Информационното острие на "меката" власт


Категория на документа: Други


Информационното острие на "меката" власт

1. Борба за ИП

"ИП е състоянието, при което едната страна притежава контрол над информационното пространство, който й позволява да провежда информационни атаки срещу противника без сериозно противодействие от негова страна и да предотвратява аналогична атака срещу себе си".

ИП е:

глобално,

локално и

ограничено по време.

За постигането ма ИП се води ИВ, комбинирана с традиционните средства за въздействие. Тя е на стратегическо, оперативно и тактическо равнище, както и в операциите различни от война.

Стратегическо - въздейства се върху насоките и избора без да се допуска П да разбере това.

Оперативно и Тактическо - НОРД циклите.

За ИВ се формира съвкупност от системи, хора, процедури и управленски структури, които позволяват на ВС с ограничени сили да покриват големи райони.

Военният аспект на ИВ е борбата за превъзходство в C2.

В доктрината на НАТО за съюзническите операции борбата за превъзходство в управлението се дефинира като

"интегрирано използване на военните възможности, включително гарантиране на сигурност на операциите (OPSEC), физическо унищожаване, провеждане на психологически операции и водене на електронна война, осигурявани надеждно от разузнаването и от КИС за възпрепятстване на получаването на информация от противника, за оказване на влияние върху неговите решения, за деградиране, дезорганизиране и разрушаване на C2, като собствените C2 се защитават".

Сигурността на операциите се изразява в това, П да не получава информация за собствените си операции. Това е елемент от военната сигурност, която включва:
1. сигурност на комуникациите,
2. компютърна сигурност, и
3. контрол на излъчванията.

ИВ извежда като приоритет въпроса за Информационната сигурност, определяна като гарантирана защита на ИС от умишлени или случайни въздействия, водещи до дезорганизиране на функционирането им, както и дезинформиране (заблуждаване), водещо до неправилни или ненавременни решения.

2. Средства на психологическата война.

ПВ, включва всички действия за използването на И срещу човешкото съзнание. Тя има 4 категории:
* Операции срещу националната воля;
* Срещу командирите на П;
* Срещу войските на П;
* Културен конфликт.

ИТ са тези които осигуряват новите възможности за въздействие. Това изисква внимателен анализ на психологическите измерение на военните операции, а след това информационните технологии.

В операциите различни от война, успехът е свързан и с установяването на атмосфера на зачитане на споразуменията и на сътрудничество.

Фактори за психологическото измерение на операциите са:
* Исторически опит (примери);
* Динамиката във властта (кой взема решенията и каква е мотивацията);
* Разпространението на И - КИС;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационното острие на "меката" власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.