Иновационен мениджмънт - въпроси


Категория на документа: Други4. Европейска иновационна политика - инструменти. Стратегия "Европа 2020". Национална програма за реформи на Р България.

Европейска иновационна политика в ЕС - инструменти.

1.European Trend Chart on Innovation- събира, анализира и разпространява информация за иновационните политики на страните членки

2. Innobarometer- център за събиране на мнения и оценки от фирмите за иновационните им потребности и резултати.

3. Мрежата от иновационни центрове (IRC) е най-голямата мрежа в Европа за транснационален трансфер на технологии, вкл. 33 европейски страни.

Главен инструмент за финансиране на научно- приложните изследвания в ЕС е Седма рамкова програма.

Стратегия "Европа 2020"- за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която следва да осигури високи нива на заетост, производителност и социално сближаване. Стратегията си поставя цели, които ЕС трябва да постигне : 75% заетост на населението м/у 20-64 г.; 3% от БВП на ЕС да се инвестира в научни изследвания и иновации; постигане на т.нар. 20-20-20 цели; намаляване на 20 милиона на броя на хората, застрашени от бедност

Национална програма за реформи на Р България.

В програмата се посочват петте национални цели и приоритетни мерки за засилване на действието на основните фактори за растежа и за постигането на националните цели, които да подкрепят по бързо възстановяване на българската икономика:
1. Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020г.
2. Инвестиции в НИРД в размер на 1,5 % от БВП
3. Достигане на 16% дял на възобновяеми енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25 % до 2020г.
4. Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование- 36% до 2020
5. Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души.

5. Иновации - същност. Новост. Творчество. Откритие. Изобретение. Научно-техническо пренасяне. Дифузия на иновациите. Особености на съвременните иновации.
Иновации - същност
Понятието иновация е въведено в икономическата наука от австралийския учен Йосиф Шумпетер.Той разглежда иновацията като средство за преодоляване на икономическата криза.
Под иновация Шумпетер разбира- нови комбинации и изменения в развитието на стоките, пазарите и формите на организация на компаниите.
Този термин може да се разбира като особено културна ценност, материална или нематериална, която в съответния момент от време и място се възприема от индивида като нова.

Новост- нов порядък, нов обичай, нов метод, изобретение, ново явление. Новостта е резултат на интелектуална дейност, на завършени научни изследвания и разработки, които притежават нещо ново. Новостта е потенциална иновация, ново решение преди практическото му приложение. В условията на пазар новостта за потребителя се определя като признак на иновацията. Продуктът трябва да бъде нов за конкретния потребител, а не задължително да притежава глобална новост.
Иновацията е резултат на творческа и инвестиционна дейност, която включва проектиране, изработване и разпространение на нови видове продукти, услуги , технологии и организационни форми на различни равнища на управление на организацията.

Творчество- способността да се създават нови идеи; способността за обединяване на получените знания в нови комбинации; творчеството се състои във възможността да се потърси и да се намери нещо, което обществото все още не е открило.
Иновацията е процес, а творчеството е съвкупност от навици или способности, които правят този процес възможен.

Откритието е достоверно разработване на нови закономерности, явления и свойства, които внасят съществени изменения в системата от знания. То е процес на получаване на по-рано неизвестни данни или наблюдения за явленията в природата.

Изобретението е решение на определен проблем от областта на техниката. Изобретението трябва да удовлетворява 3 условия: да е ново, да има новаторски елемент, да е приложимо в индустрията.
Обикновено откритието и изобретението се различават от иновацията по следните признаци:
1. Откритието, а също и изобретението, се извършват на фундаментално равнище, а иновацията- на технологично равнище.
2. Откритието най-често се осъществява от един отделен индивид, иновацията се разработва от колективи, в които участват специалисти от различни функционални области (лаборатории, отдели) и се обособява във вид на иновационен проект.
3. Откриването няма за цел получаването на печалба. Иновацията винаги има за цел някаква полза
4. Откритието обикновено стават случайно, докато иновациите винаги са резултат от търсене, от целенасочена дейност.

Научно-техническо пренасяне. Дифузия на иновациите.
Научно-техническо пренасяне е приложение на вече утвърдила се иновация от един сектор в друг сектор. Процесът на реализиране на иновациите е свързан с тяхното разпространение в икономическата система. Отначало това разпространение се извършва сред малък брой организации, но след това се обхващат все повече организации от различни сектори. Този процес се нар. дифузия и се изразява в изместване на старите технологии от нови във възприемането от потребителите на нови, нямащи аналози технологии, които довеждат до създаване на нови потребности.
Дифузията на иновациите е разпространение на веднъж усвоена и използвана иновация в нови условия или области на приложение, поради което са необходими научни изследвания, капитали и време.
Скоростта на дифузията на нововъведенията зависи от различни фактори: начин на вземане на решения; начин на предаване на информацията; специфика и свойства на организациите и на нововъведенията
Особености на съвременните иновации.
Една от особеностите на иновациите се отнася до динамиката на използване на новото знание в практиката. Често има временна дистанция м/у новостта и иновацията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационен мениджмънт - въпроси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.