Иновации в строителството


Категория на документа: Други
ИНОВАЦИИ
В СТРОИТЕЛСТВОТО

(лекции: Тема V)

ТЕМА V. СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, И ВНЕДРЯВАНЕ
НА ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Същност и структура на иновационния процес
2. Основни класификации на етапите на иновационния процес
3. Видове съвременни фирмени организационни структури
4. Проиновативни териториално-организационни структури

1. Същност и структура на иновационния процес

Иновационният процес представлява последователност от специфични дейности по превъплъщаване на първоначалната идея в завършен краен продукт-нововъведение. Характерен, вътрешноприсъщ негов елемент са творческите усилия, генериращи "новото". Иновационният процес се съпровожда и с определено висока степен на неопределеност и/или риск по отношение гаранциите за успешно разработване, внедряване и пазарна реализация на съответното нововъведение, включително при гарантирано високо ниво на подготовка и изпълнение на отделните дейности, и на възможностите на научноизследователския и/или внедрителския кадрови ресурс. Иновационния процес оказва благоприятно стимулиращо въздействие върху субективния фактор, водещо до развитие на човешките способности чрез самообучение, до засилване на ефекта от опита и знанието.

В теорията са известни различни становища за границите на иновационния процес. Обикновено за начало на процеса се приема формулирането на инвенцията. Възможно е за начало на иновационния процес да се възприеме и момента по формулирането на проблем, свързан със задоволяването на една или друга производствена или потребителска потребност. В тесен смисъл, за край на иновационния процес се приема внедряването на нововъведението в практиката или непосредственото му предлагане на пазара. В по-широк план, краят на иновационния процес, се идентифицира с невъзможността от по-нататъшно модифициране, усъвършенстване или разпространение на нововъведението в други области и сфери на приложение, т.е. с края на неговата дифузия.

По отношение на своята структура иновационния процес се разделя на отделни етапи или още фази, включващи по няколко логически свързани дейности. В съдържателно отношение цялостният или пълният иновационен процес обхваща най-малко следните три основни фази - инвенция, разработване и внедряване.

Продължителността на иновационния процес е строго индивидуална за отделните нововъведения. До голяма степен се предопределя от степента на новост, сектора на приложение и значимостта на нововъведението. Обикновено обхваща период в диапазона от няколко месеца до няколко години.

Характерно за иновационния процес е, че може да бъде възпрепятстван, забавян, ограничаван, променян и др. под.

За успешното организиране и протичане на ефективен иновационен процес се изискват предпоставки и условия, излизащи извън възможностите на отделната фирма. В тази връзка на преден план излиза ролята на държавата в създаването на общите условия и инфраструктурата за подпомагане реализирането на подобни процеси: нормативна база, гъвкава система на образование; специфични данъчни преференции; възможности за финансиране на научноизследователски проекти от нарочни национални иновационни фондове и за рисково финансиране на научноизследователската и развойната дейност от специализирани фондове, поддържане на научноизследователски и развойни институти, изграждане на информационни мрежи и предприемачески центрове, и др.

2. Основни класификации на етапите на иновационния процес

Въз основа на анализирането на структурите на наши и чуждестранни автори в по-обобщен вид структурата на иновационния процес може да се представи чрез следните последователни фази:

I фаза: създаване на идеята за иновация;

II фаза: намиране на научно решение (фундаментални и приложни изследвания);

III фаза: намиране на техническо решение (приложно развитие на идеята, развойна дейност);

IV фаза: внедряване на технологията или продукта (подготовка на производството, въвеждане на продукта на пазара);

V фаза: дифузия на новата технология или продукт.

Според някои изследователи научновнедрителският и производствен цикъл може да се обособи на следните основни фази:

1) проучване - обхваща извършването на отделни фундаментални и приложни изследвания;

2) проектиране - включва разработването на съответни идейни, технически и/или работни модели на изучавания обект;

3) развойна дейност (внедряване) - обхваща развойните изследвания (експериментиране на прототипи, модели, технологии и т.н.) и процеса на внедряване на иновационните продукти и/или технологии;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.