Интелектуална собственост


Категория на документа: Други


Географски означения

Географските означения биват 2 основни вида:
1) географски указания
2) наименования за произход

Географското указание е наименование на страна, район или местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

Наименование за произход също е наименование на страна, район или местност в тази страна, служещо за означаване настока, която произхожда от там, чиито качества или свойства се дължат предимно или изключително на географска среда, включваща природни и човешки фактори. Наименования на произход са: саламурено сирене, шампанско (пенливо вино), коняк (родов продукт на бренди).

Географско указание може да бъде "произведено в България": халва от Ябланица, родопско одеало. За географски указания могат да бъдат сметнати и традиционни наименования, когато отговарят на изискванията за наименование на произход или географско указание. Такова традиционно наименование е баница. За да бъде регистрирано едно географско означение, то трябва да отговаря на следните критерии:

1) да не се е превърнало в родово наименование за стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на произхода им

2) да не е идентично на по-рано защитено наименование на сорт растение или порода животно

3) да не е идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки

1) Подаване на заявка - заявката трябва да се отнася само до 1 географско означение. Трябва да съдържа искането за регистрация, данни за заявителя, наименованието за произход или географско указание, посочване на стоката, описание на географското място и описание на установените качества или особености на стоката, както и връзката им с географската среда.

2) Правото да подаде заявка има само лице, което осъществява производствената си дейност в определено географско място и чиито стоки отговарят на установените качества. След това се прави формална експертиза на заявката, която трябва да установи реда на документите.

3) експертизата на заявката се извършва в 18-месечен срок след извършване на формалната експертиза. Ако се установи, че географското означение отговаря на критериите, се взима решение за регистрация. Документа, който се издава се нарича свидетелство и закриля регистрираното географско означение до момента, до който се установява функционална връзка между качествата и свойствата на стоката и географската среда. Всяко лице, което осъществява производствената си дейност в съответния географски район, може да поиска да бъде вписано като ползвател на вече регистрирано географско означение. Ползвателите на регистрираното географско означение имат право да забранят:

* всяко използване в търговската дейност на географското означение за стоки, сходни на стоката, за която е регистрирана

* имат право да забранят неправилното използване или имитиране на географско означение дори когато истинският произход на стоката е отбелязан

* право да забранят използването на географското означение в превод или с изрази, като род, тип, вид или други подобни

* всякакъв вид действия, които могат да въведат потребителите в заблуждение относно истинския произход на стоките.

Регистрирано географско означение може да се ползва само от лице, което е вписано като негов ползвател и само за стоката, за която е вписан.

Нелоялна конкуренция

Закрилата срещу нелоялна конкуренция възниква, за да не се позволи на един пазарен участник да се възползва от интелектуалното постижение на друг пазарен участник. Съществува принципна разлика в подхода на закрила на индустриалната собственост и срещу нелоялна конкуренция. При закрилата на индустриалната собственост се дефинира обекта на закрила.

Дефинират се критерии, на които той трябва да отговаря и се преминава процедура за получаване на защитен документ. При нелоялната конкуренция се дефинира негативният резултат, който може да настъпи от използването на чужди интелектуални резултати без позволение на собственика. Закрилата срещу нелоялната конкуренция е регламентирана на първо място в Парижката конвенция. В нея се казва, че нелоялна конкуренция е всяко действие, което противоречи на обичаите в честната търговска практика. Тази обща дефиниция се конкретизира чрез 3 действия, срещу които страните-членки трябва да предоставят закрила на своите граждани.

1) всички сведения и факти, способни по какъвто и да е начин да предизвикат объркване по отношение на продуктите, предприятието или дейността на един конкурент. Объркването е негативен резултат, който представлява лъжливо представяне на собствените стоки и услуги, като стоки и услуги на друг пазарен участък.

2) фалшивите твърдения при осъществяване на търговската дейност, способни да дискредитират продуктите на предприятието или дейността на един конкурент. Дискредитиране е всяко действие, при което се цили утвърждаване на доброто име на конкурента.

3) указанията или твърденията, чието използване в търговията може да доведе потребителите в заблуждение относно естеството на стоките, начина на производство, техния характер, свойства или качеството им. Заблуждението е негативен резултат, който се отнася до създаване на пограшна представа, у потребителя относно собствените стоки и услуги.

Промишлен дизайн - същност и дефиниция. Условия за регистрация на промишлен дизайн по Закона за промишления дизайн от 1999 г. Процедура по заявяване и регистрация на промишления дизайн. Свидетелство за промишлен дизайн - съдържание и обхват на закрилата. Видове дизайн

Дизайнът като резултат на художествено-творческа дейност представлява по своята същност интелектуален продукт. Като такъв той може да бъде закрилян чрез системата на авторско право по Закона за авторското право и сродните му права или като обект на индустриална собственост по Закона за промишления дизайн. Законът за промишления дизайн ясно дефинира обекта Промишлен дизайн чрез следния текст:"Видимият външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях." Необходимо е да дефинираме правната категория продукт. Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително и части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиции от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове с изключение на компютърни програми. Или от промишленият дизайн могат да бъдат защитени както крайни продукти, така и определни търговски елементи.

Законодателят определя 2 кумулативно прилагащи се условия, за да бъде признат един дизайнерски резултат за Промишлен дизайн. Тези условия са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.