Иновационен мениджмънт - въпроси


Категория на документа: Други


4) Метод на контролните въпроси- пред. усъвършенстване на метода на пробите и грешките. При този метод въпросите се задават по предварително разработен въпросник. Всеки въпрос представлява проба или серия от проби. Същността на метода е в това, че изследователят отговаря на въпроси, които се съдържат в предлагания списък, като разглежда своята изследователска задача втв връзка с тези въпроси. Въпросите вкл. най-съществените проблеми, въпреки че по списъка може да попаднат несъществени въпроси.
Методът създава условия за психологическо активизиране на творческия процес, с цел намиране на решение на финансов проблем с помощта на серия от насочващи въпроси

5) Синектичен метод- е един от най- системните подходи за творческо мислене. 50-те години на 20 век. Той използва същите правила като мозъчната атака. Разликата е в това, че при синтетиката за генерирането на нови идеи се привличат специалисти от различни области. Този подход позволява да се повиши оригиналността и качеството на предлаганите идеи, тъй като участниците са освободени от стереотипите при разработването на решенията и не са обременени от специалните знания, в рамките на които могат да се издигат идеи.

6) Морфологичен анализ- целта на метода е систематизирано изследване на възможните мисловни варианти на решения на проблема, което създава възможност да се обхванат всички неочаквани и необичайни въпроси. Методът се явява едновременно и метод на психичното активизиране на творческия процес. Неговото предимство се състои в това, че той помага да се преодолеят трудностите при разглеждане на голямото разнообразие от комбинации на възможните решения.

7) Метод ''Делфи'' - разработен е в 60-те години на 20 век в САЩ

Основни черти на метода са: анонимност (експертите работят изолирано); многоетапност; информиране на всеки експерт за мненията на останалите експерти и др.
Методът се провежда в следната последователност: разработване на въпросник, с точно формулирани въпроси, които се предоставят на експерта, за да разработи мнението си; попълване отговорите на въпросите от експертите и анализирането им

Разликата между функционален и предметен подход
ФСА се различава от други методи с изследователски и рационализаторски характер. При решаване на задачите, които са свързани с намаляване на разходите на изделието, могат да се използват: предметен и функционален подход.
Предметния подход се прилага в практиката от много години.
При него вниманието на твореца се концентрира в търсенето на най-добър начин на изработване на изделието в рамките на вече прието конструкторско решение. В този случай голяма част от ненужните разходи остават извън вниманието на изследователя.
Значимостта и целесъобразността на функционалния подход се определя от това, че потребителят се интерсува не толкова от предметите и вещите, а от действията, които те извършват, т.е от техните функции.
Задачата на ФСА е създаването на такъв вариант, който да е най-икономичен както за производителя, така и за потребителя. По такъв начин, функционалния подход коренно изменя принципите, които лежат в основата на традиционните методи за усъвършенстване на изделията. Целта на подхода може да се преформулира като инструмент за търсене на принципно нови конструктивни решения.

13. Затворен и отворен иновационен модел. Затворени иновации. Отворени иновации.
При модела на затворените иновации компаниите използват затворена, централизирана вътрешна НИРД и се придържат към положението, че успешните иновации е необходимо да се контролират.

14. Иновационни стратегии - същност. Стратегическо управление на иновациите. Основни иновационни стратегии - характеристика.
Иновационната стратегия се разработва на национално равнище, на регионално равнище, на равнище предприятие.
Характерна особености при формиране на иновационите стратегии на предприятията е наличието на голяма динамичност и турболентност на външната среда. Голямата динамичност на външната среда увеличава значимостта на успешното функциониране на стратегическия подход при управлението.
Съвременната теория за стратегическо управление налага стратегията да се състои от 2 части: планира, която включва преднамерени целенасочени действия и адаптивна, която изисква реакция в процеса на действие при настъпване на непредвидими тенденции на развитие и нови въздействия от страна на външната среда на организацията.

Стратегическо управление на иновациите е част от иновационния мениджмънт и решава въпросите на планирането, организирането и реализацията на иновационните проекти в дългосрочен план.
В стратегическото управление на иновациите на преден план са реалните факти и потенциалните възможности, които предприятието е необходимо да отчита, за да си осигури успешно бъдещо развитие.
Стратегическите иновации цели се формират във вид на декларации за намерения. Изборът на иновационна стратегия зависи от различни фактори: позиция на организацията на пазара и динамика на нейноо изменение; производствен и технологичен потенциал на предприятието; вид на произвеждания продукт ; външни фактори.

