Иновационни технологии за подобряване ефективността и сигурността на личността и обществото


Категория на документа: Други


цяло докторите са по-доволни от използването на хартиен носител,
въпреки че електронните прилжения са по-бързи в намирането на необходимата
информация.

1.2 Приноси и организация на доклада

Докладът се съсредоточава върху дизайна и оценката на компютърнисистеми в
реална комплексна обстановка. Той включва изучаването на болнични дежурства,
интервюта с участниците в изследването, описание на въведенана компютърна система,
съпроводено от оценяването й от страна на болничния персонал. В заключени е
представена информационна система от ново покление, съобразена с резултатиете от
изследването и с изискванията на работещите в болницата.

2. Приложим дизайн
Дизайнът и развитието на преносимата система за регулярните прегледи следва ISO 13407, съвместим с процесорния UCD (дизайн, насочен към потребителя) модел за отделенията следват, съвместим с UCD. Различните методологии, разгледани в този раздел, покриват първото повторение на процеса.

2.1 Поле на наблюдения
В ранния етап на проекта бяха проведени серия от наблюдения, по време на които четирима лекари от две различни отделения са придружавани непрекъснато от двама изследователи по време на тяхната дневна визитация - двама от отделението по хирургия и двама от отделението по вътрешни болести. Наблюденията са имали за цел да открият типични дейности по време на визитацията и как те са разпределени между лекаря и медицинската сестра. По време на наблюдението са възникнали множество препятствия. На първо място, средата беше напълно непозната на наблюдателя. Когато се наблюдават офис потребители, основните условия се знаят предварително и наблюдателят има опит от първа ръка с този вид условия. Като последица беше трудно да се оцени значимостта на събитията и факторите на средата и да се отбележат правилните неща. Скоростта, с която се случват непознати дейности, е друго предизвикателство, с което наблюдаващият трябваше да се справи. Визитацията е високо оптимизиран и паралелен процес. Например, докторът може да чете картона на пациента, да назначи преглед, да говори с пациента и да документира своето посещение, всичко да е въпрос на секунди. В типичния случай, наблюдаващият ще прекъсне лекаря и ще поиска разяснения, когато нещата се случват твърде бързо и не се разбират. Както и да е, този начин е забранен в средата, която се проучва. Докторът не извършва визитация в офиса си, а в болница под стриктен график. В нашия сценарий администрацията на болницата не одобри никакви техники, които ще прекъснат обиколката на отделението или ще позволят на пациентите да разберат, че проучването е в ход. По тази причина, а също и от причини на личната неприкосновеност, аудио и видео записването беше невъзможно. Затова единствената възможност е да се провеждат последващи интервюта, ако лекарят няма други прегледи, което обикновено се случва след визитация.
Наблюдаващият си прави бележки в полето на листа за предварителните наблюдения, когато се опитва да разкрие обхвата на дейностите и влиянието на средата. Както и да е, при по-късните наблюдения, когато целта беше да се улови последователността и типичната продължителност на събитията, бележките, направени на ръка, вече не са приложими. По време на тези наблюдения е използван софтуерът TaskObserver компютър тип таблет за този вид бележки. По този начин позволяваше да се улавят полезни данни и дори бяха възможни видео записи.

2.2 Дизайн на макета и оценка
Първо бяха генерирани идеите, основани на наблюденията и интервютата. Идеите бяха изчислени чрез използването на системата с макета, както е описано в [11]. Тази система позволи на лекаря да вижда записи на пациентите на таблета и даде възможност на сестрата да попълни молба за рентгена на PDA. Тези проучвания, които бяха направени чрез системата с макета, имаха три цели:
1. да изчислят приложимостта на употребата на избраните устройства по време на визитацията;
2. да анализарат дали разпраделението на задачите между лекаря и сестрата е било практично;
3. да сравнят гласовите команди и въвеждането чрез пен като възможни функции на таблета;
Оценката се фокусира върху следните 4 дейности от визитацията: 1. достъпност на информацията за пациента; 2. достъп до индивидуални изводи; 3. организиране на лабораторни анализи и 4. организиране на прегледи.
Споменатите горе дейности представляват подразделение на всички различни задачи, които трябва да бъдат изпълнени по време на визитацията, имайки предвид, че вложените функции и изходните устройства и работният процес на другите дейности ще бъдат подобни на тези, които са тествани.
Макетите са били конструирани с помощта на Macromedia Flash. Визитацията очевидно изисква съвместна работа между лекари и медицински сестри. За да се поддържа съвместната работа са създадени два макета. Те са били инсталирани на таблета и на PDA съответно за доктора и за сестрата. Таблетът е контролиран дистанционно, за да се стимулират липсващи функции като идентифициране на пациента, автоматично показване на информацията за пациента като отговор на идентификацията му и комуникация между таблета и PDA.
Медицинска информация и резултати на фиктивни пациенти бяха въведени в уверение на истинското чувство, докато се взаимодейства със системата. Реалистичното медицинско съдържание беше създадено с подкрепата на медицинския персонал от болница Steyr. Участниците в проучването бяха петима доктори: двама хирурзи, един ортопед и двама специалисти по вътрешни болести. Асистираха две сестри, една за хирурзите и отртопеда и една за отдела по вътрешни болести. Тестовете са проведени в пациентска стая в болница, но без присъствието на пациент. Участниците бяха обучени да използват таблета и PDA. След това беше направена оценката. За целта двойките лекар/мед. сестра бяха помолени да разиграят типична визитация, използвайки наличните модели. Коментарите, мненията и предложенията се поощряваха. Въпреки че дискусиите по време на ролевата игра прекъснаха работния процес до определена степен, беше важно да се осигури мигновена обратна връзка, за да се избегнат непълни отговори след теста.
Макетите бяха напълно достатъчни да дадат база за дискусия и отговори на определени въпроси, но недостатъчно пълни, за да осигурят пространство за коментари и нови идеи. Структурата също включваше достатъчно контекст, за да се даде релевантна обратна връзка за практическите аспекти на работния процес и за устройствата. Повечето участници сметнаха таблета за твърде тежък. В допълнение устройството взаимодействаше физически с пациент/доктор, защото нямаше място къде да бъде оставено в пациентската стая, където нямаше да се замърси. Тези аспекти практически нямаше да бъдат открити , без да се направят тестове в дадения контекст.

