Интелектуална собственост


Категория на документа: Други* да я съхранява в паметта на компютъра

* да я превежда

* да я преработва

* да внася други изменения в нея, ако тези действия са необходими за постигане на целта, за която е придобито правото на използване на програмата.

Лице, което законно е придобило правото за използване на компютърната програма, може без съгласието на автора и без заплащане на отделно възнаграждение:

1) да изготви резерво копие от програмата

2) да набвюдава, изучава и изпитва начина на действие на програмата за определяне принципите, които са залегнали в нея

3) да превежда програмния код от една фирма в друга само ако това е безусловно необходимо за получаване на информацията и за постигане на съвместимост между компютърната програма и други компютърни програми.

Свободно използване на компютърните програми без съгласието на автора и без заплащане на възнаграждение могат да осъществяват и лица, които не са придобили право на използване на програмата, в следните случаи:
1) с оглед на лични потребности с нетърговски цели
2) с експериментални или научно-изследователски цели
3) когато се налага използване за целите на националната сигурност.

Базите данни като обект на интелектуалната собственост

Най-общо базите данни представляват съвкупност от сведения за определени обекти. При създаването на бази данни се следва една единствена цел: систематизация на данните по определени признаци, така че извличането на информацията да става максимално бързо и лесно. Базите данни се закрилят като обекти на авторско право от Закона за авторското право и сродни на него права от 1993 г. В закона е дадена правна дефиниция на понятието, което определя обекта на правото. Под база данни се разбира съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път. Особеното на базите данни като обект на авторското право е, че те могат да съдържат обекти, подлежащи на закрила като обекти на авторско право, но могат да съдържат данни или материали, които не могат по никакъв начин да бъдат защитени от закона. Както всеки обект на авторско право и базите данни трябва да отговарят на определени критерии, за да получат закрила:

* да е оригинален

* да е резултат на творческата дейност на своя създател

* да е изразена под каквато и да е форма.

Оригиналността на базите данни се изразява в начина на подбор и систематизацията на информацията, а не в оригиналността на информацията, съдържаща се в базите данни.

Обекти, които не се считат за бази данни са:

* компютърни програми, използвани за създаването или функционирането на бази данни

* записът на литературно, музикално, аудиовизуално произведение

* събирането на звукозаписи на музикални произведения върху компакт-дискове

Носителите на права върху бази данни са 3 групи:

* авторите на бази данни

* производителите на бази данни

* ползвателят на база данни

За автор на база данни се счита физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадена базата данни. Следва да посочим, че авторите на произведения, включени в една база данни запазват авторските си права върху своите произведения. Те не придобиват права върху базата данни. За включването на произведенията им в определена база данни е необходимо тяхното съгласие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.