Иновации в строителството


Категория на документа: Други


4. Екоиновациите като перспективно направление в строителството

Широка популярност през последните години, включително и от гледна точка на фирмената конкурентоспособност, придобиват т.нар. екологични иновации или екоиновации. Те представляват реализирани новости, допринасящи за опазването на околната среда и същевременно насочени към по-ефективното и/или по-ефикасното използване на ресурсите. От водещо значение тук както за производството, така и при потреблението са разкриването на иновативни решения за използване на възобновяема енергия, неутрализиране на вредното въздействие върху околната среда и подобряване на показателите на околната среда.

Екоиновациите могат да се проявяват като такива във всеки един от вече посочените видове в различните класификации. Например, диференцирани според предмета (обекта на реализация), те могат да бъдат продуктови екоиновации под формата на:

- зелен дом и респ. устойчив дом, устойчива къща; зелена сграда и респ. устойчива сграда; еко-сграда или био-сграда - това са сгради съчетаващи ниски енергийни и отпадъчни характеристики, еколого съобразна материалоемкост и рециклируемост, и интериорни и/или екстериорни композиции от органични елементи на флората и/или фауната (например затревени и/или залесени тераси/балкони и покрив).

Използват се редица стандарти за сертифициране на зелените (устойчивите) сгради;

- енергийно-ефективни сгради. Различават се: пасивна сграда, респективно пасивна къща, вкл. нулева къща и плюс-къща; нискоенергийна къща, икономична къща.

Под "пасивна сграда" следва да се разбира тази, която отговаря на съответните нормативни изисквания по стандарт, отнасящи се до годишното потребление на енергия за отопление и вентилация, общото годишно потребление на сградата за всички нужди и въздухопроницаемостта на сградата. Специфичното за пасивните сгради е, че използвайки максимално архитектурния дизайн и изолацията, те се отопляват или охлаждат сами, без помощта на активни електрически охладителни или отоплителни системи, следствие на което постигат изключително ниска обща енергийна потребност. Концепцийте за т.нар. "пасивна сграда" са възникнали в края на 80-те години на ХХ век. Първата пасивна къща в България е изградена в близост до центъра на гр. Варна през 2009 г.;

- фотоволтаични покривни и фасадни системи, вкл. внедряването на слънчеви (фотоволтаични) керемиди;

- локални пречиствателни станции и мн. др.

Като технологични екоиновации могат да бъдат посочени:

- зелено строителство или още устойчиво строителство - в по-широк план, под "устойчиво/зелено строителство" следва да се разбира добиването, производството и/или използването на строителни ресурси, чрез система от практики щадящи природата, които да обуславят висока степен на ефективност и екологичност в процесите на проучване и изграждане, при установяването на връзката на строителния обект с околната среда (вкл. с наличната техническа инфраструктура), в процеса на експлоатация, поддръжка и ремонт на самите строителни сгради и съоръжения, а също и предполагащи висока степен на поддаване за рециклиране на получаваните в последствие при тяхната физическа ликвидация строителни отпадъци;

- системи за енергийно-ефективно строителство;

- пътни еко-енергийни системи;

- нови технологии за производство на строителни материали от рециклирани строителни и други отпадъци;

- безхартиено осъществяване на оперативния документооборот и на последващото отчитане на стопанската дейност.

Примери за пазарни (маркетингови) екоиновации са:

- предлагането на инвестиционния строителен пазар на топло- и хидро-изолационни строителни материали, и изделия в нови, природощадящи опаковки произведени от рециклирани материали, при занижено отделяне на вредни емисии и с възможност за последващо рециклиране;

- безхартиена презентация на строителни продукти чрез т.нар. "блутут реклама" и др.

Към групата на организационно-управленските екоиновации могат да бъдат причислени:

- нова форма за контрол на влаганите строителни материали, строителни и експлоатационни технологии, и качеството при изграждане на "еко-сгради" или респективно нова система за оценка и сертификация на "зелени сгради";

- създаване на нов тип организационно-териториални структури на основата на обвързване на държавни и/или общински и бизнес ресурси за развитие по веригата "наука - прозводство - потребление" в полза, вкл. и на местното население или отделни домакинства. Например на т.нар. "еко-индустриален парк" и др.

Примери за екоиновации в сферата на услугите са:

- самопочистващ се бетон, който почиства и въздуха в населеното място, самопочистващи се стъкла за прозорци;

- иновационни "зелени" ваучери и др.

ТЕМА ІІ. ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ИНОВАЦИИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ГО ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРИ
1. Характерни зависимости между иновациите от индустрията и строителството
2. Специфични свойства на иновациите и произтичащи от тях иновационни елементи между индустрията, строителството и крайните потребители на готова строителна продукцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.