Иновации в строителството


Категория на документа: Други- съкращаване на материалоемкостта и трудоемкостта в строителния производствен процес;

- повишаване на производителността на труда при изпълнението на строително-монтажните и ремонтно-строителните работи;

- снижаване себестойността на строителната продукция;

- изместване на тежкия физически труд и преодоляване на сезонността в строителството по пътя на по-нататъшна индустриализация и осигуряване по този начин на постоянни строителни кадри и ограничаване текучеството на строителните работници;

- предаване на нов съвременен облик на градската среда (в архитектурно, естетично и инфраструктурно отношение), в съответствие със европейските и световни ценности и стандарти;

Следва да се има предвид, че например "теглените" иновации в промишлеността за строителни материали могат да се охарактеризират като първопричината за последващите процеси по иновиране в строителството по отношение на високо ефективни проектни решения, строителни машини, друго оборудване и организационно-управленска практика.

Навременното въвеждане на нови строителни материали и изделия, и съпътстващите ги технологии и организационна практика са решаващ конкурентен фактор, който води до рязко повишаване на производствено-технологическите и технико-икономическите показатели на строителното производство.

За оценка на ефективността на иновациите, предмет на отделни иновационни проекти в предприятията от промишлеността за строителни материали се използват предимно финансови и многокритериални методи.

През последните години се забелязва прогресивно нарастваща употреба на нови, разнообразни по своя външен вид, технически показатели и експлоатационни характеристики строителни материали и изделия в жилищното строителство.

Една такава тенденция безспорно предопределя необходимостта от придаването на определена конкретност на икономическата материя, обслужваща приложението на иновациите. В тази връзка следва да се конкретизират основните икономически аспекти, отразяващи ефекта от приложението на продуктовите иновации върху експлоатационните и пазарните характеристики на строителните обекти.
??

??

??

??

42

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.