Иновационен мениджмънт - въпроси


Категория на документа: Други


В съвременни условия делът на иновациите в оборота на организацията непрекъснато расте, съкращава се продължителността на иновационния и на жизнения цикъл на продукта, нараства конкурентния натиск. Свойство на иновациите в новата икономика е недостъпната по-рано скорост на пазарна оценка на новите идеи, в резултат на разпространяване на пазарните процедури още в най-ранните етапи на формиране на концепцията на нововъведенията. Времето за реагиране на нововъведенията от страна на участниците на пазара също намалява, докато радиусът на разпространение на иновациите бързо се разширява.
Иновациите имат цикличен характер.

6. Класификация на иновациите - характеристика.
1. В зависимост от степента на радиакалност и от дълбочината на промените, които предизвикват, иновациите се подразделят на основни (базови), системни, вторични и псевоиновации.
- Основни (базови) иновации са иновациите, които поставят началото на нови, неизвестни преди това продукти или процеси, базирани на нови научни принципи. Основните иновации са изцяло обновени или принципно нови решения, които формират нови отрасли. Основните иновации водят до разработването на пакет (клъстер) от модифицирани нововъведения.
- Системни иновации са тези, които придават нови функции на радикалните иновации чрез обединяване на съставните им части по нови начини.
- Вторични иновации са решения, които съществено усъвършенстват основните нововъведения. Модифицираните нововъведения подобряват характеристиките на тези иновации, без да изменят принципите, които са в основата на тяхното създаване. Усъвършенстваните (подобрените) иновации са малки, но важни подобрения на продуктите, процесите, сервиза. Вторичните иновации най-често се създават, за да удовлетворят определено потребителско търсене.
- Псевдоиновации- това са решения, които създават незначителни изменения в нововъведенията или решения, от внедряването на които се получават резултати по-ниски или равни на средните за отрасъла. Те не водят до изменение на потребителските им характеристики
2. Според сферата на функционално приложение :
- Продуктова иновация- е стока или услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на основните си характеристики, техническа спецификация, предназначение или други нематериални компоненти. Тази разновидност иновация изисква значителни инвестиции, тъй като за разработването на нови продукти се предполага, че е необходимо да се проведе НИРД, да се разработят процесни иновации.
- Процесната иновация- е усвояването на нова или значително усъвършенствана производствена технология, нови или усъв. методи за предоставяне на услуги или начина на доставка на продукта. Процесните иновации намират приложение в нова технология, нова методика, нова организация на труда. Тези иновации са по малко рискови, отколкото продуктовите.
- Сервизната иновация е свързана с обслужване на процесите на използване на продукта извън пределите на предприятието
Продуктовите иновации и процесните иновации са тясно свързани помежду си и могат да преминат една в друга.
3.Според сферата, в която се реализира :
- Производствените иновации- са нови продукти, услуги, технологии, услуги или въвеждането на нови елементи в производствения процес.
- Управленските иновации- са ново знание, кото се изразява в нови управленски технологии, нови административни процеси и организационни структури

4.В зависимост от веществената форма на разглеждания обект иновациите се делят : материални (продуктови, технологични иновации) и нематериални (правни иновации)
5. В зависимост от пазарната ситуация и от избраната стратегия:
- реактивна иновация- иновация, която осигурява оцеляването на предприятието
- стратегическа иновация- иновация, от внедряването на която организацията получава допълнителни конкуренти преимущества в бъдеще.

7. Иновационен процес. Линеен модел на иновационния процес. Нелинейни модели на иновационния процес. Иновационен аутсорсинг. Иновационен и рутинен процес.
Иновационен процес е процес на преобразуване на научните знания в
иновация, който представлява сложна последователност от събития, в хода на които от идеята се получава продукт, технология или услуга и се разпространява за практическо приложение. Иновационният процес не приключва с внедряването, т.е с появяването на пазара на новия продукт, услуга или довеждане до проектен етап на новата техника. Този процес не се прекратява и след внедряването, защото според степента на разпространение (дифузия) новостта се усъвършенства, става по-ефективна, придобива непознати потребителски свойства.
Иновационният процес се характеризира с висока неопределеност и риск, сложно прогнозиране на крайните резултати, а насочеността, темповете и целите му зависят от социално- икономическата среда, в която той функционира и се развива.

Линеен модел на иновационния процес
Най-простият модел на иновационен процес се състои от 2 етапа: творчески етап- наличие на идеи или генериране на идеи и внедрителски етап- реализиране на идеите на практика. Моделът често включва и междинен етап, в който идеята става възможна за реализиране, по-жизненоспособна в практически аспект. Моделът на ИП е изграден последователно от 3 етапа: генериране на идеите-развитие на идеите- използване на новия резултат
Линеен иновационен модел на ''технологическия тласък''
Реализация
Производство
Изследване
Потребности на пазара
Реализация
Маркетинг
Производство
Разработване
Изследване

Линеен иновационен модел на ''пазарното теглене''

Нелинейни модели на иновациония процес
Нелинейния модел се различава от обикновения линеен модел с наличието на автономност на процеса на изследване и на оценяването на търсенето от основния етап на създаване на нововъведенията.
Важно свойство на интегрирания нелинеен иновационен модел е наличието на разклонена система от обратни връзки, както между съседните елементи на фазата за създаване на нововъведението, така и между отдалечението едно от друго елементи. Характерния признак на този модел е неговата възможност за коопериране както вътре в организацията, така и с външната среда.
Организациите се различават по степента на обхващане на ИМ. Дейността на една част от тях засяга само един или няколко етапа от иновационния процес. Такива организации извършват само някои видове дейности, необходими за реализирането на определен иновационен процес. А резултатите от останалите дейности, включени в етапите на процеса на разработване и реализация на иновацията, такива организации придобиват от други организации, което е получило наименованието иновационен аутсорсинг.

Между характеристиките на рутинния (конвенционален) и иновационен процес съществуват различия, които са присъщи в по-голяма степен за началните етапи на иновациите. Постепенно с усвояването на иновацията това разграничаване намалява и напълно изчезва, когато ИП се превърне в рутинен.

8. Цикличност в развитието на НТП. Жизнен цикъл на иновацията - характеристика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационен мениджмънт - въпроси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.