Иновационен мениджмънт - въпроси


Категория на документа: Други


1. Иноватика. Иновационен мениджмънт - същност.

Иноватиката, е област на науката, която изучава генезиса, същността, структурата, функциите и разпространението на иновациите. В иноватиката централно място се отделя на ИМ.
Предмет на съвремената иноватика е създаването, усвояването и разпространението на различни интелектуални продукти. Иноватиката има интердисциплинарен характер и насоченост. Тя използва системния, структурния и функционалния подход, средствата и методите на икономиката, статистиката, философията, социологията и други науки.
В иноватиката се разглеждат широк кръг от проблеми, свързани с изследване на: създаване на нововъведения и търсенето на иновационни решения; технологичното прогнозиране; дифузията; пазара на иновациите; иновационните стратегии и др.
Иноватиката се е зародила в началото на 20 век, когато са започнали да се изучават закономерностите на техническите нововъведения.

Иновационен мениджмънт - същност
Им представлява съвкупността от принципи, методи и средства за управление на иновационните процеси. ИМ се разглежда като една от разновидностите на функционалния мениджмънт, непосредствен обект на който са иновациите във всичките им разновидности.
ИМ като система представлява комплекс от формални и неформални правила, принципи, норми, постановки и ценностни ориентации, които регулират различните сфери на иновационната дейност.
ИМ е процес на планиране, организиране, ръководене и контролиране на процесите за разработване и внедряване на нововъведения от различни управленски равнища, насочени към постигане на иновационните цели на организацията.
Планирането на иновациите е основна функция на ИМ.
Иновационните цели са част от общите цели на системата. Те са свързани с необходимостта от обновяване на извършваните в организацията процеси. Целите на ИМ произтичат от мисията на организацията, от нейната философия и традиции от жизнения цикъл на организацията. Приоритетните цели на ИМ са активизирането на иновационната дейност, успешното придвижване на новите стоки и технологиите на пазара, икономическото развитие и навлизането на нови пазари.
Контролът като функция на ИМ вкл. отчитане, количествено и качествено оценяване на резултатите от работата на организацията в областта на иновациите.
Иновационната дейност осигурява значителни конкурентни предимства, голяма устойчивост, способност за утвърждаване и разширяване позициите на предприятието на пазара.
Основни структурни елементи на иновационата дейност са иновационните проекти и програми и организации, които ги осъществяват. Субекти на ИД са: организациите и персонала, които организират, провеждат, поддържат, стимулират иновационната дейност.
Иновационния потенциал е съвкупността от различните видове ресурси (материални, финансови, интелектуални и др.)

2. Икономика на знанието. Иновации и икономика на знанието. Информационна и комуникационна инфраструктура и икономика на знанието.
Икономика на знанието това е всяка икономика, в която създаването, разпространяването и практическото приложение на знанията се е превърнала в основна движеща сила на растежа, осигуряване и благосъстояние и заетост във всички отрасли

Иновации и икономика на знанието
Иновациите са висша форма на работа със знанията. Те изискват информация, идеи, познавателни способности и творчество, повече от всяка друга дейност. Иновациите са основен елемент в икономика на знанието, тъй като са главен източник заразработване на нови технологии, които могат да удовлетворяват най-пълноценно индивидуалните и обществените потребности. За растежа на икономиката на България е важно по-интензивното възприемане и адаптиране на чуждестранни иновации, без да се губи потенциалът за създаване на оригинални местни иновации. Икономика на знанието изисква силна наука и повече висококвалифицирани специалисти.
Информационна и комуникационна инфраструктура и икономика на знанието.
Развитието и използването на ИКТ са най-видимият продукт на икономиката на знанието и до голяма степен отразяват равнището на изграждането й в съответната страна. ИКТ са вградени в съвремените иновационни системи и се използват като инструмент за институционална промяна. Информационната и комуникационната инфраструктура обхваща съхраняващата и преносната среда на информацията на знанието. На микроравнище в нея се вкл. националните и местните опорни фиксирани и безжични мрежи за пренос на глас и данни и потребителските устройства за достъп до тях. На микроръвнище основни характеристики на ИКИ наличието на вътрешно фирмени и компютърни и комуникационни мрежи, софтуерни приложения и протоколи.

3. Политика и стратегия в областта на иновациите. Национална иновационна стратегия, мерки. Национална иновационна система - обобщен модел. Финансиране на иновационната дейност.
Политика и стратегия в областта на иновациите

Държавната иновационна политика е в тясна взаимовръзка с определяне на целите на иновационната стратегия и е насочена към създаването на условия и разработването на механизми за правно регулиране и стимулиране на приоритетните иновационни програми и проекти.
Важна отправна точка в иновационната политика на страната е съвкупният иновационен продукт, който обхваща резултата от осъществената иновационна дейност под формата на нови или значително подобрени процеси, продукти въз основа на създадено ново и/или адаптирано съществуващо знание и ноу-хау. Държавната политика в управлението на иновациите се състои в създаването на благоприятни условия и разработването на предпоставки за участие на организациите в инвестирането, разработването и подобряването на пазарноориентирани иновации.

Национална иновационна стратегия, мерки
Основна цел на иновационната стратегия на Република България е повишаване на конкурентоспособността на икономиката, основана на знанието, т.е внедряване на нови изделия, материали и технологии за производство, управление и услуги, въз основа на съвремени научни разработки. Това предполага: развитие на човешкире ресурси; създаване на ново знание; развитие на пазарите и др.
За реализирането на инов. стратегия са въведени финансови и нефинансови инструменти чрез прилагане на следните мерки:
1 мярка- стимулиране на иновациите и технологичното развитие
2 мярка- насърчаване заетостта на млади и висококвалифицирани специалисти в малки и средни предприятия- предпоставка за увеличаване на иновативния потенциал на малките и средни предп.
3 мярка- Изграждане и/или оптимизиране на технологични центрове
4 мярка- оптимизиране на връзката ,,наука-технологии-иновации''
5 мярка- обучение в предприемачество
6 мярка- създаване на клъстери в България
7 мярка- възприемане на европейските индикатори за оценка на иновативния потенциал на промишлените предприятия
8 мярка- привличане на инвестиции в изследователската и развойната дейност
9 мярка- създаване и подкрепа на съществуващи технологични паркове
10 мярка- създаване на центрове по предприемачество във висшите училища с цел дипломиращи се студенти, да бъдат подготвени за създаване и управление на собствени фирми.

Национална иновационна система - съвкупността от институти, отнасящи се към частния и държавния сектор, които индивидуално или във взаимодействие един с друг обуславят разработването и разпространението на иновациите в рамките на съответната страна.

Финансиране на иновационната дейност

Финансирането на иновациите в организациите в България се извършва от собствени източници, средства от държавния бюджет чрез специализирани национални фондове за проектно финансиране, банкови кредити, фондове за рисков капитал, програми и фондове на ЕС, български и чуждестранни партньори. Българските фирми продължават да разчитат в преобладаваща степен на вътрешните си ресурси, като значителна част от предприятията финансират иновационната си дейност със собствени средства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационен мениджмънт - въпроси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.