Иновации в строителството


Категория на документа: Други
ИНОВАЦИИ
В СТРОИТЕЛСТВОТО

(лекции: Тема I - III)

ТЕМА I. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИНОВАЦИИТЕ
1. Същност и характеристика на иновациите.
2. Иновациите и научно-технологичното развитие.
3. Класификация на иновациите.
4. Екоиновациите като перспективно направление в строителството.

1. Същност и характеристика на иновациите

Проблематиката за иновациите се налага убедително в социално-икономическата сфера през последните няколко десетилетия. Това води до възникването и развитието с много бързи темпове на цялостна наука в областта на знанието, развиваща методологията и организацията на иновационната дейност, наречена иноватика.

Фундаменталната роля на иновациите се проявява в опитите на редица учени от близкото минало да обяснят с тяхна помощ съвременния икономически модел на развитие, както и съществуването на дълги цикли в икономическото развитие и техния генезис. Така например, изследвайки цикличните проявления в стопанското развитие Н. Кондратиев разкрива и фактологически обосновава непосредствената движеща роля на иновациите - "преди началото на възходящата вълна на всеки голям цикъл, а понякога в самото й начало, се наблюдават значителни изменения в основните условия на стопанския живот на обществото. Обикновено те се изразяват (в една или друга комбинация) в дълбоки изменения на техниката и производството и обмяната (които на свой ред са предшествани от големи технически изобретения и открития)".

Известно е, че понятието "иновация" (произхожда от латинския корен "novus") възниква още в началото на XX век и за първи път се свързва с предприемачеството в икономиката. Въвежда се в употреба от Йозеф Шумпетер, който през 1911 г. в своя труд "Теория на икономическото развитие" посочва, че в основата на развитието, стои способността на човека да създава и въвежда в употреба нови неща, т.е. "осъществяването на нови
комбинации" или иновации разглеждани от него като:

- още неизвестно за потребителите благо;

- внедряване на нов способ за производство;

- усвояване на нов пазар;

- нов източник на суровина;

- провеждане на съответна реорганизация.

Терминът "иновация" днес се използва широко от икономисти, технолози, социолози, психолози и др. Това се основава на все по-глобализиращия се характер на съвременните иновации, на все по-широката им съотнесеност към всички сфери на човешкото битие. Точно тази тяхна всеобхватност поражда и трудностите относно формулирането на единна пълна дефиниция за тяхната същност. Поради това и в желанието на всеки един автор, който се занимава с иновационната проблематика, да даде своя принос в допълването, изясняването и разкриването на съдържанието на иновациите, днес в литературата съществуват голям брой такива определения.

По известните сред тях са:

- крайният резултат от процеса на създаване на нов продукт, услуга, процес или форма на организация;

- инвенции, преминали през фазите на концепцията, бизнес анализа, лабораторните опити, развитието на прототипа, усвояването на редовното производство, въвеждането им като нови продукти на пазара и получаването на одобрението на потребителите (успешна комерсиализация);

- процес на "творческо рушене";

- процесът на реализация на нова идея в коя да е сфера на живота или дейност на човека, способстваща за удовлетворяването на съществуваща пазарна потребност и формираща икономически ефект;

- първото приложение на нов продукт или процес;

- действието, което дарява ресурсите с ново качество, за да възпроизвеждат богатство.

Прави впечатление, че в почти всички определения иновацията се свързва задължително с категорията новост. Иновацията обаче не трябва да се отъждествява с икономическото съдържание на процеса на обновяване, който се извършва при замяна на физически износени активи с нови, без те да притежават по-добри технико-икономически показатели от старите. Новостта, следва да се разглежда като предпоставка за промяна или обновление. Без новост няма такава промяна, а без иновация нямаме новост. Следователно, промяна се заражда там, където има новост, т.е. иновация. Или "в съдържанието на иновацията органически са свързани двете най-съвременни категории - новост и промяна". Естествено е със своята поява и реализация новостта да доведе до промяна. От своя страна "новото" се вмества в следните случаи:

- неизвестно за потребителите и производителите благо (полезност);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.