Институциите на Европейския съюз


Категория на документа: Други1. Обща характеристика на институционалния механизъм на ЕС.
а) ЕС и отношенията между институциите.
Известно е, че първоначалната идея на някои от бащите -основатели на европейската интеграция е да се създаде Европейска федерация с ясно разпределение на правомощията между законодателите, изпълнителната и съдебната власт, и също така ясно разграничение между федералните отговорности и държавните правомощия. Правен израз на тази идея е моделът на Парижкия договор, учредяващ ЕОВС, който е в голяма степен съвместим с класическата форма на разделението на властите, според Монтескьо. Конституцията, която се възприема обаче от Римския договор и която до голяма степен непроменена до днес, е по-сложна, но и по-съответстваща на политическите реалности в Европа. Тя съответства на спецификата на Съюза и се основава на типичния за европейското изграждане прагматичен подход. Всяка от институциите, включени в тази конституция, има собствена легитимност.Съвета на министерството е изразител на интересите на държавите членки, Комисията на колективния европейски интерес, Европейският парламент на интереса на народите на държавите членки и Съдът на правовата държава. Взаимоотношенията между институциите на ЕС не съответства на традиционното схващане за разделение на властите. Постепенно в течение на годините правомощията на Европейския парламент нараства както в нормотворческия процес, така и в сферата на политическия контрол. Макар и днес да е равнопоставен на Съвета в съвместното нормотворчество, парламентът не разполага със самостоятелна законодателна компетентност.
б) Единна институционална рамка.
За да се осигури, единство и приемственост в дейността на Съюза, чл. 3 ДЕС прокламира "единство на институционалната му рамка ''.институциите на ЕС са институции на Общността. Единната рамка е способ да се запази единството и хармоничността на действията на ЕС и ЕО при съществуващата стълбове конфигурация .
2. Основни институции - трите основни институции, които вземат решения, са:
- Европейският парламент, който представлява гражданите на ЕС и се избира пряко от тях.
- Съветът на Европейския съюз, който представлява отделните страни членки.
- Европейската комисия, която се стреми да защитава интересите на Съюза като цяло.
Този институционален триъгълник определя политиката и законите, които са валидни за целия ЕС. По принцип Комисията предлага новите закони, а Парламентът и Съветът ги гласуват.
Съвет на Европейските общности подържа европейския правен ред, а Европейската сметна палата проверява финансирането на дейностите на Съюза.
Европейската централна банка отговаря за европейската парична политика.

3. Институции:

а) Европейски съвет: Той включва президентите и министър-председателите на всички страни от ЕС, плюс председателя на Европейската комисия. Председателят на Европейския парламент излиза с обръщение към всеки Европейски съвет.
Той води началото си още от 1974г., когато политическите лидери на ЕС започват да провеждат редовни съвещания. Тази практика бе приета официално с Единния европейски акт. По принцип Европейският съвет днес се събира четири пати годишно. Ръководи се от президента или министър-председателя на страната, която в момента председателства Съвета на ЕС.
Когато се има предвид нарастващото значение на делата на ЕС в националния политически живот, уместно е президентите и министър-председателите на отделните нации да имат тези редовни възможности да се срещат и обсъждат важни европейски въпроси. С договора от Маастрихт Европейският съвет официално става инициатор на най-основните политики на Съюза и е упълномощен да решава трудни въпроси, по които министрите не могат да постигат съгласие.
Европейският съвет се превърна в главно събитие за медиите, тъй като неговите членове са известни обществени фигури, а някои от обсъжданите въпроси могат да бъдат изключително спорни.
б) Европарламентът или ЕП е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със Съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на ЕС. Настоящият председател на Европейския парламент е германският политик Мартин Шулц (ПЕС), който е избран на 17 януари 2012 г. за следващите 2,5 години.
ЕП представлява 500 милиона души, колкото е близо общото население на 28-те държави-членки на Европейския съюз. Неговата главна роля, като движеща политическа сила, е създаването на различни инициативи. Членовете на Европейския парламент се избират чрез преки избори на всеки 5 години. Парламентът се състои от 754 депутати от втория по големина демократичен електорат в света след индийския и е най-големият международен електорат в света - 342 милиона избиратели през 2004 г. Институцията еволюира заедно със Съюза и съществува първоначално като асамблея, а по-късно е преименувана на парламент
Ежемесечните пленарни заседания на ЕП се провеждат в Страсбург, Франция, а извънредните и допълнителни заседания - в Брюксел, Белгия. Европарламентът има офиси и в Люксембург. Съществува безпокойство по отношение на разходите, които се отделят за преместването на парламента и депутатите от едно място на друго по няколко пъти в годината.
