Информационно осигуряване на печатна медия


Категория на документа: Други
КАТЕДРА "КНИГА И ОБЩЕСТВО"
СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЙНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА"

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЯ

Изготвил : Преподавател:

Проф. д-р. Елена Павловска

МИР, I курс, фак. №

София
2013

Средствата за масова информация (или средствата за масова комуникация): печат, радио, телевизия, а през XXI век - и Интернет, навлязоха много широко в ежедневието ни. Една от най-важните функции на средствата за масова комуникация е оперативното информиране на широки слоеве от населението във всички области на живота, т.е осигуряване на "масова информация".

Основен ресурс в медиите е информацията и затова е необходимо условие тя да бъде достоверна, вярна, точна и коректна - както за тези, които я получават и ще я използват, така и за тези, на които тя ще бъде предоставена. Основните източници на информация, използвани от медиите, може да се подразделят на външни и вътрешни.

Предмет на моята курсова работа е един известен и сериозен български ежедневник - вестник "СЕГА".

В тази печатна медия най-важният канал за получаване на информация са собствените източници, тъй като според хората работещи в този вестник именно информацията, получена от собствените източници различава публикувания тук новинарски поток от отразените събития в останалите медии. На базата на лични контакти и изградено доверие журналистите получават от свои източници информация за намерения за предстоящи законодателни промени, отчети, подготвяни документи като стратегии, планове и т.н. или се сдобиват със самите документи преди те да са станали публични. При работа с документи, те могат да се използват и без коментар от този, който ги е подготвил с уточнението, че редакцията разполага с тях, но винаги е по-добре да се потърси неговото мнение и каква е целта им.

При получена устна информация за някакво събитие или случка се търси официално потвърждение или коментар от съответната институция чрез запитване до пресцентъра на институцията или до нейния ръководител.

Когато са засегнати интересите на трета страна - институция или личност, задължително се търси и тяхното мнение. В някои случаи при обществено значима информация, тя може да се тиражира, след като бъде потвърдена от още собствени източници, които не желаят да се оповестяват публично.

Втория канал за информационно осигуряване е чрез работа с документи - например информация от пуснати за обществено обсъждане проекти на закони и нормативни актове, от отчети, стратегии, планове, концепции и т.н., които се качват на сайтовете на различните институции. Ползват се също стенограми от правителствени заседания, от пленарни заседания и от заседания на комисии в Народното събрание.

Третия канал за информационно осигуряване е чрез официални запитвания до пресцентровете на институции и организации.

Подобна информация също осигурява собствена информация на медиите, която ги различава от другите. При писмени запитвания е много важно журналистът да познава много добре проблемите в ресора си, за да знае в какви периоди каква важна информация може да търси и да може да зададе правилните въпроси. Защото познаването на проблемите в даден ресор спомага на журналиста да вижда проблемите в "дълбочина", да ги отразява вярно и най-вече

Четвърти канал за информационно осигуряване в този ежедневник е чрез официални съобщения от пресцентровете, които се пускат периодично при определени поводи, събития или за популяризиране на становища по дадена тема. Например Агенция по заетостта всеки месец подава информация за безработицата; Националния статистически институт пуска информация с данните, които наблюдава - население, пазар на труда, доходи и разходи на домакинството и т.н.

Друга възможност за информационно осигуряване, която ползват работещите във всекидневника е, чрез пресконференциите, които организират пресцентровете на различни институции и организации по определени поводи. Пресцентровете откликват на проявен интерес от страна на медиите към организацията - отговорят на въпроси на журналистите, подават искана информация, осигуряват визуални материали, договарят интервюта и участия в предавания по електронните медии.

Журналистите в този вестник ползват и информация от изнесени доклади и презентации на организирани конференции.

Журналистите във вестника разчитат на интервюта и разговори с отделни личности, което също разнообразява тиражираната информация и помага за изграждането на собствен образ на вестника, тъй като много често интервюто се ползва като ефективна форма за лансиране на идеи и послания.

Информация се осигурява и от интернет-страниците на различните ведомства и организации, където редовно се актуализират техни документи, методики, становища и др. Всеки журналист от съответния ресор следи институциите и актуалните теми, които са в неговия професионален обхват, като по този начин се стреми да бъде винаги информиран за промените и да бъде полезен като осведомява читателите за наболели теми и проблеми.

Всеки един журналист от работещите в тази печатна медия следи информационния поток - информационни агенции, телевизии, радиа, вестници, като в този случай при ползване на такава информация задължително позовават първоизточника. При новини, които медията сметне за важни и от съществено значение журналистите правят и собствени разработки чрез събиране на други гледни точки, официални запитвания, търсене на допълнителна информация по проблема и т.н.

Всички журналисти, които пишат в този вестник се стремят да търсят и публикуват информация, която да отговаря на критериите за новина т.е да бъде : значима (за важни хора и събития); актуална (свързана с проблемите на деня и на региона); ясна (да може лесно да се обясни, коментира и разбере от медийната аудитория) и своевременна (току-що случило се, непосредствено случващо се, със сигурност предстоящо да се случи).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационно осигуряване на печатна медия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.