2.3 Функционални изисквания
Полето на наблюдения и на оценка на макета се сведе до 57 изисквания. По времето на проекта тези изисквания бяха адаптирани и обособени по детайлен начин. Тъй като не всички изисквания могат да бъдат въведени в обсега на проекта [email protected], беше избрана най-важната и лесно управляема форма от гледна точка на крайния потребител.
Вложен интерфейс Потребителите трябва да могат да превключат на режим свободни ръце за кратко време. Не е необходимо през цялото време да се използва режимът сволодни ръце, но смяната на интерфейса трябва да бъде бърза и лесна. Лекарите често извършват прегледи на пациенти, за които са им нужни ръцете. Веднъж докоснали пациента, ръцете им са замърсени и трябва да бъдат дезинфекцирани, преди да се използва отново устройството. Накрая, взаимодействието със системата трябва да позволи действията да се извършват с минимален брой стъпки.
Съдържание на дисплея Системата трябва да може да показва различни видове съдържание като текст (при прегледи и лабораторни доклади), аудио (записи на въпроси, задавани при прегледи и гласова поща) и снимки (на рани, ултразвукови прегледи), снимки от рентген - изискват специална обработка заради специалните изисквания за размер и резолюция, графики (важна информация през цялото време). От системата ще се изисква още да адаптира съдържанието на дисплея към дейността на лекаря.
Споделяне на информация Лекарят трябва да може да споделя и обсъжда информация с колеги и пациенти. Той често иска да покаже на пациента примерни снимки от рентгена, за да му помогне да разбере по-добре състоянието си. Докторът често включва млади лекари в поставянето на диагноза на пациентите и информацията (същият дисплей) трябва да бъде видим за всички тях като база за дискусия/преподаване.
Работа в сътрудничество Потребителите трябва да могат да работят съвместно. Например: необходими са няколко информации, за да се назначи преглед. Системата трябва да даде възможност да се назначи прегледът и да даде нужната информация. Непълно е поръчката, когато автоматично се прехвърли към съпровождащата сестра, за да попълни назначението за преглед.
Разрешение по близост Системата трябва да може да разрешава следния сценарий: Човек А и човек Б стоят близо един до друг. А е упълномощен да извърши дадена задача, а Б не. Близостта на Б до А трябва да разреши на Б да свърши задачата също толкова добре, защото се предполага, че А е задал гласова команда на Б, ето защо индиректно го е упълномощил. В сценария за здравеопазването това илюстрира връзката между доктора и сестрата, които могат заедно да попълнят заявление за назначен преглед.
Идентифициране на пациенти Системата трябва да може да идентифицира пациенти, които са близо (1-3 м) до носещия устройството. Идентификацията е необходима, за да се избегнах обърквания. Лекарите не могат да разчитат пациентите да са в състояние да си кажат името. Радиопредавателят на пациента трябва да е във формата на маншет. Пациентът не трябва да маша маншета си по никое време (например по време на душ).
Личният контакт с пациента Системата не трябва да пречи на личния контакт с пациента. Устройствата трябва да позволят на лекаря да окаже най-много внимание на пациента, а не на системата. Затова гласовите команди са неподходящи в присъствието на пациента.
Запис на звук Системата трябва да може да записва диктувани текстови съобщения и да позволява на реципиента да ги пусне. По-кратки съобщения могат да бъдат записвани без ограничения във формата.
Възможност за правене на снимки За някои устройства е нужно да правят снимки с добро качество. Системата изисква да се прикачи информация за контекста на снимката и я запазва автоматично. Например: когато лекарят преглежда рана, той често има нужда да заснеме настоящото й състояние. Снимката, напарвена в този момент, автоматично ще се асоциира с пациента и датата и ще прилага към неговия картон.
Дискретност Трябва да е възможно да се носи устройството по начин, по който да се избегне замърсяване. Системата трябва да осигури взаимодействие, когато ръцете са замърсени, без риск от разпространяване на замърсяването по други части на тялото на лекаря.
Физическите свойства на компонентите на устройството трябва да направят пренасянето лесно и комфортно. Елементите на системата трябва да са леки (по-леки от таблет), лесно да се съхраняват при движение (например в джоба на лекарската престилка), да не се затопля по време на употреба (когато се държи в ръка), да не съдържа малки свободни части (които могат да се изгубят)

3. Първа демонстрационна система

Тази секция накратко ще обясни първата демонстрационна система, която е изградена на базата на гореспоменатите изисквания.

3.1. Описание на сценария
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационни технологии за подобряване ефективността и сигурността на личността и обществото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.