; Други ИС;
Структура на ИС- СУБД се занимава със съхранението, актуализирането и достъпа до данни, докато ИС акцентрира в/у смисъла на тези данни. Чрез средствата на СУБД ис извлича необходимите данни и ги обработва така, че да се получи информация, която има смисъл за потребителя. СУБД предлага данни и инстр. ср-ва за обработката им, а ис чрез подходяща обработка създава нови данни и показва смисъла им. Функционалните подсистеми са различни за различните сфери на дейност на организацията, която използва ис. Много често съвременните ис се използват през компютърната мрежа (комуникации).

Структура на web-базирана ИС - На схемата е показано как функционира едно приложение;
1. Потребителя работейки в своя Browser подава заявки за Web страница към Apache сървъра. 2. Web сървъра трябва да разпознае заявката за php страницата и да се обърне към съответния php софтуер, който да обработи съответния код. 3. Ако във входа има заявка за достъп до БД, то php се свързва към MySQL. 4. MySQL обработва заявката и връща резултати или подходящи съобщения. 5. PHP форматира получените резултати от MySQL до HTML. 6.Това което е форматирано и получено Apache изпраща HTML към Browser на потребителя с цел да бъде визуализирано.

Жизнен цикъл при структуриран подход за разработване на ИС.-състои се от 8 етапа
Етап 1 - Определяне целитеи обхвата на ис ->Резултат: Описание на обхвата ицелите.
Етап 2 - Изследване на с-мата и анализ на резултата -> Резултат: Доклад за реализуемост.
Етап 3 - Анализ на системата -> Резултат: Логически модел на с-мата.
Етап 4 - Проектиране на с-мата -> Резултат: Общо описание на системата.
Етап 5 - Детайно проектиране на с-мата -> Резултат: Подробна спецификация на с-мата.
Етап 6 - Реализация на с-мата -> Резултат: Програмен продукт -разработена ис.
Етап 7 - Внедряване на разработена ис -> Резултат: Инсталирана система.
Етап 8 - Оценка и поддръжка на с-мата -> Резултат: Доклади за функционирането на с-мата.
Жизнения цикъл е линеен процес.

Операционни системи

13. Процеси - Понятие за процес. Състояния на процесите. Операции за работа с процесите. Блок за управление на процеса. Контекст на процеса. Еднократни операции. Многократни операции.
14. Средства за синхронизация и взаимодействие на процесите - Проблемът "синхронизация". Критична секция. Мъртва хватка. Нишки.

Понятие за процес - Фундаментално понятие при изучаването на операционните с-ми. Процеси са описаните динамични обекти, чрез които системата изпълнява определени действия. Процесът представлява съвкупност от команди, асоциирани с тях ресурси в текущия момент на неговото изпълнение, намиращи се под управление на опер. с-ма.
Състояния на процесите - Всеки процес може да се намира като минимум в две състояния - процесът се изпълнява; - процесът не се изпълнява;. Операционната система по определен начин избира за изпълнение един от процесите, намиращи се в състояние "процесът не се изпълнява " и го превръща в състояние "процесът се изпълнява". Всеки нов процес, който се появява в с-мата, първоначално се привежда в състояние "процес-ът не се изпълнява". Всеки нов процес, който се появява в системата преминава в състояние "говотност". Операционната система, като използва съотвения алгоритъм за планиране, избира един от готовите процеси и го извежда в състояние "изпълнение". В това състояние се изпълнява програмния код на процеса.
Операции за работа с процесите. Еднократни операции. Многократни операции.

ОС променя състоянието на процеса, извършвайки различни операции с него. Операциите се обединяват в три противоположни по характер двойки: създаване на процес-завършване на процес; преустановяване на процеса - стартиране на процеса; блокиране на процеса - разблокиране на процеса. Операциите за създаване и завършване на процеса са еднократни, понеже не се прилагат към процеса не повече от един път. Някои системни процеси при работа на компютър не завършват никога. Всички останали операции, свързани с изменението на състоянието на процесите - стартиране или блокировка, като правило се изпълняват многократно. Многократни операции- стартиране, пркъсване, блокиранене, разблокира на процес и превключване на контекста.
Блок за управление на процеса. За за може ОС да изпълнява операции, всеки процес се представя чрез структура от данни. Тя съдържа специфична информация за дадения процес: - състояние на процеса; програмен брояч на процеса; съдържание на регистрираните процеси; отчетни данни; сведения за входно-изходните устройства, свързани с процеса;.Съдъранието на всички регистри на процеса се нарича регистров контекст на процеса, а всичко останало - системен контекс на процеса. Кодът и данните, намиращи се в адресното пространство на процеса се наричат потребителски контекст. Съвкупността от регистровия, системния и потребителския контекст за краткост се нарича контекст на процеса.
Критична секция - е част от програмата, в която се осъществява достъпа към данни.
Мъртва хватка- взаимни блакировки, наричани още дедлок, клинч или мъртва хватка.

Тя е неразрешима ситуация.
Нишки- Многозадачността е едно от най-важните свойства на ос.За поддържането й ос определя и формира за себе си тези вътрешни единици работа, между които ще се поделят процесорът и другите ресурси на компютъра. Тези вътрешни единици на работа в различни операционни системи имат различно наименование - задача, задание, процес, нишка.
Нишките понякога се наричат облекчени процес, или минипроцеси. Действително, нишките в много отношения са подобни на процесите. Всяка нишка се изпълнява строго последователно и има свой собсвен програмен брояк и стек. Нишките, както и процесите, могат например да пораждат нишки потомци, могат да преминават от едно състояние в друго.Нишките могат да се намират в едно от следните състояния - изпълнение, очакване и готовност.Различните нишки имат едно и също адресно пространство.

Софтуерни технологии

Какво е софтуерно инженерство? СИ е една инженерна дисциплина, която се занимава с всички аспекти на софтуерното производство.
Софтуерните технологии представляват систематичен подход към разработването на качествен софтуер, както и към неговото предлагане на пазара, експлоатация и съпровождане.
Методите на СТ определят по какъв начин се изгражда софтуера.Те включват следните задачи: планиране и оценяване на проекта, анализ на изследванията за с-мата и софтуера, проектиране на структурата от данни, подходи за програмна архитектура и алгоритми, кодиране, тестване и поддържане.
Средствата на СТ осигуряват автоматизирана или полуавтоматизирана поддръжка на методите. Съществуват средства за поддръжка на всеки един метод. Когато средствата са интегрирани, така че информацията, създадена чрез едно средство може да се използва от друго, е налице система за разработване на софтуер, наречена CASE (Computer-Aided Software Engineering).

Подходите на СТ са свързващото звено, което съединява методите и средствата, като гарантират разумна и навременна разработка на компютърния софтуер
Каква е разликата между софтуерното инженерство и компютърната наука?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.