Иновации в строителството


Категория на документа: Други3. Класификация на иновациите

Основните фактори, предопределящи разнопосочните класификации на иновациите са:

- сложната им същност;

- многообразието им;

- разнородните аспекти на изследователската дейност, свързана с тях;

- критерият за изследване.

Иновациите могат да бъдат изследвани в различни направления (икономически, технически, социални, екологични, законодателни и т.н.) и критерии (възникване, развитие, продължителност, предназначение, приложимост, значение и мн. др.).

В зависимост от използваните критерии за изследване, в теорията и практиката са известни следните основни класификации на иновациите:

А. Според предмета (обекта на реализация), иновациите биват:

а) продуктови - включват появата на нови, усъвършенствани или модифицирани продукти, на основата на променени или нови характеристики, функции (предназначение), форма, материално-веществена субстанция и др. под. (например: вече използваните при сградостроителството у нас керамични блокове с вертикални кухини, с нут и федер или жилищен комплекс от "затворен тип");

б) процесни (технологични) - представляват новости, базирани на подобрени, изменени или принципно нови производствени процеси или технологии (например: отскоро използваната в пътното строителство у нас технология за студено рециклиране на съществуващи асфалтови настилки или сглобяема къща построена по т.нар. "модулна технология");

в) маркетингови (пазарни) - свързани са с промени или новости засягащи пряко или косвено потенциалните и/или реалните клиенти, начина на осъществяване на продажбите, формите на обслужване на целевия пазар или пазарен сегмент от него. Проявяват се най-често по отношение на отделни елементи на маркетинговия микс, като: внедряване на нови видове търговски отстъпки; излизане на нови пазари; разкриване на нови пазари; разработване на нови форми за насърчаване на продажбите и на нови канали за реализация; използване на нови методи за реклама и/или за рекламно въздействие, и др. под.

г) организационно-управленски - представляват реализирани новости, свързани със: организационната (управленска и производствена) структура; технологията на управлението; фирмената култура; формите, методите и механизмите на управление (вкл. стимулирането, санкционирането и обучението на персонала); информационната система на управление; работата в екип и способността за сътрудничество между служителите/работниците; организацията на труда като цяло; само организацията на труда на управленския персонал; организацията на снабдяването; организацията на производството; съучастието в национални и международни иновационни проекти и др.;

д) иновации в услугите - представляват новости в сферата на услугите, като например:

- нови, допълнителни опции, към традиционно предлагания пакет услуги;

- предлагане на нови несъществуващи до момента услуги (например на инвестиционния пазар вече се предлага като иновативна услуга изработването на самия физически прототип, на основата на съществуващи т.нар. системи за бързо прототипиране);

- нов подход на предлагане на традиционни обществени услуги, например на основата на иновативни модели и/или форми на публично-частно партньорство;

- нови атрактивни форми на гаранционно и следгаранционно обслужване.

Б. В зависимост от степента на предлаганата (внедряваната) новост, и респективно предизвиканата промяна в сферата й на приложение, съществуват редица класификации. Така например според степента на новост за фирмата и за пазара, продуктовите иновации се диференцират от М. Славова и М. Петров на:

а) нови продукти в световен мащаб - нови за фирмата и за потребителите и създаващи изцяло нов пазар;

б) нов продукт, извън традиционната продуктова номенклатура на фирмата, внедрен на основата на диверсификацията на продукцията - продуктът е вече познат на пазара;

в) нови продукти, с които се допълва съществуващата продуктова номенклатура и/или асортиментната структура на фирмата - продуктът е непосредствено свързан с основния предмет на дейност на фирмата;

г) усъвършенстван фирмен продукт - подобрен или модифициран продукт от продуктовата номенклатура или от отделен продуктов асортимент на фирмата;

д) репозициониран фирмен продукт - познат на пазара фирмен продукт, но предложен за използване в нова област.

В. Според Т. Ненов в зависимост от степента на новост иновациите се разграничават на:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.