Информационно моделиране


Категория на документа: Други
Курсова работа

На тема:

ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

София, 2009

Съдържание

1. Увод
2. Изложение
2.1. Същност на информационното моделиране
2.2. Видове модели
2.2.1. Мрежови модел
2.2.2. Йерархичен модел
2.2.3. Табличен модел
2.2.4. Статичен и динамичен модел
2.3. Процеси на моделиране
2.4. Етапи на развитие на информационното моделиране
3. Извод
4. Използвана литература

1. Увод

Моделът - едно много широко понятие, което включва в себе си множество начини за представяне на изучаваната действителност. Различават се материални и абстрактни модели.Материалните модели се основават на нещо обективно, съществуващо независимо от човешкото съзнание. Материалните модели се делят на физически (например авто и авио модели) и аналогови, основани на процеси аналогични по отношение на изучеността им (например процесите в електрическите вериги, се оказват сходни с много механични, химични, биологични и дори социални процеси и могат да бъдат използвани за тяхното моделиране). Границата между физическите и аналоговите модели може да бъде много груба и такъв класификационен модел има само условен характер.

В своята дейност - научна, практическа и художествена-човек доста често използва модели, т.е. създава образ на обекта (процес или явление), с които му се налага да работи.

Към създадения модел се прибягва, когато обектът на изследване е или много голям (модел на Слънчевата система), или много малък (атомен модел), когато този процес е много бърз (модел двигател с вътрешно горене), или много бавно (геоложки модел), изследването нас обекта може да доведе до неговото унищожаване, (модел самолет) или създаването на обекта е много скъпо (архитектурен модел на град), и т.н.

2. Изложение

2.1. Същност на информационното моделиране

Моделирането - метод на познанието, състоящ се в създаването и проучване на модели.

По време на обучение, винагисе използват модели. При изучаването на физиката на електрически вериги се използват - модели на електрически вериги, в изучаването на география - карти, модели на Земната повърхност, в химията използваме уравнения на химичните реакции - модел на протичането им и т.н.

Всеки обект има голям количество различни свойства. В процеса на построяване на модели се отделят най-значимите от тях. Така, моделът на самолета, трябва да има геометрична прилика с оригинала, модела на атома - точно да отразява физическите взаимодействия, архитектурното оформление на града - на ландшафта и т.н.

Моделът - това е един нов обект, който отразява съществените характеристики на изучавания обект, явление или процес.

В различни науки, обектите и процесите се изучават под различни ъгли и се изграждат различни видове модели. Във физиката, се изучават процеси, взаимодействия и движения на обекти, в областта на химията - тяхната вътрешна структура, биология - поведението на живите организми и т.н.

Да вземем човека, като пример в различни науки, той бива изследван в рамките на различни модели. В областта на механиката, може да се разглежда като материална точка, в областта на химията - като обект, съставен от различни химични вещества в биологията - като система, която има тенденция за самосъхранение и т.н.

От друга страна, различни обекти, могат да бъдат описани от един единствен модел. Така, в механиката на различните материални тела (от планети до песъчинки), често се считат като материални точки. Един и същ обект може да има много модели, а различни обекти могат да бъдат описани от един модел.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационно моделиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.