Иновационен мениджмънт - въпроси


Категория на документа: Други


Жизнен цикъл на иновацията е основна нейна динамична характеристика. Той обхваща интервалът от време от нейното възникване до нейния разцвет и кризис.
Жизнените цикли на иновациите се различават в зависимост от вида на иновациите. Във всяка иновация обаче, може да се определи основен жизнен цикъл с ясно отделени етапи.
Жизнения цикъл на иновацията се характеризира с различни елементи: линия на поведение, ъгъл на подем, етапи.
Етапът на разработването (създаването) на новостта, когато иновацията е изделие, включва фундаментални и приложни изследвания, създаване на опитен образец. Резултатите от фундаменталните изследвания се изразяват в научни открития, обосноваване на нови понятия и представи, откриване на нови принципи за генериране на идеи и технологии, на пътища в нови области на знанието.
На следващия етап се извършват приложни изследвания. Тяхното изпълнение е свързано в голяма степен с получаването и на отрицателни резултати и възниква риск от загуба на вложените средства за провеждане на приложни научни изследвания и разработки.
Развойната дейност е свързана с разработването на новия продукт, при която намират приложение резултатите от приложните изследвания за създаване на нова техника, материал, технология и т.е иновационната идея придобива конкретна материална форма. Това е завършващият етап на научните изследвания и представлява своеобразен преход от лабораторните условия и експерименталното производство към редовното производство.
Пазарната реализация на новостта съвпада с жизнения цикъл на продукта и представлява превръщане на новостта в иновация чрез внедряването й на пазара, използването й и получаването на икономически ефект.

9. Генериране на иновационни идеи. Източници за генериране на иновационни идеи (външни и вътрешни). Методи за генериране на иновационни идеи.
Генериране на иновационни идеи
Процесът на нововъведенията започва със зараждането на замисъла за изменения. Важна задача в концепцията за създаване на иновациите е генерирането и подбирането на най-подходящите идеи за нововъведения.
Иновационната идея означава общо понятие за прилагане на новостите в живота с някакъв замисъл. Замисълът означава осъзнаване на потребността и се явява отправна точка на творческия процес. Затова търсенето на идеи за иновации представлява творчески процес. Той може да се раздели на 3 етапа: появяване на самата идея; превръщане на идеята в план за действие; реализиране на идеята. Тези етапи имат условен характер, тъй като в практическата творческа дейност няма твърдо закрепване на последователните етапи.
Генерирането на идеи включва източници за нови идеи и методи за тяхното създаване.

Източници за генериране на иновационни идеи

От особено значение за генериране на нововъведенията е източникът на иновационните импулси.
Към външните източници за генериране на иновационни идеи се отнасят:
- Научни разработки, изпълнявани от вузовски организации, научно-изследователски институти;
- Патентна информация;
- Разработки на потенциални конкуренти;
- Статии и специализирани рубрики в списания
- Статистически сборници
- Справочници
- Отчети на акционерни дружества
- Изменения на законодателството, в структурата на отрасъла

Част от външните организации са се насочили в провеждането на научноизлседователска развойна дейност, която преди това основно се е извършвала в рамките на изследователските лаборатории на големите корпорации, което е характерно за затворените иновации.

Вътрешните източници за генериране на иновационни идеи включват:
- Ръководство на организацията;
- Ноу-хау на организацията;
- Предложения в областта на техниката, технологията; организацията; управлението;
- Идеи от сътрудници, в длъжностните характеристики на които не е включено извършването на иновационна дейност

Задача на мениджърите на етапа на търсене на иновационни идеи е стимулирането на творческата активност на членовете на колектива за генериране на иновативни решения.

Методи за генериране на иновационни идеи.
За генерирането на иновационни идеи се използват различни методи, които могат да се обособят в 2 групи- аналитични и неаналитични. Към неаналитичните методи спадат:
1) метод на мозъчната атака- една от най- известните методики, която се използва за генериране на идеи. Това е структурирана техника с точни правила, които могат да се приложат бързо. Методът се състои в колективната атака на възникнали проблеми с цел избиране на най-рационалното предложение на идея. В процеса на ''атаката'' участниците изказват своите съображения във връзка с поставената задача . На дадения етап нищо не се обсъжда, а само се предлагат идеи. Методът може да има различни модификации. При решаването на проблема броя на хората като генератори и като експерти обикновено е 9-10 души, продължителността на щурма не е повече от 20 минути. Мозъчният щурм на идеите може да бъде извършен в писмена форма, индивидуално, по двойки, поетапен. Съществува ''обратен щурм''- участниците в щурма търсят недостатъци на някакъв нов продукт, отстраняват тези недостатъци и посочват нови задачи.
Главният недостатък на метода е че експертите се намират в едно помощение и е възможно да се окаже психически натиск на едни експерти върху други.

2) Метод на асоциациите и аналогията
Използват се пряка, лична и символна аналогия
Пряката аналогия представлява сравняване на характеристиките на новия продукт (процес) с параметри на аналогичен продукт (процес)
Лична аналогия озн. влизане в образ, при което тези, които разработват новата продукция се отъждествяват с потребителите на дадената продукция и използват собствените си усещания при определяне потребностите на клиентите.
Символична аналогия- обобщена аналогия, в която се използват символи

3) Метод на пробите и грешките - стар и доста ефективен метод.
При този метод се използват главно субективни критерии за определяне на избраната идея.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационен мениджмънт - въпроси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.