Интелектуална собственост


Категория на документа: Други


В областта на художествено-литературната собственост фигурата на субект, носител на права, може да бъде една от следните категории лица:

а) автор на произведението - физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението

б) други физически лица - по-специално тук могат да бъдат наследници на автора, които упражняват авторските права след смъртта на автора

в) други физически или юридически лица, които могат дабъдат:

> Работодателят при трудово-правни отношения

> Възложителят при гражданско-правни отножения

> Организации за колективно управление на авторски права, които упражняват авторските права след смъртта на автора или преди това при условие на сключени договорни отношения

Имуществени и неимуществени права

Неимуществените и имуществените авторски права възникват автоматично с факта на материализиране на художествено-творческата идея или при обективирането й пред публика. Българският закон не дава легална дефиниция за публика, но Българо-американската спогодба за културно сътрудничество от 1994 г. дефинира категорията публика така:"минимум трима души извън семейния кръг" Имуществените и неимуществените авторски права са следните:

Н е и м у щ е с т в е н и:

1) правото на автора да прецени дали създаденото от него произведение да бъде разгласено и да определи времето, мястото, начина, по който това да стане

2) авторът има правото да иска признаване на неговото авторство върху произведението

3) авторът има право да прецени дали неговото произведение да бъде разгласено под псевдоним или синоним (разликата се състои само в продължителността на правата)

4) авторът има право да иска неговото име и псевдоним, графоним, криптоним или друг идентифициращ го знак да бъдат обозначавани върху създаденото от него изобретение, както и върху екземпляри от него при всяка форма на използване на произведените и на всяко поредно използване на произведенията.

5) авторът на произедението има право да иска запазване на целостта на създаденото от него произведение, както и да се противопоставя на всякакви промени в него, включително и други действия, които нарушават Законните му интереси.

6) авторът има право да внася промени в своето произведение, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица

7) авторът има право да спре използването на неговото произведение при промяна на убежденията си, ако с това не се нарушават чужди права (пр. произведения на архитектурата)

8) авторът има право на достъп до оригинала на своето произведение, когато става въпрос за упражняване на неимуществени или имуществени права, дори когато произведението е във владение на друго лице.

Посочените в 2) и 4) неимуществени авторски права са неотчуждими (т.е. дори промяна в собствеността или сключване на договор за използване с други лица, те не преминават върху другото лице). Неимуществените авторски права са наричани още морални авторски права и водят началото си от Хегеловата концепция за принципната постановка, че всяко авторско произведение е естествено психологическо продължение на авторовата личност.

Имуществените авторски права са съвкупност от всички форми на използване на авторското произведение. Правото на използване включва следните действия:

1) възпроизвеждане на произведението (тиражиране)

2) разпространение на произведението

3) публично представяне (хореографски постановки), публично показване за произведения на изкуството, публично изпълнение за музикални произведения

4) предаване на произведението по кабел или друго техническо средство

5) излъчване на произведението чрез излъчваща радио-телевизионна станция

6) преработването (провеждането) на произведениетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.