Интелектуална собственост - общи материали


Категория на документа: Други


ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Основният обект на индустриалната собственост, който подлежи на патентна закрила и по повод на който може да се каже, че са създадени патентните закони и самата патентна сисетма - е изобретението. Под изобретение най-често се разбира някаква новост, създадена в областта на науката и техниката. Но - не всички интелектуални продукти се считат за изобретения и не всички изобретения могат да бъдат защитени с патент.

За да бъде един интелектуален продукт определен като изобретение задължително трябва да представлява техническо решение на задача. Същественото тук е, че не самата задача, а нейното решение трябва да бъде с технически характер. Ако интелектуалният продукт не е техническо решение, то той не се счита за изобретение и не може да бъде защитен с патент.

Думата техника се разглежда в широк смисъл, а не само за машини, устройства и т.н., но и за техника - като метод, методика или пък техника (като начин) на лечение и т.н.

Не могат да бъдат патентовани следните продукти:
- открития, научни идеи и теории;
- математически методи и формули;
- резултати от художествено творчество;
- планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност;
- програми за електроизчислителни машини;
- представяне на информация.

Второто обстоятелство, възпрепятстващо получаването на патент, е, че не всички интелектуални продукти, които се считат за изобретения, могат да бъдат патентно защитени, ако например не отговарят на критериите за патентноспособност или защото всеки национален патентен закон изрично упоменава кои изобретения не подлежат на патентоване. Обикновено това се прави с цел защита на определени национални интереси. В България не могат да бъдат получени патенти за:
-изобретения, чиято публикация или използване влиза в противоречие с обществения ред и добрите нрави;
- вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военно ползване;
- сортове растения и породи животни, както и биологични методи за създаването им.
Критерии за патентноспособност - това са изисквания, на които е необходимо да отговаря едно изобретение, за да може да бъде патентно защитено. Тези изисквания са записани изрично в патентни закони и имат кумулативен характер. Изобретението трябва да отговаря едновременно на всички критерии, за да бъде патентно защитено. Критериите са 3 на брой - новост, изобретателско ревнище и промишлена приложимост.

Новост - изобретението не трябва да бъде част от състоянието на техниката в рамките на една държава или по отношение на целия свят. Новостта може да се разглежда като новост за изобретателя, новост в рамките на държавата, в която е създадено изобретението и новост по отношение на целият свят. Обществена значимост имат само последните две. Обикновено се приема, че едно изобретение е ново, когато до датата на подаване на заявката за патент неговата същност не е била разгласена и не е станала общодостъпна чрез писмено или устно описание. Има обаче един привилигирован срок от 6-12 месеца, в рамките на който, ако е извършено разгласяване, то това разгласяване не се приема за нарушаване на новостта, стига в този срок да бъде подадена заявка за патент.

Изобретателско равнище - този критерий включва наличието на един специалист, запознат със съществуващото състояние на техниката в същата област, в която е създадено изобретението. След като се запознае със същността на изобретението, у този специалист трябва да възникне усещане за учудване от изобретателността на автора на изобретението. За да е налице изобретателско равнище в изобретението, то трябва да е крачка напред от това, което вече съществува и да е налице творчество.

Промишлена приложимост - това изискване означава, че предмета на промишената приложимост трява да може да бъде произвеждан или многократно използване, в който и да е отрасъл на промишлеността или селското стопанство. Предметът на изобретението трябва да бъде - работоспособен, възпроизводим по промишлен начин и осъществим с технически средства.
Процедура по издаване на патент - започва с подаването на заявка в нациоалното патентно ведомство на съответната държава. След подаването на зявката тя влиза в процедурата на патентна експертиза, която обикновено включва - етап на предварителна експертиза, наречена още "формална експертиза" и етап на експертиза по същество, наречена още "материална експертиза". По време на цялата процедура на експертиза между заявителя (чрез неговия представител по индустриална собственост) и Патентното ведомство (в лицето на експерта), се води един непрекъснат диалог за доуточняване и нанасяне на корекции в зявката, като целта на този диалог е тя да бъде доведена до положително заключение. То от своя страна означава, че при патентната експертиза е установено, че изобретението отговаря на фиксираните в закона формални изисквания, както и на критериите за патентноспособност и за него може да бъде издаден патент.

