Иновационен мениджмънт - въпроси


Категория на документа: Други


3. Защитната стратегия предполага висок риск и е подходяща за организации, които са способни да осигурят печалба в условията на конкуренция. Затова е необходимо да завладеят значителен дял от пазара и да се придържат към ниски производствени разходи. Успех при тази стратегия имат организации, които притежават силни позиции в производството и в маркетинга.
4. При отбранителната стратегия предприятията извършват изследвания и разработки без претенция да заемат водещи позиции. Тяхната цел е да не изостават от другите организации в областта на техническото и технологичното развитие. Тази стратегия осигурява задържане на позициите на съществуващите пазари. Предприятие, което използва отбранителна стратегия, обикновено прави икономия от научни изследвания и разработки, в някои случаи и икономия на други разходи, свързани със завладяването и задържането на водещи позиции в иновационната дейност. Използването на стратегията обикновено създава за производителя малко възможности за задържане на пазар.
5. При остатъчната стратегия трябва ''да се свикне с вече усвоения пазар'' от средни или даже остарели в иновационно отношение продукти. Обикновено тя се прилага на етап, когато конкуренция в дадената област или на дадения участък от иновационната дейност излиза водещ производител. Използването й в много случаи е свързано със значителен риск. Остатъчната стратегия е ограничена от времеви рамки и предполага относително висока гъвкавост.
6. Стратегия на пазарната ниша обикновено се използва от новосъздадени фирми, които търсят ниша с достатъчни размери и приходи, за да имат потенциал за ръст и да не предизвикат интерес у конкурентите
7. Стратегията на предприемаческото джудо, разработено от П. Дракър атакува слабите места в организационната дейност на водещите фирми. Тези орг.недостатъци могат да се проявят в 5 направления: синдромът не е наше откритие; криминализиране на пазара; недоразумения относно качеството; опит за извличане на печалба от установяване на прекалено високи цени; опит за максимизация. Другите организации трябва да следят тези организационни слабости и да ги използват за себе си.

В условията на пазарна икономика осигуряването на конкурентни предимства е в основата на дейността на организациите.
Постигането на конкурентни преимущества не запазва постоянно стабилно положение на предприятието на пазара. То се завоюва и се задържа само в резултат на непрекъснато усъвършенстване на всички сфери на дейност, което е труден и скъпоструващ процес.
Конкурентни преимущества се обусобяват в 2 групи:
- Преимущества от висок порядък са свързани с висок имидж на предприятието, наличието на квалифициран персонал, патенти, иновации, добре развит маркетинг. Конкур. Предимства от тази група осигуряват по-продължителен период на активното им използване и получаването на по-голяма печалба.
Важно място сред преимуществата от висок порядък са иновациите.
- Преимущества от нисък порядък- се отнасят до наличието на евтина работна ръка, достъпност до източници за суровини и др. Те не са толкова устойчиви, защото конкурентите бързо могат да ги придобият.

15. Планиране на иновациите. Разработване на програма за създаване на нов продукт. Годишен иновационен план.
Планиране на иновациите

Организациите могат да разработват иновационни планове, програми и проекти.
Иновационните планове обхващат цялостната иновационна дейност на организацията в рамките на определен планове период.
По своята същност планирането и програмирането не се различават коренно. И планът и програмата са ориентирани към бъдещото развитие на иновационната система. И при планирането, и при програмирането се формулират цели, свързани с развитието на тази система, и при двете се търсят пътища и средства за тяхното постигане.
Програмите са ефективен инструмент за координация на широк обхват от дейности в иновационната област за постигане на поставените цели. Те определят необходимите действия и ресурси, изпълнителите и сроковете за реализация на целите.
Програми могат да се разработват на всички равнища на управление.
М/у плановете и програмирането съществуват и различия.
Планът обикновено обхваща цялостната иновационна дейност на системата или отделни нейни направления, докато програмата се отнася само до дейностите, които са пряко свързани с постигането на поставените цели. По отношение на хоризонта, планът се разработва по календарни периоди (месец,година), а програмата обхваща периода, който е необходим за изпълнение на целите. Плановете се разработват регулярно през определени интервали, а програмата се разработва при необходимост и ако нейното реализиране не е успешно, обикновено разработването на аналогична програма не се повтаря.
Планът започва в началото на даден календарен период и завършва с неговото приключване, а програмата може да започне по всяко време на дадена година и да завърши по всяко време на същата или на следващата година.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационен мениджмънт - въпроси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.