в) Съветът на Европейския съюз е орган за управление на Европейския съюз (ЕС), който заедно с Европейския парламент осъществява законодателната власт на ЕС. Той е и водещата институция при вземането на решения.
За разлика от другите административни органи той няма постоянен състав, а се състои най-общо казано от ресорните министри на всяка една от страните членки. Затова понякога го наричат с остарялото Съвет на министрите или просто Съвет. Както и Европейският парламент, Съветът е създаден с учредителните договори от 1950-те год.
Работните езици са английски, френски и немски. Седалището на Съвета е в Брюксел, където се провеждат срещите на министерско ниво. Министрите се срещат в Люксембург на редовни заседания през април, юни и октомври.
Съветът, заедно с Парламента, определя правилата за всички дейности на Европейските общности, които представляват "първата колона" на ЕС: вътрешния пазар и повечето от общите политики. В добавка Съветът носи основна отговорност за дейностите по "втория и третия стълб" от храмовата структура на съюза - т.е. междуправителственото сътрудничество в сферата на общата външна политика и сигурност, и на правосъдието и вътрешния ред. Съгласно чл. 202 на Договора от Маастрихт ролята му е да работи за изграждането на ЕС.
г) Европейската комисия, известна още като Еврокомисия (съкратено ЕК), е изпълнителният орган на Европейския съюз (ЕС). Главната ѝ роля е да определя цели и приоритети за действие, да предлага закони на Парламента и Съвета, да управлява и прилага политиките на ЕС и бюджета, да налага спазването на европейското право (заедно със Съда на ЕС) и да представя ЕС извън Европа. Комисията управлява и ежедневната дейност на Съюза: прилагане на политиките, изпълнение на програмите, разходване на средствата и др.
Комисията работи подобно на правителствен кабинет, състоящ се от 28 члена - по един от всяка държава-членка. За членове на ЕК, наричани неофициално комисари, обикновено се избират видни политически дейци. Въпреки че всеки от тях е излъчен от една държава-членка, те се ангажират да работят в името на Съюза и независимо от националните правителства. Един от комисарите е и председател на Комисията и се назначава от Европейския съвет, след което заедно с него избира останалите комисари. Така сформираният екип на ЕК се представя на Европейския парламент, който изслушва кандидатите и одобрява цялостния състав. В момента председател на Комисията е португалецът Жозе Мануел Барозо, който в началото на 2010 г. започна втория си мандат на поста (комисия Барозо II).
Думата комисия може да се отнася както и за екипа от комисари (тяхното заседание е Колеж на комисарите), така и за самата институция в по-широк смисъл. За да осъществяват работата в различните направления в Европейската комисия работят общо около 25 000 т.нар. еврочиновници, разпределени в т.нар. "генерални дирекции" (ГД) и "служби", всяка от които отговаря за определена област от политиката и се оглавява от генерален директор, който докладва направо на председателя на Комисията. Всички тези служители са разпръснати в общо 60 отделни сгради, но самите комисари и непосредствените им подчинени работят и заседават в сградата Берлемон в Брюксел, която се е превърнала в символ на Европейската комисия като цяло. Работните езици в институцията са английски, немски и френски
Европейската комисия е наследник на една от петте институции, създадени в наднационалната система на европейските общности след знаменитата декларация на френския външен министър Робер Шуман от 9 май 1950 г. Първата изпълнителна институция в рамките на обединена следвоенна Европа е Върховният орган на Европейската общност за въглища и стомана, започнал работа през 1951 г. От тогава досега институцията е претърпяла множество промени в името, правомощията, състава си. С последните поправки на учредителните договори, внесени с Договора от Лисабон, ЕК става изпълнителен орган на обединения Европейски съюз
д) Съдът на Европейския съюз е един от седемте органа на Европейския съюз. Основно задължение на Съда на Европейския съюз е да осигурява спазването на правото при тълкуването и прилагането на Договорите.
Съдът на Европейския съюз е създаден през 1952 г., оттогава седалището на тази институция се намира в град Люксембург.Първоначалното институционално название на съда е Съд на Европейската общност за въглища и стомана. През 1958 г. названието му е променено на Съд на Европейските общности', което официално се използва до 2009 г. С влизането в сила на Лисабонския договор от 2009 съдебната институция на съюза приема ново название - Съд на Европейския съюз.
