Интелектуална собственост


Категория на документа: ДругиАвторът на базата данни има имуществени и неимуществени права върху своята база данни. Възможно е базата данни да бъде създадена в рамките на трудово правоотношение. Авторското право за такива бази данни, създадени в рамките на трудовото правоотношение, принадлежи на работодателя.

Моралните права на автора върху базата данни са следните:

Имуществените права на автора са:

Срокът на закрила на бази данни, които са оригинални е 70 години от датата на разгласяване на базата данни, когато става дума за бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение. Когато бази данни имат установен автор, срокът на закрила е за живота на автора плюс 70 години след неговата смърт.

Правата на производителите на бази данни са обособени в отделна категория, наречени особени права (соигенерис). Производител на база данни е физическо или юридическо лице, което поема риска и инициативата за инвестиране в създаването, съхранението, сверяването или използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е съществено в количествено и качествено отношение. Законът не тълкува понятието съществена инвестиция, но следва да се има предвид, че това е инвестиция, изискваща:

* значителни финансови средства

* значителен разход на специализиран труд

* значителен разход на време

Тази концепция (за особените права) позволява както оригинални бази данни, така и неоригинални бази данни (за разлика от първия случай, при който се изискват). Производителят на бази данни има право:

* да забрани постоянното или временното извличане на съдържанието на база данни или на негова съществена в количествено и качествено отношение част по какъвто и да е начин, включително запаметяването му на електронен носител

* да забрани повторното използване на съдържанието на база данни или негова съществена част чрез разгласяване, разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне под цифров код.

Съществуват и такива действия по отношение на база данни, в които е направена съществена инвестиция, която производителят на база данни не може да забрани, нито пък е необходимо неговото съгласие за извършването им, постоянното или временното извличане на съдържание от база данни за лични цели на друг носител, но не и когато става дума за база данни в електронна форма.

Правата на производителите на база данни са с продължителност 15 години, считано от момента на разгласяването на базата данни. Особеното на този вид закрила се изразява в това, че всяка нова съществена инвестиция, която води до съществена промяна в съдържанието на базата данни в количествено и качествено отношение, слага началото на нов 15-годишен срок на закрила по отношение на частта, получена в резултат на допълнителната инвестиция.

Ползватели на база данни са физически или юридически лица като издателства, театри, радио-телевизионни организации, доставчици на интернет, които довеждат базата данни до знанието на потребителите. Когато една база данни вече е била разгласена, ползвателите имат право да извличат и повторно да използват несъществена част от съдържанието на базата данни. Ако законният ползвател на базата данни е придобил права да използва само част от нея, тогава възможността повторно да използва и извлича част от съдържанието важи само по отношение на тази част, за която са придобити правата.

Ползвателят няма право да уврежда законните интереси или да нарушава правата на носителя на авторското право върху базата данни. Ползвателят на базата данни може да извършва действия и без съгласието на носителя на правото, когато става дума за извличане или повторно използване на съдържанието на база данни за лични цели, за целите на обучението, за целите на националната сигурност.

При възникване на колизия между правата на тези три категории лица, първенството имат правата на автора на база данни. Правата на производителите и на ползвателите не могат да бъдат упражнявани по начин, който може да доведе до накърняване правата на автора. Срокът на правата на ползвателите е в зависимост от договорените условия за използване на базата данни.

 Концепция за първата продажба - пускането на компютърната програма (както и на всяко друго произведение) на пазара от автора или с неговото съгласие, прекратява правото на разпространение за тези екземпляри без правото на отдаване под наем.
??

??

??

??

1
Художествено-литературна собственост
07.11.2006 г.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.