Основни иновационни стратегии
Разработването на стратегии в иновациония мениджмънт представлява алтернативно планиране в дългосрочна перспектива.
1. В зависимост от позицията на организацията на пазара:
- Стратегия на лидерството- се прилага при силни пазарни и технологични позиции на организацията. На лидерите не им се налага да използват много усилия, за да убедят потребителите в целесъобразността на нововъведенията. Лидерите се опитват да постигнат много и да атакуват силно. Независимо, че се чувстват по-уверени от останалите, те често първи променят цените, въвеждат на пазара друга нова продукция, стимулират търсенето. За да защитава своите позиции лидерът може да се придържа към различни стратегии- ,,отбранителна позиция''- чрез създаване на различни бариери (ценови..) по основните възможни направления за атака отвън. Но тази отбрана трябва да бъде мобилна и да не се превръща в самоцел.
- Стратегия на адаптацията- предполага създаването на конкурентноспособен продукт. Той може да бъде техническо решение или да не е техническо решение. Степента на адаптация може да е различна. Организацията, която провежда такава стратегия извършва значителна НИРД, но се стреми да избегне високия риск, на който е изложена фирмата лидер при първоначалното навлизане с иновацията на пазара. Стратегията е ориентирана към масовия потребител. Адаптивната стратегия е рискована.
В зависимост от времето на навлизане на пазара организациите, които следват лидера, могат да прилагат:
- Бързо навлизане на пазара- може да заеме 25% пазарен дял чрез малки изменения в продукта. Стратегията е трудна за осъществяване, тъй като изисква от организацията да вземе решение за навлизане на пазара, преди още да е ясно, че продуктът на организацията лидер ще се продава успешно на пазара. Изчакването може да доведе до загуба на пазарен дял при наличието на по-агресивни конкуренти.
- Стратегията бавно навлизане на пазара- по-безопасна, тъй като е известна потребителската реакция към иновацията. Тя е рискована, защото конкурентите могат да отнемат пазарен дял.
- Късното навлизане на пазара- цели обикновено да се заеме определен пазарен дял чрез чувствително намаляване на пазарната цена. Тя се прилага от организации с голям производствеен опит. Тази стратегия не носи големи приходи, но е полезна и често се използва от малки и специализирани организации.

Имитационната стратегия се използва от организации, които имат силни пазарни и технологични позиции. Новата технология се придобива от други организации, например чрез закупуване на лицензи. Лицензията може да струва по-евтино, обикновено се приспособява по-бързо и често е по-надеждна от собствените разработки, изобретения. Използва се често от японските фирми, които предлагат стоки с високо качество и дизайн, но по чужди технологии, на базата на творческа модернизация, на усъвършенстване и великолепно познаване на пазара. Имитационната стратегия се прилага от предприятия, които не са водещи в пускането на нововъведенията на пазара.

2. В зависимост от целта, която си е поставила организацията:
- Настъпателна стратегия се хар., с пускането на пазара на стоки с принципно нови потребителски свойства. При тази стратегия организацията предприема курс на проникване на нови пазари и изместване на конкурентите, усвояване на нови постижения на базата на фундаментални и пазарни изследвания, производството на разнообразна продукция. Настъпателната стратегия имат следните черти: изискват значителни инвестиции за НИРД и за това са достъпни главно за водещи организации, които притежават големи капитали, висококвалифициран управленски и научно-технически персонал. Може да се прилага не само в резултат на вътрешна НИРД, но и посредством сливане и придобиване на др. организации.
Присъщи са висок риск и възможност за висока възвръщаемост. Тя изисква от ръководителите ранжиране на научно-техническите нововъведения, способност да виждат новите пазарни перспективи и изменения и бързо да реализират нововъведенията.
В зависимост от времето за навлизане на продукта на пазара
- Активно настъпателната стратегия има за цел организацията да стане първа, водеща в областта на иновациите на определена дейност и в определена област на реализация.Тя е сложна за завоюване и за запазване на позиции, свързана е с голям риск
- Умерено настъпателна стратегия- осигурява позиция на следващ непосредствено след водещото предприятие производител. Тази стратегия се прилага от мощни предприятия, също само в някои видове дейности, въпреки че техният обхват е по широк, от колкото при активно настъпателната.
Прилагането на умерено настъпателната стратегия е скъпо. Тя е сложна от г.т. на управлението, тъй като е необходимо постоянно да задържа 2 то място в групата на претендентите за успех, да се провежда ефективна иновационна политика.
Основната цел на умерено настъпателна стратегия '' безопасна търговска политика''. Предприятието се стреми да избегне големия риск, на който е подложен водещият новатор и трудностите по време на усвояване в производството на новата продукция с високи иновационни характеристики.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационен мениджмънт - въпроси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.