Иновации в строителството


Категория на документа: Други


- разкриване на пътища за осъществяване на износ или за повишаване на износа на иновационните строителни продукти от местните фирми-иноватори за реализиране на значителни печалби с оглед на последващо системно реинвестиране в иновационни технологични и продуктови проекти.

Усъвършенстването на производствената и продуктовата структура в промишлеността за строителни материали изисква при извеждане на съответните технологични и продуктови приоритети да се изхожда от най-важните икономически проблеми, чието решаване е от определящо значение за по-нататъшното развитие на строителния сектор. Разбираемо е рационалните решенията за строителството да се търсят не само с традиционни средства и чрез внос, а и чрез внедряването в строителното производство на прогресивни нововъведенчески елементи, резултат от иновационната дейност на предприятията в промишлеността за строителни материали.

Посредством преструктурирането по пътя на нововъведенията, чрез модерни производствени технологии и напълно обогатена прогресивна продуктова гама промишлеността за строителни материали ще успее не само да се задържи, но и да просперира в новата висококонкурентна пазарна среда на Европейския съюз.

2. Развитие на иновационния потенциал в промишлеността за строителни материали

Оцеляването и просперитета на съвременната фирма производител, действаща в условията на евроинтеграция се предопределя до голяма степен от големината и силата на връзката й с последните постижения на научно-технологичното развитие в съответната област. Това твърдение обуславя като важен и обективно необходим елемент в дейността й, формирането на адекватна с пазарните условия и реалности иновационна стратегия. Последната следва да бъде насочена към пълноценното изграждане на определен, в зависимост от големината, възможностите и перспективите за развитие на конкретната фирма и пазара иновационен потенциал.

Разкриването на пътища за развитие на иновационния потенциал в промишлеността за строителни материали, изисква усилията да бъдат положени в следните насоки:

- посочване на основните проблеми, затрудняващи възстановяването и развитието на иновационния потенциал в промишлеността за строителни материали;

- набелязване на конкретни препоръки и реално осъществими възможности за повишаване иновационния потенциал на промишлеността за строителни материали.

Сред основните проблеми, прояваващи се в ролята на задържащ и затрудняващ фактор за възстановяването и по-нататъшното развитие на иновационния потенциал в промишлеността за строителни материали при пазарни условия следва да се отбележат:

1. Общата икономическа стагнация в страната и като следствие от това незавидното финансово състояние на голяма част от предприятията в бранша, влияещо отрицателно, включително и върху настоящата им инвестиционна активност.

2. Незаинтересоваността сред по-голямата част от строителните фирми да изменят на утвърдения в тяхната практика метод на работа, използващ традиционни строителни материали и изделия.

3. Липсата на технологичен синергизъм при внедряване на нововъведения, продиктувана от:

- крайно остарелите физически и морално активни производствени дълготрайни материални активи;

- несъществуването на собствена база от системно натрупвани през годините полезни, наукоемки, нематериални, корпоративни активи като рационализации, регистрирани полезни модели, дизайни и/или търговски марки, защитени патенти;

- неподдържането на рационални иновационни звена със силно комбинативни екипи, свързани с конкретните условия и потребности на функциониране и развитие на материалното производство, способни за надеждна и бърза адаптация в динамичната среда.

За постепенното възстановяване и развитие на иновационния потенциал в предприятията от промишлеността за строителни материали съществуват редица, реално осъществими на настоящия етап, възможности:

- проявяване на активност към разработване и участие с проекти за одобряване на финансиране от целеви програми на Европейския съюз;

- търсенето на възможности за коопериране в изследванията и производството с други фирми, организации и центрове от страната и чужбина;

- създаване на стратегически съюзи между отделни фирми в бранша; - търсенето на възможности за достъп до рисков капитал от страната и чужбина - специализирани компании (фондове) за рисково финансиране, инвестиционни банки, частни инвестиционни компании и др.; - за да се развиват, малките и средни предприятия се нуждаят от подкрепа, от благоприятна околна среда. За да са по-ефективни при иновирането тези предприятия трябва да имат лесен достъп до специализирани външни организации (държавни и частни), които да им дават ценни съвети и информация, вкл. и по специфичното законодателство относно защита правата на интелектуалната собственост и пр.; - създаване и поддържане на нарочни мероприятия и комуникации (вкл. среда за увеличаване контактите между хората с различна специализация и умения), моделиращи корпоративен климат, който да предразполага и подпомага развитието на новаторството.

3. Ефективност на иновациите от промишлеността за строителни материали

Ефективността на иновациите от промишлените предприятия за строителни материали следва да се разглежда в следните три направления:

- непосредственото влияние, което оказват върху производствените и конкурентните възможности, рентабилността и много други технико-икономически и пазарни параметри на промишленото предприятие - ползите тук са за самото предприятие-иноватор;

- прякото им влияние върху ефективността на строителния производствен процес - ползите са за отделната строителна фирма, ползваща съответните иновационни продукти с производствено (междинно) предназначение;

- влиянието им върху експлоатационните (вкл. архитектурно-естетическите) характеристики на завършения строителен обект - ползите са за крайния потребител на строителния продукт и/или обществото като цяло.

Ефективността за строителното производство при използването на иновационни продукти на предприятията от промишлеността за строителни материали следва да се търси основно в предоставянето на възможности за:

- значително съкращаване на сроковете за строителство и повишаване качеството на строителния продукт. Наред с цената тези два показателя са основни характеристики, включващи се в офертата при участие на търгове в строителството, т.е. те са от съществено значение при определяне на конкурентоспособността на строителната фирма;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.