Иновации в строителството


Категория на документа: Други- неизвестно за потребителите и известно за производителите благо;

- нова неизвестна технология за производството на известно благо;

- нова неизвестна технология за производство на неизвестно благо;

- усвояване на нов пазар с известен продукт;

- усвояване на нов пазар с неизвестен продукт;

- усвояване на стар пазар с неизвестен продукт;

- нов източник на суровина;

- заместител на суровина;

- социално нововъведение;

- организационно нововъведение,
добавя се и управленско нововъведение.

Всички тези дванадесет новости реализирани в последствие, ще представляват иновации. Сред тях, първите девет, освен пряко свързани с производството и/или пазара са представени, и съществуват на практика като краен резултат (благо, технология, пазар, източник, заместител), а не като процес. Под "иновация" следва да се разбира именно такъв краен резултат (продукт, процес, услуга, метод, организация и т.н.) на една творческа и целенасочена дейност, характеризиращ се с наличието на усъвършенствано или прогресивно качествено изменение - новост, задоволяващо по-добре вече съществуващи или изкуствено създадени потребности, наложени най-вече от научно-технологичното развитие на обществото.

Следва да се обърне внимание и на това, че иновацията се намира в определена зависимост от фактора "време", т.е. като понятие тя е ограничена в строго индивидуални времеви интервали. Това е така, защото иновацията означава преди всичко "новост". Докога обаче, качеството "новост" е същностна характеристика за един "продукт", т.е. докога "новото" е ново? Трябва да се имат предвид два основни момента:

а) когато с иновацията се създава и задоволява качествено нова, несъществуваща до момента потребност. Тук, "новото" изделие остава такова във времето дотогава, докато се наложи на пазара. Това означава, че то е широко прието и се използва целокупно от потребителите, за които е предназначено. От този момент то престава да бъде ново, независимо от това, че на практика съществува само то и липсва негова нова алтернатива.

б) когато иновацията служи за обезпечаване на съществуваща потребност:

- по нов начин;

- по прогресивно нов начин.

И при двата варианта може да се предполага, че изделието ще е ново, докато то заеме такава част от пазарния дял на традиционното, която позволява собственото му съществуване на съответния пазар. Презумпцията тук е, че щом един продукт може да съществува на пазара, значи той по някакъв начин със своите специфични характеристики успява да се наложи на него.

Следователно налагането на един продукт на пазара е обективно свързано с обезличаването на понятието "новост". Утвърди ли се един нов продукт на пазара, това му качество "новост" престава да съществува, защото този продукт вече се използва многократно от всички тези, които посредством него задоволяват една или друга своя потребност.

Фактът, че един "продукт" може по едно и също време в пространството да не е вече иновация в Германия, но да е прогресивна новост за условията на обществено-икономическо развитие, например в България, показва, че новостта, характеризираща иновацията се определя не само от уникалността на самия продукт, обусловена от неговото първоначално творческо решение. Тя се експлицира и от новата пространствена (териториална) реализация на продукта диференцирана по континенти, региони, държави, райони, отделни международни, и национални пазари, и др. под.

2. Иновациите и научно-технологичното развитие

С оглед на по-пълното разкриване на същността на иновациите е особено полезно да се използва и обогати връзката между понятията "иновация" и "научно-технологично развитие" (НТР).

Възможността някои открития и изобретения по обективни причини да не могат да се внедрят веднага в практиката, но все пак реално да съществуват, дава основание на практика научно-технологичното развитие да се разграничи на потенциално и реално. Към потенциалното НТР се причисляват както научно-техническите открития и изобретения, които са в наличност при съществуващото (достигнатото) равнище на НТР в дадена област, но в обективна невъзможност да бъдат внедрени в практиката или бита, така и неуспешните нововъведения.

Предвид същността на самото понятие "развитие" (в контекста на словосъчетанието "научно-технологично развитие"), значещо нещо еволюционно или революционно "ново", но отразено като такова посредством неговата "изява" в практиката и/или бита, и сравнено с традициите в тях, се установява, че това "ново" всъщност са иновациите. Или те са това реално присъстващо НТР, но на равнище краен ("продуктов") резултат. Наличният потенциал от технологии, оборудване (машини, апарати, съоръжения, приспособления), кадри, информация, предприемачески способности, патенти, лицензи, ноу-хау и т.н. следва да се отрази като реално НТР, но на съзидателно (производствено) равнище.

Следователно с откритията и изобретенията нараства условно потенциалното равнище на съществуващото НТР, а чрез тяхното внедряване в практиката и бита, т.е. чрез съответни иновации се прави поредната стъпка в посока към прогресивно нарастване (на по-горно стъпало) на реалното равнище на НТР в обществено-икономическото развитие.

Така, величината на реалното НТР на съзидателно равнище в една национална икономика, респективно в един сектор, подсектор или отделно предприятие, предопределя качеството на съответния иновационен потенциал и времетраенето на самия иновационен процес. В този смисъл, технологичната изостаналост на родната икономика обуславя необходимостта от проява на засилен интерес и активно отношение към разностранен чуждестранен технологичен трансфер. Целта е, за сравнително кратък срок да се внедри и използва вече апробирано в развитите страни знание в практиката - производствена, управленска, икономическа, търговска и др. По този начин, чрез закупуването на патенти, лицензи и ноу-хау е възможно да се завиши равнището на НТР в страната и едва след това съответните организационни структури на макро-, мезо- и микроравнище, адаптирайки се стъпвайки на тази нова база - близко до равнището на съвременната наука и технологии, да положат усилия за осъществяване на собствена ефективна (вкл. възможно най-краткосрочна) развойна и внедрителска дейност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.