Иновации в строителството


Категория на документа: Други


а) радикални (пионерни, базови, научни) иновации (тип А) - отнасят се до новости (продукти, методи, услуги) непознати преди това по света. Водят до създаване на нови потребители и на нови пазари;

б) ординарни (комбинативни) иновации (тип В) - базират се на опита и са резултат на нови съчетания на вече известни елементи. Целта им е привличане на нови потребители или усвояване на нови пазари;

в) усъвършенстващи (последващи, добавени, модифициращи) иновации (тип С) - базират се на опита и са ориентирани към подобряване или допълване на характеристики, и функции на продукти, и процеси.

Г. Ив. Георгиев дефинира иновациите според степента им на новост и лага между инвенцията и практическото й приложение на три отделни групи, с по три или четири категории, както следват:

а) основни (радикални) иновации:

- основни иновации с най-голяма важност - предизвикват промени и в системата от потребности, и в производствената система като цяло. Характеризират се с времеви лаг от 20 до 60 години между създаването на отделното изобретение и реалното му приложение на практика.

- основни иновации със средна важност - причина за възникването им са идентифицираните нови потребности или пазари. Влиянието им върху производствената система се изразява във възникването на нови индустриални сектори и подсектори. Времето от възникването на инвенцията до масовото й приложение в практиката обхваща период от 20 до 30 години;

- основни иновации с малка важност - изразяват се в модифициране на съществуващото множество от потребности. Влиянието им върху производствената система се изразява във възникването (зараждането, създаването) на нови индустриални производства. Отличават се с времеви лаг на внедряване от 10 до 20 години.
б) подобрени иновации:

- подобрени иновации с голяма важност - предизвикват създаването на нов комплекс търсене (на нови пазари) или нов продукт във вече съществуващия комплекс търсене, т.е. задоволяващ съществуващи потребности. Основа са за зараждането (възникването) на индустриални подсектори и раздели;

- важни подобрени иновации - генерират модифициране на съществуващия комплекс от търсене или на вече съществуващ продукт, добавяйки му нови функционално-технически характеристики. Инициират разработването на нов продуктов асортимент или създаването на нови процеси;

- нормални (инкрементални) подобрени иновации - не са продукт от фундаментални и приложни изследвания и само в отделни случаи са резултат на малък дял от дейности по развитието. Генерират модифициране на съществуващия комплекс търсене или на вече съществуващ продукт. Внасят подобрения в асортимента на продукцията или процесите на производството;

- еволюционни промени - не са резултат на фундаментални и приложни изследвания и на дейности по развитието на отделния продукт или процес, а представляват техни малки подобрения на същото научно-техническо или технологично равнище;

в) псевдоиновации:

- фиктивни (мними) иновации, представляващи изменения на продукта, не повишаващи ефективността при неговото използване;

- формални иновации, които повишават ефективността на един процес, но за сметка на това водят до намаляване на ефективността на системата като цяло;

- ирационални иновации, които в краткосрочен период подобряват ефективността на системата, но в дългосрочен аспект ще са причината за изоставане по отношение на технологичната и/или продуктовата конкурентоспособност и за понасяне на големи загуби.

Д. В зависимост от причината, която ги е породила се различават следните иновации:

а) теглени - принудителни иновации, предизвикани от нарастващи незадоволени пазарни, производствени или индивидуални потребности;

б) тласкани - самоинициирани иновации, пряк резултат от по-нататъшното перманентно научно-технологично развитие в съответната област.

Е. Според начина на осъществяване иновациите се делят на:

а) революционни - създадени в резултат на сериозни фундаментални и приложни изследвания и разработки на базата на нови научни открития и/или технически изобретения;

б) еволюционни - пряк резултат на непрекъснати, системни усъвършенствания на съществуващи продукти, процеси и др.

Ж. Според начина на задоволяване на потребностите биват:

а) иновации, възбуждащи нови потребности;

б) иновации, задоволяващи по нов начин съществуващи потребности.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.