Иновации в строителството


Категория на документа: Други
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра"Икономика и управление на строителството"

Курсов проект

По Дисциплината" Иновации в строителството"

Изготвил:Николай Симеонов Проверил:Гл.ас.д-р.Т.Райчев
Спец.ИС,Гр.26;Ф№671 /........................./

Терминът "иновация" днес се използва широко от икономисти, технолози, социолози, психолози и др. Това се основава на все по-глобализиращия се характер на съвременните иновации, на все по-широката им съотнесеност към всички сфери на човешкото битие. Точно тази тяхна всеобхватност поражда и трудностите относно формулирането на единна пълна дефиниция за тяхната същност. Поради това и в желанието на всеки един автор, който се занимава с иновационната проблематика, да даде своя принос в допълването, изясняването и разкриването на съдържанието на иновациите, днес в литературата съществуват голям брой такива определения.

По известните сред тях са:

- крайният резултат от процеса на създаване на нов продукт, услуга, процес или форма на организация;

- инвенции, преминали през фазите на концепцията, бизнес анализа, лабораторните опити, развитието на прототипа, усвояването на редовното производство, въвеждането им като нови продукти на пазара и получаването на одобрението на потребителите (успешна комерсиализация);

- процес на "творческо рушене";

- процесът на реализация на нова идея в коя да е сфера на живота или дейност на човека, способстваща за удовлетворяването на съществуваща пазарна потребност и формираща икономически ефект;

- първото приложение на нов продукт или процес;

- действието, което дарява ресурсите с ново качество, за да възпроизвеждат богатство.

Прави впечатление, че в почти всички определения иновацията се свързва задължително с категорията новост. Иновацията обаче не трябва да се отъждествява с икономическото съдържание на процеса на обновяване, който се извършва при замяна на физически износени активи с нови, без те да притежават по-добри технико-икономически показатели от старите. Новостта, следва да се разглежда като предпоставка за промяна или обновление. Без новост няма такава промяна, а без иновация нямаме новост. Следователно, промяна се заражда там, където има новост, т.е. иновация. Или "в съдържанието на иновацията органически са свързани двете най-съвременни категории - новост и промяна".

Според предмета (обекта на реализация), иновациите биват:Продуктови,технологични,маркетингови,организационно-управленски и иновации в услугите.

В проекта ще разгледаме първо една технологична иновация.
Агенцията за търговия и развитие на САЩ дава финансиране в размер на 669 875 долара за проучване на техническата и финансова осъществимост на инсталирането на турбини за добив на енергия от свободно течащи води при ВЕЦ Сейхан в Турция.
Финансирането на схемата, която ще се изгради в близост до град Адана, е първата стъпка на агенцията в проучванията за износ на хидрокинетични енергийни системи.

Турбините са разработка на Verdant Energy. Фирмата ще работи с турската компания за добив на електроенергия по проекта, който би трябвало да довело до допълнително производство на електроенергия от свободно течащите потоци след съществуващата пречиствателна станция.
Verdant разработва т. нар. хидрокинетични енергийни системи (KHPS). Тези системи използват турбина с витла с хоризонтална ос, които преобразуват кинетичната енергия на бързо течащите води (> 1 м/сек) в чиста електроенергия от възобновяеми източници. KHPS турбини могат да се поставят за улавяне на енергия от приливите и отливите, в реки и канали. Те стоят под вода и са невидими от брега. Не изискват язовири и водоеми. Засега не е известно как използването им се отразява не биоразнообразието и екосистемите.
Умни измервателни устройства.
Приходите от умни имзервателни устройства ще нараснат до 7,4 млд. долара през следващите четири години - в сравнение с 5,2 млрд. долара през 2012 г., според доклад на Telefonica, публикуван в края на миналата седмица.Азия и Европа ще бъдат основните двигатели на растежа на пазара, според доклада, в който се прогнозира, че повече от 800 милиона умни измервателни устройства ще бъдат инсталирани в световен мащаб до 2020 г.Телеком-гигантът Telefonica казва, че 80 на сто от европейските домакинства ще имат интелигентни измерватели за газ и електричество към 2020 г. Това ще стане благодарение на наредби, които ще ускорят внедряването на технологията.Към днешна дата разпространението на интелигентни измервателни уреди в региона вече е около 17 на сто. Очаква се Европа бързо да се изравни със Северна Америка, която в момента има най-висок процент на разгръщане на този тип мрежи.Азия ще остане малко по-назад в сравнение с Европа и САЩ, според доклада.Голямото търсене в Китай обаче ще доведе до проникване на новата технология в размер на 70 на сто до 2022 г. В Япония вълната на растеж е само началото: десетки милиони интелигентни устройства ще бъдат инсталирани от началото следващото десетилетие.
В доклада обаче се предвижда Близкият изток и Латинска Америка да изостанат осезаемо в сферата на навлизане на новите измервателни системи.
Показателно е, че приходите от смарт-електромерите ще започнат да спадат към 2018 г., според Telefonica. Причината - спад на цените в съчетание с намаляване на новите инсталации.
Тенденцията трябва да се наблюдава с повишено внимание заради потенциала за въздействие от страна на медийни кампании и обществения скептицизъм - те могат да подкопаят доверието и възприемането на технологията.
Първата иновация която представям е с международен характер и все още не се предлага на нашият пазар,като тя все още е в начален стадий.Електоенергия от силата на водата се използва от много години като това е още един метод за извличане на енергия от нея.За силни и слаби страни на продукта още не може да се говори,но е възможно да има отражение върху биоразнообразието във водоемите.
За втората иновация няма данни за навлизането и на българският пазар,но за в бъдеще със сигурност ще се използва в по-новите бизнес сгради където новите технологии са полезни и енергоспестяващи.Като силна страна може да се посочи енергията която ще спестят уредите,но цената на придобиване ще бъде висока за българският пазар.

Използвана литература:
1. http://www.greentech.bg/
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.