Съдържание на зявката за патент - определя се от всеки национален патентен закон. Според българския закон за патентите от 1993г. Патентната заявка трябва да съдържа - заявление за патент, описание на изобретението, една или повече патентни претенции, чертежи (ако са необходими), реферат, декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, декларация за действителния изобретател, когато заявителят е лице, различно от изобретателя, документ за внесена такса за заявление, документ за внесени такси за експертиза, претенции и т.н., пълномощно от заявителя за упълномощяване на представителя, декларация за лицензионна готовност.

Тези документи могат да се разделят на две групи - първата обхваща документи, отнасящи се до същността на изобретението, нейното описание и разкриване и документи, имащи по-скоро удостоверителен характер.

Според Договора за патентно коопериране заявката за патента трябва да съдържа - заявление за патент, описание на изобретението, патентни претенции, чертежи (ако е необходимо) и реферат. Патентно защитено е само това, което е описано в патентните претенции.

Приоритет на заявката - вътрешен (национален) приоритет и конвенционален приоритет. При националния приоритет при наличието на няколко изобретатели, подаващи заявка за едно и също изобретение, патент ще се издаде на този, който пръв във времето е подал заявката. В случай, че двама или повече изобретатели подават заявка за патент за едно и също изобретение в един и същи ден се издава един патент, а заявителите стават съпатентопритежатели.
При конвенционалния приоритет принципът произтича от текстовете в Парижката конвенция. Неговата същност се състои в това, че въз основа на "редовно подадена" заявка за патент в една страна - членка на Парижката конвенция, същият заявител, за същия обект може да подаде заявка за патент, в която и да е друга страна на Парижката конвенция, като последващата заявка (независимо кога е подадена във времето, стига да не е по-късно от 12 месеца след подаване на първата) ще се разглежда като подадена в същия ден, когато е подадена първата заявка.

Изобретателят като заявител и като патентопритежател - патент се издава на лицето, подало заявлението за патент. Това означава, че патентозаявителят и патентопритежателят са едно и също лице.
Работодателят като заявител и като патентопритежател - все по-често "самостоятелният" в миналото изобретател започва да встъпва в ролята на наемен работник, чиято трудова дейност е да създава интелектуални и творчески продукти. В тази си функция на наемен работник, изобретателят е само едната необходима фигура, разполагаща със своя ум и способост да твори, а другата фигура, осигуряваща необходимите материални и финансови условия за създаване на интелектуалния продукт е работодателят. Създават се т.нар. "служебни изобретения" и работодателят е техният патентопритежател. За изобретателя се запазва правото на "авторство" върху това изобретение.
Основни положения за същността на патента - изобретението, описано в патента, е собственост на патентопритежателя и се охранява от закона, както всяка друга собственост. Собствеността се изразява, чрез изключителното право на патентопритежателя върху него, което е насочено и обхваща само действия, включващи стопанската реализация на изобретението, неговото използване за търговски цели. В този смисъл патентопритежателят може да бъде определен като монополист по отношение на търговската реализация на изобретението. Що се отнася до информацията, съдържаща се в патентно защитеното изобретение, тя има публичен харкатер и може да се използва свободно от всяко заинтересувано лице за нетърговски цели - например за изследователска дейност, учебен процес и др.

Собственост и изключително право на патентопритежателя върху изобретението - патентопритежателят има право - да използва изобретението, да забранява на трети лица да го използват без негово съгласие, да се разпорежда с патента. Самото право на използване на изобретението включва - производството, предлагането за продажба, търговията, използването по предназначение и прилагането на патентования метод.

При правото на патентопритежателя да забранява на други лица да използват изобретението без негово съгласие има два момента - дали е патент за продукт или е патент за метод. Когато предмет на патента е продукт, патентопритежателят има право да забрани - произвеждането на продукта, неговата продажба, предлагане, използване и внос, съхраняването му на склад с цел предлагане, продажба или използване. Ако предмет на патента е метод, патентопритежателят може да забрани - прилагането на метода, продажбата на продукта, директно получен при използването на метода, неговото предлагане и внос; съхраняването му на склад с цел предлагане, продажба или ползване.

При правото на патентопритежателя да се разпорежда с патента е налице най-вече възможността на патентопритежателя да продаде патента на друго лице или да предостави лиценз за него.
Видове патенти:

Основен патент - когато за едно изобретение се издаде патент, то този патент се нарича основен.

Допълнителен патент - той се издава за изобретение, което доразвива или усъвършенства изобретение, за което вече е издаден основен патент.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интелектуална собственост - общи материали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.