Информационни технологии


Категория на документа: Други


Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Стопански факултет

Реферат
по учебната дисциплина: Въведение в информационната наука

на тема: Информационни системи

Изработила: Проверил:
Преслава Павлова доц. Е. Тодорова
фак. № 000 564 ас. С. Върбанова

специалност: Библиотечно-информационни дейности

Велико Търново, 2013 г.

Системният подход разглежда понятието система от гръцки (systema) като набор от взаимосвързани компоненти, които трябва да работят заедно за достигането на определена обща цел. Системите се характеризират с определени свойства, като сложност, делимост, относителност, цялостност и структурираност.

- Сложността се определя от множество съставни компоненти, влизащи в структурата на системата, които променят вътрешните и външните връзки и отношения.
- Делимостта предполага, че системата се състои от подсистеми, обособени по определен признак и изпълняващи конкретни цели и задачи. От своя страна всяка подсистема може да се разглежда като система, съставена от относително самостоятелни части, които взаимодействат помежду си. По такъв начин системата се декомпозира на йерархически нива, което опростява нейния анализ.
- Относителността означава определена условност при анализа на една система, като някои параметри могат да се вземат под внимание, а други- не, защото се изключват поради несъщественото им влияние.
- Целостта на системата показва, че функционирането на цялата система и нейните съставни елементи е подчинено на една цел.
- Структурираността изразява разпределение на елементите на системата по различните йерархични нива.

Информационната система представлява комплекс от взаимосвързани компоненти (хардуер, софтуер, комуникации, данни, специалисти и процедури) работещи заедно с цел събиране, въвеждане, обработване, съхраняване и разпространяване на информация, която да подпомага и улеснява планирането, отчитането, контрола, координирането и вземането на решения в бизнеса на предприятието. Така че крайната цел на информационните системи е да предоставят необходимата информация за управлението на всички ресурси на предприятието, в това число и информация за околната бизнес среда, свързана с конкурентите, доставчиците и клиентите. Ето защо ввсяко предприятие се нуждае както от вътрешна, така и от външна информация, насочена към текущи, минали или бъдещи събития.

Основни задачи на информационната система са:
> Косвено намаляване на разходите по доставката, производството, съхраняването и продажбата на стоки, а също и свързаните с това трудови и административни разходи;
> Увеличаване обема на продажбите чрез завоюване на по-голям пазарен дял, а от тук и увеличаване на печалбата на предприятието;
> Повишаване на качеството на обслужването и все по- пълно задоволяване на изискванията и потребностите на клиентите;
> Засилване на конкурентните предимства на пазара чрез подходяща ценова политика, промоционални кампании, анализ на потребителското търсене и каналите за разпределение на стоките;
> Подпомагане на мениджърите при прогнозирането, планирането, оперативното определение и контрола на покупко- продажбите;
> Улесняване на стратегическото планиране на дейността на предприянието, което е свързано с определянето на такива пазарни категории като: пазарен капацитет, определящ броя единици от продукта, които могат да се поемат от пазара за определен период от време; пазарен потенциал, свързан с най- високите очаквания за индустриално продаване на продукта за определен период и специфичен пазар; продажбен потенциал, зависещ от максималния пазарен дял, който фирмата или дадена стока може да достигне за определен период от време; продажбена прогноза, изразяваща очакваните актуални продажби на фирмата или стоката за определен период и продажбена квота, формирана от обема продажби на продавач или търговска организация.
За успешното решаване на тези задачи при изграждането на информационни системи трябва да се съблюдават и някои основни принципи, като:
> Използване на единна методика за изчисляване на първичните и производните показатели, изградена върху основата на националните счетоводни стандарти;
> Рационализиране и оптимизиране на документооборота;
> Изграждане на единна и интегрирана информационна база, при която се реализира еднократно въвеждане и многократно извеждане на информацията в различни направления;
> Типизиране на процедурите по преобразуване на информацията;
> Системност- позволява точно определяне на целите и общите свойства, присъщи на системата като едно цяло, а също и на критериите за декомпозиция на системата и многообразните връзки между нейните елементи;
> Модулност- информационната система се изгражда от взаимосвързани и взаимно допълващи се модули, като замяната на един модул с друг не нарушава целостта на системата;
> Постигане на оптимално съотношение между централизирано и разпределено съхраняване и обработка на информацията;
> Гъвкавост- създаване на възможност за бързо и ефективно актуализиране и адаптиране на информационната система при изменения на външните условия;
> Непрекъснато развитие- усъвършенстване на информационната система с приложение на най- новите информационни технологии;
> Стандартизация и унификация- използване на готови типови решения;
> Надеждност- безотказна и устойчива работа на системата, дори и при повреда на отделни елементи;
> Приятелски настроен потребителски интерфейс при максимално задоволяване на информационните потребности;
> Ефективност- изразходване на минимално време за търсене на необходимата информация, което осигурява ефективно функциониране на информационната система;
> Безопасност- цялостност и недостъпност на информацията за неоторизирани лица.

Основни компоненти на информационната система (ИС):Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационни технологии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.