Основна задача на Съда на Европейския съюз е да съблюдава и осигурява правилното и еднакво прилагане на правото на Европейския съюз и да санкционира неговите нарушители.
В състава на Съда влиза по един съдия от всяка държава от ЕС. Съдът се подпомага от осем "генерални адвоката", чиито задължения са да представят становище по делата, заведени в Съда. Те трябва да правят това публично и безпристрастно. Всички съдии и генерални адвокати се назначават за мандат от шест години, който може да бъде подновен. Правителствата на държавите от ЕС се договарят относно назначенията.За да помогне на Съда да се справи с големия брой дела и да предложи на гражданите по-добра правна защита, Общият съд се занимава с делата, заведени от частни лица, предприятия и някои организации, както и с делата в областта на конкурентното право.
е) Европейската централна банка (ЕЦБ) емитира единната европейска валута - еврото; следи за нормалното функциониране на платежните системи; осъществява паричната политика на Европейския съюз (ЕС) и има правомощия независимо да взема решения относно тази политика; осъществява валутните операции на държаните-членки в съюза и извън него.
Сред целите на ЕЦБ е стабилността на европейската икономика, предотвратяването на рискове и щети от инфлация и стабилност на пазара и цените.
Европейската централна банка[1] е една от седемте институции на Европейския съюз, описана в Договора на Европейския съюз. Европейската централна банка е централната банка за 17-те страни членки на еврозоната. Европейската централна банка е една от най-значимите в света. Капиталът на банката се притежава от централните банки на 28-те държави-членки на Европейския съюз. Европейската централна банка е основана през 1998 г. с подписването на Договора от Амстердам. Основната цел на Европейската централна банка, според Устава на ЕЦБ, е да поддържа ценовата стабилност в еврозоната.
Основната цел на Европейската централна банка е поддържането на ценова стабилност в еврозоната. През октомври 1998 г. Управителният съвет определя ценовата стабилност като инфлацията под, но близо до 2% в средносрочен план и увеличение на хармонизирания индекс на потребителските цени до 2% на годишна база.
Сред приоритетите на ЕЦБ е определянето и налагането на паричната политика на еврозоната, осъществяването на операции с валута, грижата за резервите в чуждестранна валута на Европейската система на централните банки и подпомагането на функционирането на финансовите пазари. Печатането на банкноти е една от другите основни функции на Европейската централна банка. Държавите-членки могат да секат евромонети, но количеството им трябва да бъде предварително одобрено от ЕЦБ.
ж) Европейската сметна палата е орган на Европейския съюз. Основана е през 1975 г., а седалището ѝ е в град Люксембург.
Членовете на сметната палата се наричат одитори и се определят по един от всяка страна-членка. Те се назначават от Съвета на Европейския Съюз с единодушие, след консултация с европейския парламент. Техният мандат е 6 години, а председателят на палатата е с 3-годишен мандат.
Мисията на Европейската сметна палата е да извършва независим одит на набирането и разходването на финансовите средства на Европейския съюз и посредством това, да дава оценка за начина, по който европейските институции изпълняват тези функции. Палатата следи за правилното документиране, законното и правомерно извършване на финансовите операции, с цел гарантиране на икономичност, ефективност и ефикасност на управлението.
Сметната палата следи документацията на физическите и юридически лица, разпределящи или ползващи бюджетни средства на ЕС, като за тази цел може да извършва проверки, а резултатите се вписват в доклади до комисията и съответните правителства.
Поради липса на юридически правомощия, палатата при необходимост сезира Европейската служба за борба с измамите и корупцията (ОЛАФ).
В задълженията на палатата е да представя пред Парламента и на Съвета годишен одиторски доклад за изтеклата финансова година. Сметната палата от своя страна се отчита на Съвета на Европейския Съюз и Парламента за законосъобразността на разходваните средства. Палатата също така има пълномощия да изрази мнение за предложенията в сферата на финансовото законодателство и борбата с измамите в Евросъюза.
4. Седалище на европейските институции
ЕС няма официална столица. Институциите на съюза се намират в няколко града:
* Брюксел - седалище на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, познат още като Съвет на министрите, и на комисиите на Европейския парламент. Европейската комисия също така провежда тук своите срещи на комитетите и кратките си сесии.
* Страсбург - седалище на Европейския парламент и място за среща на ежегодната дълга пленарна сесия, продължаваща дванайсет седмици.
* Люксембург - седалище на Европейската инвестиционна банка и Съда на Европейския съюз.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Институциите на Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.