Информационно осигуряване на качеството


Категория на документа: Други


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРКСИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

РЕФЕРАТ ПО КВАЛИТОЛОГИЯ

ТЕМА:

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

гр. Пловдив
17.02.2013 г.
Съдържание

1. Увод
2. Понятие за качество
3. Тотално управление на качеството
4. Подходи за внедряване на Тоталното управление на качеството
5. Информационна система за управление на качеството
6. Условия при въвеждане на система за управление на качеството
7. Структура на интегрираната информационна система
8. Изграждане
9. Заключение
10. Литература
1. Увод

Сертифицирането на фирмите в България е важно условие за отварянето на страната към европейския и световен пазар. То позволява на производителите да предложат своите продукти на външния пазар, да представят на своите партньори гаранция за качеството и сигурността на доставките си в конкуренция с останалите производители. Чрез сертифицирана система за управление на качеството фирмите стават конкуренти и на чуждестранните търговци и инвеститори, които също предлагат продукти с гарантирано качество на българския пазар. Тенденцията за хармонизиране на българското законодателство с европейското в процесите за присъединяването ни към Европа също поставят по-високи изисквания към доставчиците на материали за обществените поръчки и търгове.

Сертифицирането на системата за управление на качеството изисква подготвяне и внедряване на информационна система, която да обработва голямо количество документи, данни и информация и да посрещне изис-
кванията на EN ISO 9001-2000. Едновременно с това тя не трябва да увеличава обема на работа на производствения, административния и най-вече на управленския персонал.

2. Понятие за качество

Проблемът за качеството е възникнал по времето, когато човекът е започнал съзнателно да създава продукти, притежаващи потребителна стойност. Свойството на един продукт да задоволява определени потребности е едно от универсалните определения за качеството. По-късно се добавят аспекти ориентирани към потребителите, производителите и продукта. Качеството винаги е било синоним на добрата работа. На продукт с ценни
потребителски свойства. На професионализъм. В този дух са и редица дефиниции на понятието "качеството", определени от видни представители на изучаването на тази сфера. Така например, за Уилям Е. Деминг (W. E. Deming) качеството е "най-полезните стоки, желани от потребителя". Джозеф Джуран (J. M. Juran) го определя като "съответствие на употребата". Арманд Файгенбаум V. Feigenbaum) смята, че качеството е "най-добрите изделия, изработени по спецификация на потребителя". Филип Кросби (Р. Crosby) го формулира като "съответствие с изискванията", а Кауро Ишикава - "удовлетворение на потребителя". В контекста на горните формулировки съвсем логично звучи обощението на Питър Дракър, че "един удовлетворен клиент е показател за качество". Не случайно развитието на понятието за качество е претърпяло развитие и се определя в стандартазиционните документи. Така например, в ISO 9000:2005 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник", качеството е определено като "степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворява изисквания". В съвременността качеството и неговото управление се разглеждат като съвкупност от фактори, които се намират в постоянна взаимовръзка, като: продукт, процес, система, среда. В този смисъл, качеството може да се представи като пирамида: На върха на пирамидата се намира всеобхватното, тоталното управление на качеството, което предполага високо качество на цялостната дейност за постигане на изискваното качество на продукцията. Преди всичко, това е свързано с обезпечаването на високо организационно-техническо равнище на производството, адекватни условия на труд. Качеството на дейността включва обоснованост на приеманите управленски решения, система за планиране. Особено значение има качество на дейността, непосредствено свързана с изнасянето на продукцията на пазара (контрол на качеството на технологическите процеси, своевременното идентифициране на брака). Качеството на продукцията представлява сбор и следствие от качеството на дейностите. Тук непосредствено се оценяват качеството на годната продукция, мнение на потребителите, анализират се рекламациите.

Формирането на качеството на продукцията започва от стадия на нейното проектиране. Във фазата на изследването се разработват техническите и икономическите принципи, създават се функционалните образци (модели). След това се създава производствената документация и опитен образец. На стадия на конструктивно-технологичната дейност се подготвя внедряването на изделието в производството.

Качеството на дейностите, както отбелязахме, непосредствено е свързано с осигуряване функционирането на фирмата. Това означава - качество на ръководството и управлението (планиране, анализ, контрол). От качеството на планирането (разработване на стратегии, система от планове и др.) зависи постигането на поставените цели и качеството на фирмата.

Понятието качество се формира под въздействието на историко-производствените обстоятелства. Това се обуславя от това, че всяко обществено производство има свойте обективни изисквания към качеството на продукцията. В началото на развитието на едрото промишлено производство проверката на качеството е предполагала определяне на точността и здравината.

Повишаването сложността на изделията довежда до увеличаване броя на оценяваните свойства. Центърът на тежестта се променя към комплексна проверка на функционалните способности на изделията. В условията на масово производство, качеството започва да се разглежда не от позицията на отделния екземпляр, а от позицията на стандарта на качеството на всички произведени изделия.

С развитието на научно-техническия прогрес, се появяват автоматизираните устройства за управление на сложно оборудване и други системи. Възниква понятието "надежност". Така, понятието качество постоянно се развива и уточнява. Във връзка с необходимостта от контрол на качеството са разработени методи за генериране, обработване и анализаране на информация за качеството. Фирмите, функциониращи в условията на пазарна икономика се стремят да организират наблюдения за качеството в процеса на производството и потреблението. Акцентът се поставя на предупреждението за дефектите.

За производителите и потребителите, качеството е взаимосвързано понятие. Производителят е длъжен да проявява грижа за качеството в течение на целия период на потребление на продукта. Освен това, той е длъжен да осигури необходимото следпродажбено обслужване.

Качеството на изделията може да се проявява в процеса на потреблението при пазарната икиномика.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационно осигуряване на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.